Hands-On Teòric-Pràctic de Pròtesi sobre Implants. Nivell Bàsic 2ª Edició

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 27-05-2021 al 29-05-2021
Crèdits
2 ECTS
Preu
625,00€ / ECTS x 2 = 1.250,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
Limitada
Horari
Divendres: de 10 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20 h Dissabte: de 10 h a 14 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

La pròtesi sobre implants és avui en dia una part molt comuna en la feina diària de l’odontòleg. Això fa que qualsevol professional hagi de tenir uns coneixements mínims de pròtesi sobre implants, i fins i tot saber rehabilitar casos senzills. També és important conèixer la pròtesi sobre implants perquè el professional pugui explicar al pacient els diferents tipus de tractaments que es poden dur a terme.

 

 

 

Horari

Mòdul 1: del 4 al 5 de febrer del 2022

 • Divendres 4 de febrer, de 10 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20 h
 • Dissabte 5 de febrer, de 10 h a 14 h

Mòdul 2: del 18 al 19 de febrer del 2022

 • Divendres 18 de febrer, de 10 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20 h
 • Dissabte 19 de febrer, de 10 h a 14 h

Objectius

 1. Facilitar els coneixements necessaris per dur a terme el diagnòstic, el pla de tractament i les bases per desenvolupar pas a pas les diferents fases en el desenvolupament de la pròtesi sobre implants.
 2. Conèixer i manipular els diferents additaments necessaris, així com prendre impressions per confeccionar una pròtesi sobre implants.
 3. Conèixer el pas a pas a realitzar per a la confecció de forma predictible de la pròtesi sobre implants.

Competències

 1. L'alumne ha de ser capaç de reconèixer els diferents tipus de additaments a utilitzar en pròtesis sobre implants.
 2. L'alumne ha de ser capaç de prendre una impressió sobre implants.
 3. L'alumne ha de ser capaç de realitzar totes les fases del tractament amb pròtesi sobre implants, des de la selecció de pilars fins al lliurament final de la restauració.

A qui es dirigeix

Odontòlegs i estomatòlegs que vulguin adquirir coneixements de pròtesi sobre implants bàsics, i introduir-se en el camp de la pròtesi sobre implants, tant en coneixements com en la pràctica.

Coordinador del curs

 • Dr. Oscar Figueras, Dra. Romina Scalcione Pelegatti
Section

La temporalització proposada a continuació és orientativa, i es podrà canviar part del temari i/o distribució horària segons les necessitats docents.

MÒDUL 1:

DIVENDRES MATÍ

10 h - 11.30 h - INTRODUCCIÓ A LA PRÒTESI SOBRE IMPLANTS. DIAGNÒSTIC I SELECCIÓ DEL PACIENT, SEQÜÈNCIA DE TRACTAMENT

(Dr. Oscar Figueras)

 • Introducció a la prostodòncia. Missió i objectius.
 • Terminologia en pròtesis sobre implants.
 • Característiques dels implants, diferents formes i superfícies.
 • Les diferents fases en el desenvolupament del tractament.
 • Diferents tipus de pròtesis per efectuar.
 • Anamnesi i exploració del pacient.
 • Utilitats dels models d’estudi.
 • Conèixer quines són les indicacions i contraindicacions absolutes i relatives.

11.30 h - 12.00 h – PAUSA/CAFÈ

12.00 h - 14.00 h - SELECCIÓ DE PILARS PROTÈTICS. TEÒRICA I PRÀCTICA

(Dra. Romina Scalcione)

 • Factors que defineixen el tipus de pilar que s’ha d’utilitzar.
 • Pilar mecanitzat, mecanitzat sobrecolat, colat i CAD-CAM; característiques i indicacions.
 • Pròtesis cargolades versus pròtesis cimentades.
 • Taller de reconeixement i ús de diferents additaments protètics.

DIVENDRES TARDA

15.30 h - 17.00 h - IMPRESSIONS SOBRE IMPLANTS (TEÒRICA)

(Dra. Romina Scalcione i Dra. Susana Barrocal)

 • Diferències entre dent natural i implants i la seva importància en la presa d’impressions.
 • Objectius de les impressions sobre implants.
 • Diferents additaments necessaris per prendre impressions.
 • Tècnica de cubeta oberta i cubeta tancada. Característiques i indicacions.
 • Materials necessaris per al buidatge de la impressió.

17.00 h - 17.30 h – PAUSA/CAFÈ

17.30 h - 20 h - IMPRESSIONS SOBRE IMPLANTS (PRÀCTICA)

(Dra. Romina Scalcione i Dra. Susana Barrocal)

 • Pràctica de presa d’impressions.
 • Pràctica tècnica cubeta oberta i cubeta tancada.

DISSABTE MATÍ

10 h - 11.30 h - PROTOCOLS DE TREBALL

 • Revisió del pas a pas en cada tipus de pròtesi sobre implants (unitàries, parcials, fixa/sobredentadura)

11.30 h - 12.00 h – PAUSA/CAFÈ

12 h - 14.00 h - TAKE HOME MESSAGE (Dr. Figueras

MÒDUL 2:

DIVENDRES MATÍ

10 h -11.30 h - PRÒTESIS UNITÀRIES I PARCIALS

(Dra. Bárbara Pamies)

 • Importància de la pròtesi provisional.
 • Tipus de pròtesis provisionals, indicacions.
 • Conceptes de càrrega i estètica immediata.
 • Conèixer les característiques diferencials entre pròtesis unitàries anteriors i posteriors.
 • Diferents elements necessaris per a la confecció de les pròtesis unitàries sobre implants.
 • Factors de risc per aconseguir un resultat estètic al front anterior.
 • Saber la importància de la distribució de forces en el sector posterior, així com la de la relació corona implant.
 • Materials utilitzats en la seva preparació.
 • Saber quines són les diferents fases en la preparació d’una pròtesi parcial anterior i posterior.
 • Conèixer el tipus d’oclusió en les pròtesis parcials.

11.30 h - 12.00 h – PAUSA/CAFÈ

12.00 h - 14.30 h - PRÒTESI PROVISIONAL SOBRE IMPLANTS

(Dra. Bárbara Pàmies i Dra. Romina Scalcione)

 • PRÀCTICA de confecció de pròtesis sobre implants provisional en model.
 • PRÀCTICA personalització d’un coping d’impressió.

DIVENDRES TARDA

15.30 h - 17 h - PRÒTESI COMPLETA FIXA

(Dr. Oscar Figueras)

 • Conèixer els diferents tipus de pròtesis en funció dels materials i de les pròtesis que s’han de fer. Concepte de pròtesis híbrida i full arch.
 • Identificar els diferents additaments i materials utilitzats en la preparació d’una pròtesi completa fixa.
 • Saber quin tipus d’oclusió hem de donar a les pròtesis fixes implantosuportades.

17 h - 17.30 h – PAUSA/CAFÈ

17.30 h - 20 h – SOBREDENTADURES IMPLANTORETINGUDES. TEÒRICA I PRÀCTICA

(Dr. Francisco Real)

 • Conceptuar què és una sobredentadura.
 • Indicacions i contraindicacions clíniques.
 • Conceptuar els termes de sobredentadura implantosuportada i sobredentadura implantomucosuportada.
 • Tipus de sobredentadures: sobre ancoratges unitaris i sobre barres.
 • Saber quina és la seqüència clínica que cal seguir en la seva preparació.
 • PRÀCTICA de resinat de Locators en model de sobredentadura.

DISSABTE MATÍ

10 h - 11.30 h - OCLUSIÓ EN IMPLANTOLOGIA

 • Diferenciar l’oclusió entre dents naturals i implants
 • Identificar quin tipus d’oclusió han de proporcionar les pròtesis sobre implants depenent del tipus de pròtesi (full arch, amovible, fixa, unitària, parcial, etc.).

11.30 h - 12 h – PAUSA/CAFÈ

12 h - 14 h – COMPLICACIONS EN PRÒTESI SOBRE IMPLANTS

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Hands-On Teòric-Pràctic de Pròtesi sobre Implants. Nivell Bàsic 2ª Edició Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Francisco Real
 • Dra. Romina Scalcione
 • Dra. Susana Barrocal
 • Dr. Óscar Figueras
 • Dra. Bárbara Pamias
 • Dra. Elisabeth Romano

 

Prerequisits i admissió

 • Estar en possessió del títol de Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (especialitat Estomatologia).