Sedació, Emergències i Venopunció en Odontologia

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 14-01-2020 al 22-02-2020
Crèdits
3 ECTS
Preu
250,00€ / ECTS x 3 = 750,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2019-2020.
Places
8
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

L’odontòleg, com a personal sanitari que és, s’enfronta a situacions complicades que poden posar en risc la salut dels seus pacients. Aquestes situacions de caràcter mèdic requereixen uns coneixements i unes habilitats que el professional ha de tenir però que a més ha de refrescar periòdicament incorporant-hi les tècniques, els procediments i els protocols que les societats científiques van renovant contínuament. L’envelliment de la població i l’augment, per tant, de malalties sistèmiques fa molt més probable que els nostres pacients pateixin episodis d’emergència durant els tractaments dentals que ja de per si són una font d’estrès considerable. De la mateixa manera, la incorporació de les tècniques de treball sota sedació amb estàndards alts de seguretat en tots els procediments és una clara necessitat professional. 

Objectius del curs

 • Actualitzar els coneixements en patologies sistèmiques susceptibles de provocar emergències.
 • Saber resoldre les situacions de risc de manera eficaç i ràpida.
 • Descriure i conèixer els components bàsics de l’equipament d’emergències.
 • Analitzar la funció de cada un dels membres de l’equip dental en situacions de risc.
 • Conèixer i analitzar les tècniques d’aplicació de medicaments inclosa la venipunció i altres vies d’administració de fàrmacs, la RCP bàsica i avançada.
 • Conèixer els procediments d’esterilització necessaris per optimitzar la seguretat.
 • Conèixer els circuits i codis generals de tractament i evacuació en emergències.
 • Actualitzar coneixements en farmacologia aplicada.
 • Conèixer la reanimació cardiopulmonar.
 • Saber utilitzar un DEA.

 

 

Competències que ha d’adquirir l’alumne

 • El programa Sedació, Emergències i Venipunció en Odontologia pretén dotar l’alumne de les capacitats per resoldre les emergències a la butaca dental amb l’aplicació de tècniques de reanimació, el maneig de farmacologia, el coneixement dels carros d’aturada, els protocols i codis d’emergències i la seva coordinació amb altres nivells assistencials.
 • L’alumne progressa i fa un salt de qualitat en els seus tractaments odontològics. És un curs teoricopràctic en el qual l’alumne, un cop adquirits els coneixements necessaris, els posa en pràctica sota la tutela del professor i en un laboratori de simulació, així com en la pròpia clínica dental, i també les tècniques i protocols necessaris.
 • Un cop finalitzat el programa, l’alumne ha de ser capaç de resoldre amb criteri la majoria de situacions d’emergència i totes les necessitats d’atenció dental sota sedació que es puguin produir a la butaca dental, així com derivar a nivells assistencials amb garantia i eficiència quan calgui.

 

Destinataris

El curs Sedació, Emergències i Venipunció en Odontologia és un programa que va dirigit a tots aquells professionals (estomatòlegs o odontòlegs) que volen actualitzar i ampliar els seus coneixements i la seva pràctica en situacions de risc mèdic.

 

 

Section

El programa Sedació, Emergències i Venopunció en Odontologia és teoricopràctic i està distribuït en dues parts:

 1. Part 1: L’adquisició dels coneixements que facilita el mòdul 1 presencial més les activitats permet a més l’obtenció del títol de SVI  acreditat pel consell català de reanimació i reconegut pel consell català de la formació continuada.
 2. Part 2: L’adquisició dels coneixements que facilita el mòdul 2 presencial més les activitats 2 i els quatre mòduls en línia no presencials permet l’obtenció del títol de capacitació en el maneig de la sedació amb òxid nitrós per la Universitat Internacional de Catalunya.

Mòdul 1: Fase presencial

SVI, RCP, venipunció en simulador i en pota de porc, desfibril·lador, maneig de la via respiratòria, mascareta laríngia, intramusculars.

Divendres 14 de febrer del 2020
 • Pràctiques en venipunció al laboratori de simulació
 • Pràctiques en venipunció voluntària entre els alumnes
 • Pràctiques de punció intramuscular i intraòssia
 • Equipament d’urgències
 • Maneig d’Ambú
 • Mascareta laríngia
 • Pràctiques de Suport Vital Intermedi   
Dissabte 15 de febrer del 2020
 • Pràctiques de Suport Vital Intermedi
Activitat del mòdul 1

Activitats relacionades amb SVI d’activitats que es faran arribar a l’alumne 21 dies abans a través de la plataforma Moodle.

Mòdul 2: Fase presencial

Sedació amb òxid nitrós en clínica entre els assistents. Preparació del camp odontològic. Protocol d’esterilització. Maneig de situacions d’emergències en el gabinet odontològic. Pràctica de casos.

Divendres 21 de febrer del 2020
 • Protocol d’esterilització
 • Maneig de situacions d’emergència a la butaca dental. Casos
 • Instal·lació i muntatge dels diferents sistemes de sedació
 • Descripció dels equips
 • Preparació del camp odontològic en sedació
Dissabte 22 de febrer del 2020
 • Pràctiques de sedació amb òxid nitrós entre assistents
Activitat del mòdul 2

Activitats relacionades amb sedació en odontologia, pautes d’actuació en patologies mèdiques de risc i treball en ambient hospitalari incloses tècniques d’esterilització de durada que es faran arribar a l’alumne 21 dies abans a través de la plataforma Moodle.

 • Qüestionari de preguntes amb respostes sobre sedació i òxid nitrós, 2 h
 • Qüestionari de preguntes amb respostes sobre farmacologia aplicada a l’odontologia, 2 h
 • Qüestionari de preguntes amb respostes sobre esterilització, 2 h
 • Qüestionari de preguntes amb respostes sobre camp odontològic i preparació, 2 h
 • Qüestionari de preguntes amb respostes sobre patologies mèdiques i emergències, 2 h
 • Vídeos de casos de sedació nitrós, vídeos de casos de sedació ev, vídeos de procediments en esterilització, 2 h
 • Documents legals i normatives, 2 h
 • Protocols i documents informatius, 1 h

Mòduls en línia

4 mòduls en línia teòrics (WEBEX) de 20.00 a 23.00 hores 

 1. Mòdul 1: Farmacologia aplicada a l’odontologia: aines, analgèsics, ansiolítics
 2. Mòdul 2: Malalties sistèmiques i emergències en odontologia
 3. Mòdul 3: Sedació amb òxid nitrós i emergències en odontologia
 4. Mòdul 4: Esterilització, camp odontològic, normativa de sedació, normativa d’esterilització

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Sedació, Emergències i Venopunció en Odontologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dr. Manuel Ribera Uribe

Dra. Belisa Olmo

Dr. David Martin

Dra. Eulalia Anglada

Dra. Feli Navalón

Dra. Imma Vela

Dr. Víctor Gil

Dr. Jordi Castillo

Dr. Jaime Fandiño

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d’admissió

Ser llicenciat/graduat en Odontologia o metge estomatòleg

 

Beques i finançament

Beques

Segons el programa escollit, l’alumne podrà consultar totes les beques i els ajuts disponibles. Per a més informació, s’ha de dirigir a l’àrea corresponent.

Finançament

UIC Barcelona manté acords de col·laboració amb diferents entitats bancàries per facilitar el finançament del curs en condicions preferents. Si us plau, reviseu els terminis i les condicions per a l’any acadèmic en curs en el document següent:

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni. 

 

Contacte

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

93 504 20 00
infodonto@uic.es