Màster Universitari en Gestió Sanitària - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
133,00 € / ECTS x 60 = 8.460,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Treball final de màster
Ana Sedano Martínez

“El Màster Universitari en Gestió Sanitària (MUGS) m’ha permès consolidar coneixements teòrics de gestió que faciliten la pràctica diària en la qual ens veiem immerses com a directives i poder tenir una base teòrica sobre la qual fonamentar la pràctica diària. Gràcies al màster he pogut generar una xarxa amb professionals d’altres institucions que han estat durant un any companys i que han produït espais per compartir la pràctica i casuística diària.” 

Màster Universitari en Gestió Sanitària
Ana Sedano Martínez
Jonathan Franco Vanegas

"Soc especialista en Medicina Interna, format a l'Hospital de Bellvitge. La tasca assistencial sempre ha estat la meva passió; no obstant això, amb els canvis sociodemogràfics, les noves tecnologies i els nous sistemes sanitaris d'oferta i demanda vaig decidir complementar la meva formació amb el Màster Universitari en Gestió Sanitària de UIC Barcelona, que em va aportar el coneixement i la comprensió de processos hospitalaris, de lideratge i de gestió d'equips. Aquest programa em va ajudar a aconseguir posicions com les que ara tinc a Tres Torres o a l'Hospital Sociosanitari de Duran i Reynals”

Alumni del Màster Universitari en Gestió Sanitària

Actual coordinador del departament de Medicina Interna i Familiar de la Clínica Mi Tres Torres
Jonathan Franco Vanegas
Marta Guzmán Fernández

Un gran encert al meu parer el constitueix la possibilitat de realitzar pràctiques en centres hospitalaris. En el meu cas, he conegut una manera de gestionar diferent de la que estic acostumada i ha resultat molt interessant, a més a més d’haver conegut professionals de tots els camps de la gestió que mostren la seva feina i el seu dia a dia amb total naturalitat i transparència, la qual cosa és molt d'agrair.

Dra. Marta Guzmán Fernández, Cap de Servei d'Urgències Capio HGC
Màster Universitari en Gestió Sanitària
2011

Presentació

La gestió i la direcció d'institucions, centres o serveis del sector sanitari requereixen una formació i capacitació directiva necessària tant per assumir llocs de responsabilitat com per orientar el desenvolupament professional en aquesta direcció.

El Màster Universitari en Gestió Sanitària de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona ofereix aquesta professionalització, que afegeix un alt valor acadèmic a la teva titulació, ja que es tracta d'un títol oficial acreditat a l'Espai Europeu d'Educació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya i per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Des de la seva creació el 2010, aquest màster ha contribuït a la professionalització i titulació de gestors i directius de tots els àmbits i nivells del sistema sanitari, tant públics com privats, amb visió internacional.

El pla acadèmic té l'objectiu d'oferir la capacitació necessària per exercir amb solvència responsabilitats directives que van, des de les pròpies d'una direcció general o gerència corporativa, a la direcció d'una àrea administrativa, una àrea servei o unitat assistencial de l'atenció primària, l'hospitalària, la sociosanitària o la salut mental. Abasta també la formació de directius de l'àmbit de la indústria farmacèutica, tecnològica o de l'assegurament privat.

Per què hauries de triar el Màster en Gestió Sanitària a UIC Barcelona?

 • Titulació oficial acreditada a l'Espai Europeu d'Educació.
 • Valor afegit a la titulació acadèmica de llicenciatura o grau dels alumnes.
 • Únic Màster en Gestió Sanitària amb un mòdul pràctic, no addicional, inclòs al programa.
 • Formació en escenaris de simulació realitzats al Centre Integral de Simulació Avançada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • Professorat de reconeguda trajectòria i prestigi en responsabilitats directives en l'àmbit de les matèries que imparteixen, en actiu i amb acreditació majoritària de doctor. 
 • Calendari i horaris compatibles amb una dedicació laboral.
 • Fàcil accessibilitat al Campus en transport públic.
 • Reconeixement dels millors Treballs de Fi de Màster mitjançant la publicació en revistes científiques o sectorials, així com mitjançant la recomanació d’aplicar-ne les conclusions a qui procedeixi quan tenen un alt valor traslacional.
 • Més de 200 alumnes en les 10 edicions del màster amb un alt percentatge de progressió professional posterior.
 • Borsa de treball al servei dels alumnes.
 • Interacció permanent amb la Direcció mitjançant la figura de delegat/a dels alumnes.

Dirigit a

Professionals de l'àmbit del sector sanitari interessats a obtenir una formació reglada i una titulació universitària que els permeti accedir a responsabilitats de gestió i directives o que els reforci l'experiència adquirida en l'acompliment d’aquestes responsabilitats.

Pel caràcter multidisciplinari i multiprofessional de la funció gestora i directiva aquest màster va dirigit a titulats en Medicina, Infermeria, Farmàcia, Economia i ADE, Enginyeria, Fisioteràpia, Odontologia, Dret, Biomedicina o Bioenginyeria.

Objectius del programa

 • Oferir als alumnes les eines per abordar la gestió sanitària des d'una primera dimensió que comporta conèixer-ne el context. Per a això, a la primera assignatura es situa l'alumne en condicions d'identificar en quin model i sistema sanitari dels existents desenvolupa la seva feina, quines polítiques sanitàries l’emmarquen i com l'economia de la salut permet fer-ne l’anàlisi.
 • La segona assignatura té com a finalitat l'aprenentatge en el maneig de tots els instruments transversals de la gestió de qualsevol organització sanitària i en qualsevol context. Els alumnes han d'aprendre a manejar coneixements i mètodes per gestionar recursos econòmics, tecnològics i humans, així com a utilitzar adequadament la comunicació, els sistemes d'informació i les tècniques de negociació i també l'elaboració de plans estratègics i d'empresa. Tot això dins dels valors de l'atenció centrada en les persones i en el marc de la bioètica.
 • La tercera assignatura pretén instruir l'alumne en la gestió concreta dels processos propis de centres, àrees i unitats de les organitzacions sanitàries, d'acord amb l'aplicació dels instruments i metodologies apresos en la segona, i en el context identificat gràcies als coneixements adquirits en la primera.
 • Els exercicis de simulació practicats en escenaris i guions que recreen situacions reals volen fer endinsar l'alumne en situacions, no per excepcionals, previsibles i freqüents, i a les quals tot directiu haurà d'enfrontar-se en un moment o altre.
 • Mitjançant les pràctiques en centres sanitaris convinguts amb la Unió, Associació de Centres Sanitaris i Socials www.uch.cat es busca plasmar en la realitat de la gestió ordinària el que s’ha après en la dimensió teòrica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Models i Sistemes Sanitaris Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Formació Pràctica Rotatoria Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 7
Gestió dels Processos Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 17
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 16
Gestió de les Organitzacions Sanitàries Tipus: OB Període: Anual ECTS: 15.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Criteris d'admissió

El grup d'alumnes serà l'adequat per facilitar la interacció entre ells, es valora molt positivament la complementarietat i diversitat entre ells quant a formació d'origen, àmbit i sector professional de procedència i grau d'experiència.

Després de formalitzar la sol·licitud i aportar la documentació necessària, el director del màster o un professor de la comissió docent entrevistarà el candidat per conèixer-ne la trajectòria acadèmica i professional, la motivació i les expectatives per fer el MUGS, i l'interès i les possibilitats per participar-hi activament.

Es valorarà positivament l'alumne la trajectòria professional del qual hagi estat desenvolupar funcions directives (al nivell que sigui) i que necessiti formació en continguts i habilitats per seguir i progressar, així com l'alumne que després d'una sòlida formació acadèmica desitgi formar-se en l'àmbit de la gestió sanitària per optar a càrrecs de responsabilitat.

Beques i finançament