Postgrau en Consultoria Familiar

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 28-10-2020 al 30-10-2021
Crèdits
30 ECTS
Preu
99,00€ / ECTS x 30 = 2.970,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

La consultoria de família –també anomenada orientació familiar– és una activitat recomanada pel Consell d'Europa i que té caràcter professional institucionalitzat en nombrosos països d'Europa i d'Amèrica.

A través d'una relació –no terapèutica– basada en la confiança i en la col·laboració, la consultoria familiar és l'acompanyament a les persones i a les famílies, perquè siguin capaces d'assumir el protagonisme en la prevenció i superació de les seves dificultats.

El Postgrau en Consultoria i Orientació Familiar té com a objectiu formar en les actituds i metodologies específiques per activar els recursos interns i externs de la dinàmica relacional en la persona, en la parella i en la família, mitjançant una intervenció no directiva.

Presentació

Objectius

 1. Formar professionals especialitzats en orientació familiar perquè amb mètodes específics, puguin proporcionar a les famílies eines amb les quals enfortir els seus recursos interns i externs, a fi que elles mateixes siguin capaces d'afrontar les seves dificultats.
 2. Adquirir les habilitats i competències necessàries per a la superació de les dificultats i conflictes a les quals s'enfronten les famílies al llarg del seu cicle vital.
 3. Oferir eines per consolidar les fortaleses de la família i així fer front a qualsevol problema que pugui plantejar-se -educatiu, comunicatiu, intergeneracional- sempre des de l'establiment de les funcions parentals i l'enfortiment de vincles familiars.

A qui es dirigeix. Perfil d'ingrés

Aquest postgrau és adequat per a persones amb titulació universitària -amb o sense experiència laboral- als qui interessi especialitzar-se en orientació i consultoria familiar.

Els perfils més adequats són:

 • Educació
 • Psicologia
 • Treballo Social 
Section

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Educació Familiar Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Estructura i Funcionalitat de la Família Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Fonament de la Família i les Relacions Familars Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Comunicació Familiar Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Disfuncions Familiars Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball Fi de Postgrau Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Tècniques de Resolució de Conflictes Familiars Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 7
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d’homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de les taxes d’emissió del títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 3. Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per fer estudis de postgrau en el país on va ser expedit.

En tots els casos

 1. Una fotografia de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Curriculum vitae actualitzat.
 4. Carta de motivació.
 5. Fotocòpia autentificada d’altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau.
 6. Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, cal presentar una traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Beques i finançament

Preu

2.970 € (30 crèdits a 99 €/cr.)*

 • Reserva de plaça (inclosa en el preu): 600 €

Els Alumni del Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar que estiguin interessats a cursar el Postgrau en Consultoria Familiar tenen convalidats els primers 12 ECTS, per la qual cosa el cost total del Postgrau és de 1.882 €

Preus especials per a membres de l'associació International Federation for Family Development (IFFD).

* Preu subjecte a possibles variacions