Màster en Neurologia Tropical i Malalties Infeccioses

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Places
50
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

El Màster està dirigit a professionals en possessió d'un títol universitari oficial (graduat, llicenciat o diplomat). No s'exigeix una titulació específica però es valorarà que els candidats siguin llicenciats en titulacions en ciències de la vida i la salut, especialment el títol de metge, i s’espera un perfil de participants com és ara:

 • Metges especialistes en Neurologia
 • Metges residents en Neurologia
 • Metges amb especial interès en la Neurologia Tropical, específicament, i en la Medicina Tropical, de manera més genèrica.
 • Llicenciats en Farmàcia, Biologia o altres titulacions amb orientació a la recerca Biomèdica i a la Salut Pública.

En cas d'excés de sol·licituds es valorarà el currículum dels candidats, en particular, la dedicació demostrada fins al moment en el camp de la Neurologia Tropical i el valor que la seva formació en el Màster podrà transferir al seu entorn de treball.

Objectius

L'objectiu final del Màster Internacional en Neurologia Tropical és formar metges amb una capacitació específica en l'àrea de la Neurologia Tropical amb els coneixements i les aptituds suficients per fer un diagnòstic i un tractament integral als pacients amb aquestes patologies. Les persones que cursin aquest programa disposaran de les competències necessàries per al maneig d'aquest grup de pacients, tant en el context d'unitats de neurologia general com en el d'unitats més especialitzades. Per tant, també es tracta de fer arribar a persones amb línies de formació properes el coneixement que els permeti comprendre el raonament diagnòstic i terapèutic en aquestes patologies.

Es pretén optimitzar la capacitació dels professionals en els diferents nivells de la piràmide assistencial sense excloure la vessant de capacitació per a investigadors bàsics o clínics que requereixin completar el seu perfil per disposar d'una visió nosològica de les seves recerques.

L'acció formativa en la piràmide assistencial sembla clau atès que aconsegueix des del correcte diagnòstic diferencial entre trastorns i despistatge d'altres alteracions en els nivells primaris i de medicina interna (també pediàtrica i geriàtrica) i el seguiment ordinari de pacients ambulatoris, fins a l'atenció interdisciplinària en clínica neurològica general i en unitats especialitzades. Per aquesta raó el Màster aborda tant les problemàtiques associades als nuclis simptomaticodiagnòstics dels pacients i l'ús de les tecnologies disponibles, com l'anàlisi de qualitat de vida i els procediments terapèutics en tota la gamma, des de farmacològics a quirúrgics.

Acreditació acadèmica

 • Màster Internacional en Neurologia Tropical per la Universitat Internacional de Catalunya (títol propi).

Presentació

La Neurologia Tropical és un dels camps de la Neurologia que està experimentant un creixement més ràpid, i tanmateix un canvi més important de paradigma dels darrers anys. En gran part, està motivat pels amplis moviments migratoris i el fenomen de la globalització.

Tot això implica que cada vegada sigui més important, des del punt de vista pràctic, dominar el diagnòstic i la gestió d'aquestes patologies des d'una perspectiva multidisciplinària que només està a l'abast de centres d'alt nivell.

Per aquesta raó es considera crucial posar a disposició dels professionals aquest instrument formatiu impartit per experts reconeguts internacionalment.

El Màster Internacional en Neurologia Tropical és un entorn formatiu que recull les millors pràctiques presencials i en línia amb el propòsit d'obtenir estàndards òptims de desenvolupament professional continu (long life learning). Per això, té els professional més qualificats com a professors en les dues vessants del Màster: teòrica i treball monogràfic. El punt de trobada amb els alumnes és la Plataforma NeuroCampus que implementa la disposició de materials, avaluació continuada setmanal, fòrums de discussió, discussió de casos clínics en grup, tecnologia DIT (Doble Interactivitat amb el Treball) i funciona com a xarxa social web 2.0 exclusiva i restringida a professors i alumnes amb opció de desenvolupament d'activitats col·laboratives en recerca i aprenentatge.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Màster en Neurologia Tropical i Malalties Infeccioses Tipus: OB Període: Anual ECTS: 60
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea
 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d'homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de la taxes d'emissió de títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea
 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 3. Certificat emès per la universitat d'origen que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de postgrau al país on va ser expedit.
En tots els casos
 1. Dues fotografies de color de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Currículum actualitzat.
 4. Carta de motivació.
 5. Fotocòpia autenticada d'altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau.
 6. Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, cal presentar traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Vies d'accés

Per accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que faculti el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Hi podran accedir les persones titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologar els seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

L'accés per aquesta última via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estigui en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Beques i finançament

Preu

2.400 €*

En el moment de realitzar la preinscripció s'abonarà un dipòsit de 300 €. Aquest import només serà retornat en cas de no ser acceptat o d'anul·lació del programa.

* Preu subjecte a possibles variacions