Universitat Internacional de Catalunya

Vies d'accés

Abans de fer la sol·licitud d'admissió, revisa els passos a seguir segons la teva via d'accés.

Alumnes de batxillerat (Via 0)

Per accedir a UIC Barcelona des de batxillerat cursat a Espanya hauràs de:

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia de reserva de plaça 

A partir de juliol el teu assessor et sol·licitarà la  documentació següent per formalitzar la matrícula: 

 • El resultat de la prova d'accés a la universitat que incorpora el codi segur de verificació (codi CSV)
 • Còpia compulsada del títol de batxillerat o resguard de la sol·licitud del títol
 • Resguard bancari de les taxes pagades del títol de batxillerat (fotocòpia)

Alumnes amb estudis universitaris finalitzats (Via 2)

Per accedir a UIC Barcelona si tens estudis universitaris finalitzats hauràs de:

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia de reserva de plaça

A partir de juliol el teu assessor et sol·licitarà la  documentació següent per formalitzar la matrícula:

 • Fotocòpia compulsada del títol original del títol universitari espanyol o el resguard de les taxes d'obtenció del títol del grau universitari
 • Certificat acadèmic personal de notes original segellat pel centre o certificat de notes amb el codi segur de verificació (csv)

Si vols convalidar assignatures del teu grau anterior a un dels nostres graus hauràs d'aportar a més a més de la documentació per a la matriculació:

 • Pla d'estudis del grau amb el segell original de la universitat
 • Programa de les assignatures superades amb el segell original de la universitat
 • Proposta de convalidacions per concretar amb el teu assessor
 • Document de condicions de trasllat

Alumnes amb estudis universitaris no finalitzats (Via 7)

Per accedir a UIC Barcelona si tens estudis universitaris no finalitzats* hauràs de:

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia de reserva de plaça 

A partir de juliol el teu assessor et sol·licitarà la  documentació següent per formalitzar la matrícula:

 • Certificat acadèmic personal de notes amb la verificació digital o fotocòpia compulsada del certificat
 • Fotocòpia del pagament de les taxes del trasllat d'expedient

Si vols convalidar assignatures del teu grau anterior a un dels nostres graus hauràs d'aportar a més a més de la documentació per a la matriculació:

 • Pla d'estudis del grau amb el segell original de la universitat
 • Programa de les assignatures superades amb el segell original de la universitat
 • Proposta de convalidacions a concretar amb el teu assessor
 • Document de condicions de trasllat

* per als alumnes interessats a cursar Medicina a UIC Barcelona, consulta els requisits d'accés: Informació

Alumnes de més de 25 anys i de més de 45 anys (Vies 9 i 11)

Per accedir a UIC Barcelona si et trobes en la situació d'alumnes més grans de 25 anys i de més de 45 hauràs de:

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia de reserva de plaça

Totes les universitats catalanes actuen coordinadament en aquest sistema d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. L'única diferència és que la matrícula s'ha de fer a la universitat on es volen cursar els estudis. Enllaç Generalitat.

A partir de juliol el teu assessor et sol·licitarà la  documentació següent per formalitzar la matrícula:

 • Acreditació original d'accés per a més grans de 25 i 45 anys o amb el codi segur de verificació CSV

Alumnat més gran de 40 anys (Via 10)

Per accedir a UIC Barcelona en el cas dels alumnes més grans de 40 anys que no tenen cap titulació que habiliti per accedir a la universitat, poden acreditar deu anys d'experiència professional amb relació a la titulació que es vulgui cursar. Per fer-ho hauràs de: 

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia de reserva de plaça

A més a més de la documentació sol·licitada has de fer arribar al teu assessor:

 • Curriculum vitae
 • Certificat de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i fotocòpia).
 • Certificats d'empresa en els quals especifiquin les funcions desenvolupades (original i fotocòpia).
 • Carta de recomanació

Alumnes estrangers (Vies 12, 13 i 14)

Per accedir a UIC Barcelona si ets alumne internacional hauràs de:

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia del 20% de reserva de plaça

A partir de juliol el teu assessor et sol·licitarà la  documentació següent per formalitzar la matrícula:

Alumnes que provenen estudis estrangers no universitaris*:

 • Sistema educatiu europeu i alumnes que provenen de batxillerat internacional: Hauràs de tramitar l'acreditació UNEDASSIS
 • Sistema educatiu NO europeu: Hauràs de tramitar la teva homologació del títol de batxillerat o el volant de l'homologació del títol al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el volant d’inscripció condicional, document que el ministeri d’Educació d’Espanya et lliurarà un cop comencis la homologació dels teus estudis estrangers no universitaris. Per més informació: Link

Alumnes que provenen d'estudis universitaris no finalitzats o no homologats, per ingressar per aquesta via hauràs de tenir un mínim de 30 crèdits convalidables*.

 • Certificat de notes original legalitzada amb traducció jurada a l'espanyol.

Pots sol·licitar convalidacions / reconeixements de les matèries aprovades si tens un mínim de 30 crèdits convalidables. Et recomanem que ho consultis amb el teu assessor. 

Per fer-ho hauràs d'aportar:

 • Pla d'estudis amb el segell de la universitat traduït a l’espanyol.
 • Programa de les matèries aprovades amb el segell de la universitat traduït a l’espanyol 
 • Proposta de convalidacions per concretar amb el teu assessor. Document que trobaràs en el teu portal d’admissions un cop omplis la sol·licitud d’admissió.
 • Document de condicions de trasllat. Document que trobaràs en el teu portal d’admissions un cop omplis la sol·licitud d’admissió.

Alumnes que provenen d'estudis universitaris finalitzats i homologats:

 • Homologació del títol emès pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
 • Certificat acadèmic notes original legalitzat. Traduït al sistema espanyol

Pots sol·licitar convalidacions / reconeixements de les matèries aprovades si tens un mínim de 30 crèdits convalidables. Et recomanem que ho consultis amb el teu assessor. Per fer-ho hauràs d'aportar:

 • Pla d'estudis amb el segell de la universitat traduït a l’espanyol.
 • Programa de les matèries aprovades amb el segell de la universitat traduït a l’espanyol.
 • Proposta de convalidacions per concretar amb el teu assessor. Document que trobaràs en el teu portal d’admissions un cop omplis la sol·licitud d’admissió. 
 • Document de condicions de trasllat. Document que trobaràs en el teu portal d’admissions un cop omplis la sol·licitud d’admissió.

Alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS) (Via 4)

Per accedir a UIC Barcelona des d' un cicle formatiu de grau superior hauràs de:

 1. Omplir la sol·licitud d'admissió
 2. Presentar la documentació requerida en la sol·licitud d'admissió, dins del portal d’admissions
 3. Fer la prova d'admissió
 4. Un cop admès, abonar la quantia de reserva de plaça

Per a això, ens caldrà presentar al teu assessor la documentació següent:

 • Original del certificat de notes emès pel centre, en el cas d'haver fet pràctiques, adjunta-hi la nota de pràctiques.
 • Còpia compulsada del títol de CFGS (si encara no tens aquest document, lliura: b) resguard de taxes pagades per a l’obtenció del títol + justificant de pagament de taxes o el segell de l'entitat bancària i la data de pagament 

En el cas que vulguis sol·licitar convalidacions:

 • Convalidacions de CFGS (document de UIC Barcelona)
 • Document de condicions de trasllat