Màster en Ciències de l'Entrenament de Rehabilitació

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
120,00€ / ECTS x 60 = 7.200,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
40
Horari
Divendres (16-21 h), dissabte (9-14 h i 16-21 h) i diumenge (9-14 h) de cada mes
Language
Català, castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Treball final de màster

Raons per cursar aquest màster

 1. Formació pràctica. Classes teoricopràctiques des del primer dia en els 1.000 m2 de gimnasos de què disposa la Universitat.

 2.  Claustre docent. Professors doctorats en actiu i especialitzats en l’àmbit de la rehabilitació.

 3.  Pràctiques obligatòries en estades clíniques. Participació en l’execució i desenvolupament de sessions clíniques.

 4.  Tracte personalitzat. El nombre reduït d’alumnes a les aules ens permet conèixer més bé les teves capacitats i possibilitats de desenvolupament personal i professional.

Sortides Professionals

Amb aquesta formació, quan finalitzis aquest màster et trobaràs en una situació professional idònia per poder treballar en els entorns professionals següents:

 

 • Centres hospitalaris
 • Centres d’atenció primària
 • Centres de rehabilitació
 • Mútues especialitzades en l’àmbit laboral
 • Planificació de prevenció de riscos
 • Empreses amb serveis de salut
 • Clubs esportius
 • Federacions esportives
 • Centres de salut i esport (gimnasos)
 • Grups de recerca
 • Empreses de desenvolupament tecnològic relacionat amb la salut, l’esport i/o entorns laborals

Et formarem amb una base totalment pràctica

El Màster en Ciències de l’Entrenament de Rehabilitació de UIC Barcelona et permetrà: adquirir els coneixements necessaris per poder planificar i programar tots aquells continguts necessaris en un entrenament de rehabilitació, tenir capacitat per valorar el procés d’entrenament de rehabilitació mitjançant la identificació específica dels factors de risc més rellevants en cada procés lesiu. Tot això a través de pràctiques obligatòries en centres específics.

Presentació

Aquest títol centra de manera innovadora la formació del fisioterapeuta en l’entrenament de rehabilitació.

A més a més de la innovació que suposen els continguts programats dins del màster, és molt important destacar el nou rol que el fisioterapeuta pot tenir en salut després de finalitzar aquesta formació, no tan sols en l’àmbit terapèutic, sinó també en el preventiu. D’una banda, el coneixement de l’exercici terapèutic i la capacitat de planificar i programar un procés lesiu de manera eficient conduirà a una millora dels processos de recuperació després de sofrir una lesió. D’altra banda, el màster també prepara el fisioterapeuta perquè pugui convertir-se en un veritable planificador i gestor dels programes de prevenció en persones que, havent sofert una lesió o no, presenten factors de risc lesiu.

L’objectiu principal d’aquest màster és dotar el fisioterapeuta de la formació necessària per plantejar la programació de l’entrenament de rehabilitació i la seva execució.

Per aconseguir-ho, el programa acadèmic tracta continguts transversals a altres especialitats, i adapta de manera innovadora aspectes de l’àmbit tecnològic relacionats amb la valoració dels processos lesius i l’obtenció i tractament de dades. Tot això, des del suport en el constructe ecològic per oferir una visió realment global i integral de les ciències de l’entrenament de rehabilitació. Aquests coneixements, una vegada finalitzat el màster, el fisioterapeuta podrà aplicar-los en diferents entorns professionals: prevenció i tractament de lesions en l’àmbit laboral, prevenció i recuperació de lesions en l’esport, inserció del fisioterapeuta en equips de recerca relacionats amb l’exercici terapèutic i inserció del fisioterapeuta en grups interdisciplinaris professionals a la recerca de generació de productes, entre moltes altres possibilitats de present i futura creació.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Aplicació Pràctica de l'entrenament de Rehabilitació Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Constructe Ecològic de Percepció-Acció: Implicació en el Procés Terapèutic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Entrenament de Rehabilitació: Aspectes Metodològics Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Estudi de la Lesió Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Estudi i Interpretació de Dades per a la seva Aplicació en l'Entrenament de Rehabilitaci Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Planificació i Programació de l'Entrenament de Rehabilitació Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Pràctiques Professionals Externes Tipus: PR Període: Anual ECTS: 6
Tecnologia i Innovació en l'entrenament de Rehabilitació Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Treball Fi de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
Valoració del Procés Terapèutic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Destinataris

Graduats universitaris en Fisioteràpia que estiguin interessats a especialitzar-se en l’àmbit de l’Entrenament de Rehabilitació.

Criteris d’accés i condicions o proves d’accés especials

La via d’accés directe per matricular-se al màster és tenir la titulació universitària de graduat en Fisioteràpia. En cas que es registrin més sol·licituds que places que s’ofereixen, s’estudiarà el currículum acadèmic i professional de tots els candidats, amb la intenció d’establir criteris de la manera més objectiva possible que serveixin per decidir els candidats que acabaran sent estudiants del màster. A més a més, es faran entrevistes personals en aquells casos en què la coordinació i direcció del màster ho creguin oportú. Aquestes entrevistes es podran fer tant de manera presencial com telemàtica.

A banda d’aquests criteris bàsics, s’estableixen uns determinats percentatges de les diferents actuacions realitzades per poder establir, de manera més objectiva, els criteris de selecció dels candidats:

 1. Expedient acadèmic de la formació acreditada que permet optar a la matriculació; aquest expedient serà ponderat d’acord amb la nota mitjana de la universitat on es va obtenir el títol (55 %)
 2. Formació acadèmica universitària complementària al títol que permet tenir accés al màster, amb més valoració quan aquesta formació estigui relacionada amb els continguts del màster (15 %)
 3. Experiència laboral en els camps relacionats amb la temàtica del màster i certificat de les empreses en què el candidat va tenir o té en el moment present una activitat laboral (10 %)
 4. Experiència en recerca certificada en un centre universitari o bé en un altre tipus d’entitat pública o privada, amb especial rellevància si hi ha producció científica (10 %)
 5. Cartes de recomanació emeses per professionals de l’àmbit acadèmic i/o professional degudament identificades (5 %)
 6. Entrevista amb el director del màster (5 %)

La via d’accés provinent de graduats en universitats espanyoles té reservada un 60 % de les places. Pel que fa als estudiants estrangers (de l’Espai Europeu d’Educació Superior, EEES, amb títol de grau i també aquells graduats de sistemes educatius estrangers fora de l’EEES que no necessitin homologació després de les comprovacions pertinents que acreditin una formació similar a la realitzada en els estudis de grau a Espanya i que aquest títol possibiliti l’estudiant realitzar estudis de postgrau al país d’origen) es reserva un 20 % de les places. El 20 % restant estaria reservat per a un altre tipus de professionals de l’àmbit de la salut, sempre que la direcció del màster vegi la idoneïtat del currículum de grau del qual prové el candidat per poder cursar aquest màster segons els continguts i les competències que atorga. De manera excepcional, després de finalitzat el període d’inscripció al màster i sempre en el cas que l’oferta de places sigui superior a la demanda obtinguda, es podrà estudiar l’admissió o no d’aquells estudiants que no compleixin els requisits mínims exposats en aquest punt d’admissió, sempre que sigui de manera condicionada al fet que el candidat compleixi aquests requisits en el moment de l’inici del màster.

Beques i finançament

Beques

Segons el programa escollit, l’alumne podrà consultar totes les beques i els ajuts disponibles. Per a més informació, s’ha de dirigir a l’àrea corresponent.

Treball final de màster

El treball de Fi de Màster l’ha de realitzar de manera individual l’estudiant, i se n’exposaran les bases durant el primer seminari que es faci. Estarà focalitzat en la realització d’un projecte de recerca en què la línia central sigui l’entrenament de rehabilitació. La dedicació en crèdits ECTS es distribueix de la manera següent: 20 hores de seguiment per part d’un tutor (s’assigna tutor segons tema central del treball), i 180 hores de treball autònom per part de l’estudiant segons la tutorització realitzada de manera periòdica