RESIDÈNCIA CLÍNICA DE PRÒTESI BUCAL

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
46 ECTS
Preu
190,00 € / ECTS x 46 = 8.740,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
14
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina (ser especialista en Estomatologia)

Acreditació acadèmica

 • 46 ECTS. Postgrau de Residència Clínica en Pròtesi Bucal.

Presentació

Presentació

Actualment el món de la pròtesi dental està patint una autèntica revolució amb la incorporació dels sistemes digitals. L’evolució de l’adhesió i l’aparició de materials nous fan que evolucioni encara més ràpid.

El programa de residència clínica de pròtesi de UIC Barcelona neix de la necessitat de l’actualització constant que demana la disciplina de pròtesis. Mitjançant fluxos de treball digitals i convencionals, s’hi treballaran els nous conceptes d’odontologia mínimament invasiva, com ara mètodes restauradors basats en l’adhesió o l’ús de materials nous que precisin menys reducció dental; sense deixar de banda la pròtesi tradicional, tant fixa com removible, que és tan útil en el dia a dia de la pràctica diària.

Es realitzaran sessions clíniques en què es discutiran els casos de pacients que es tractaran després a la clínica per part dels estudiants, sota la tutela i consell de professors motivats i actualitzats. També es realitzaran seminaris teòrics, en els quals s’impartiran conceptes bàsics i clàssics de pròtesi fixa dentosuportada i implantosuportada i pròtesi removible al principi, per avançar cap a conceptes més moderns de tecnologia digital, rehabilitacions adherides, així com materials i tècniques nous per a la confecció de pròtesis dentals més actuals. 

El material de què l’alumnat de la Residència Clínica de Pròtesi ha de disposar des del primer dia de curs és el següent:

 • Per a la presentació dels casos en sessió clínica és necessari disposar d’un ordinador portàtil amb el programa Power Point o Keynote instal·lat.
 • Càmera fotogràfica digital rèflex amb objectiu macro i flaix anular o twin o similar mirror-less
 • Joc de miralls i contrastador (fons negre) per a fotografia intraoral.
 • 2 plaques de fòsfor per a sistema radiològic compatible amb els sistemes de la CUO.
 • 1 espàtula Lecron Foster.
 • Obreboques i separadors grans.
 • Obreboques i separadors petits.
 • 3 conjunts d’exploració:

- 1 mirall
- 1 pinça
- 1 sonda d’exploració i periodontal

 • Martell d’aixecar ponts manual
 • Espàtula de ciment
 • Espàtula fil retractor
 • Espàtula de compòsit
 • Espàtula de cera
 • Tassa i espàtula d’alginat
 • Tassa i espàtula de guix
 • Peu de rei 
 • 2 xeringues d’anestèsia (Uniject)
 • 1 pinça de mosquit 
 • 1 koher 
 • Tisores rectes 
 • Articulador semiajustable marca Artex 
 • Turbina 
 • Adaptador*. Connexió midwest (4 forats)
 • Contraangle 
 • Peça de mà 
 • NO cal micromotor 
 • Caixa d’instrumental (Hu-Friendly ref. DIN IMDIN 13) 
 • Ulleres de protecció 
 • Opcional: lents d’augment 
 • Mesurador gruix metall (Ninstrom)
 • Cera de modelar 
 • Conjunt per a encerats PK (Pk 1, 2, 3, 4 i 5)

Caixa operatòria (**)

(*) En el cas de l’adaptador, es prega confirmar model i compatibilitat.

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Pràctica Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 32
Sessió Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 14
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Proves d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds mitjançant una entrevista personal.

Documentació necessària

Full de preinscripció degudament emplenat.

 1. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 2. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 3. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 4. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 5. Curriculum vitae.
 6. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago 

infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia

Universitat Internacional de Catalunya

Edifici Hospital General 
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Reserva de plaça

 1. Les persones que hagin estat acceptades al programa de postgrau corresponent, rebran una carta d’admissió condicionada al pagament d’una quantitat en concepte de reserva de plaça (aproximadament el 20% de l’import del programa).
 2. La reserva de plaça s’ha de fer efectiva mitjançant l’ingrés, dins del termini establert en la comunicació de la admissió. 
 3. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la manera indicada, si una persona no compleix -  segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment -  els requisits d’admissió al curs, no disposés de la titulació que s’exigeix, o el curs no aconseguís formalitzar les matrícules per falta d’inscripcions, la UIC  li retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 4. Si l’alumne, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 5. Si l’alumne no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment a la UIC per a que anul.li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.
 6. L’alumne haurà de satisfer  la totalitat de la matrícula e els terminis establerts per la UIC. De no fer-ho, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, seguint l’establert als punt  4 i 5 anteriors.
 7. Si l’alumne hagués satisfet el total import de la matrícula i renunciés a la seva plaça s’actuarà de la següent manera:
  1.  Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada, sempre que la plaça pugui cobrir-se per un altre alumne.

  2. En cap cas es tornarà l’import de la matrícula si l’estudiant comunica la  seva intenció de renunciar a la plaça un cop iniciada l’activitat.

Matriculació

Un cop formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 10 dies hàbils per liquidar l'import restant de la matrícula, en un pagament únic.