Universitat Internacional de Catalunya

Vols rebre més informació?

Informació per pares

La Universitat Internacional de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre que, promoguda per la Fundació Familiar Catalana, es va posar en marxa el 1997; compromesa amb la societat a través de la formació, la recerca, la transferència de coneixement, la innovació i la promoció de la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat.

La UIC ofereix als seus alumnes una formació personalitzada i integral que els capacita amb les competències necessàries per accedir al mercat laboral, no només com a bons professionals, sinó també com a persones excel·lents.

La cerca de la veritat amb rigor intel·lectual a través de la recerca científica i el coneixement, el foment de la cultura de l’esforç i la superació personal, la il·lusió pel treball, l’esperit de servei i l’afany d’excel·lència són alguns dels traços singulars que defineixen la Universitat.

En l’interès de millora contínua, la UIC fonamenta l’activitat en quatre valors essencials:

  1. Entendre la persona com el centre de qualsevol actuació, i fomentar, per a això, les relacions personals basades en el diàleg, el respecte, la confiança o la lleialtat, per tal d’ impulsar tots els membres de la comunitat universitària cap a l’excel·lència.
  2. Cercar la veritat, amb actitud oberta i interès per compartir el coneixement amb esperit de col·laboració.
  3. Comprometre’s i contribuir a un millor desenvolupament de la societat actual; aportar un paper actiu al món laboral, en el progrés humà, i potenciar la disposició de servei als altres i la solidaritat.
  4. Promoure el prestigi professional de les persones que formen la comunitat universitària, i fomentar-ne l’esperit de superació, la iniciativa, l’esforç, la responsabilitat i l’actuació ètica, per tal de permetre el desenvolupament de la dimensió social de la persona.