Descomptes generals

Els alumnes poden obtenir algun descompte en el moment d’efectuar la matrícula si compleixen algun d’aquests supòsits.

  • Els treballadors de UIC Barcelona afectats pel conveni col·lectiu d’àmbit estatal per als centres d’educació universitària i recerca i els seus fills tindran dret a un descompte del 60% dels drets de matrícula de dues convocatòries per assignatura en els estudis que condueixin a l’obtenció del títol oficial de grau.
  • Als alumnes de qualsevol grau de UIC Barcelona de cursos superiors a primer que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura se’ls descomptarà l’import corresponent al nombre de crèdits de la matrícula del curs següent.
  • Les famílies nombroses* i les famílies monoparentals especials obtindran un 10% de descompte en els drets de matrícula, tant per als estudis de grau com per als de màster i postgrau.
  • Els alumnes de qualsevol grau de UIC Barcelona tindran un 25% de descompte per activitats (seminaris, jornades, tallers, etc.) obertes al públic en general i que organitzi UIC Barcelona. En queden exclosos els postgraus.
  • Els membres de l’agrupació Alumni que hagin acabat els estudis a UIC Barcelona tindran un 5% de descompte en les activitats de postgrau de UIC Barcelona.
  • Els alumnes amb discapacitat igual o superior al 33% obtindran un 50% de descompte dels drets de matrícula, tant per als estudis de grau com pels de màster i postgrau.
  • Els fills d’antics alumnes de UIC Barcelona o de INEDE membres d’Alumni tindran un 5% de descompte en els estudis de grau.

Tots els descomptes, a excepció del descompte per família nombrosa, són incompatibles entre ells.

* Família nombrosa general solament els alumnes de nou ingrés a la universitat a partir del curs 2016-2017.

Documentació

En tots els casos l’alumne interessat haurà de presentar en el moment de fer la matrícula els documents acreditatius dels supòsits exposats.

Renovació

Per renovar el descompte en els anys posteriors cal presentar novament la documentació actualitzada.