Ser becari a UIC Barcelona

Presentació

El becari de col·laboració és la persona que desenvolupa tasques de recerca dins d’un departament de la Universitat, així com tasques de suport a algun servei de la institució, totes dues funcions amb valor formatiu per a l'alumne.

Requeriments

L’alumnat interessat a acollir-se a les beques de col·laboració ha de disposar de deu hores setmanals per treballar en torns de matí o tarda (pot incloure caps de setmana) en algun dels diferents serveis, departaments o facultats de la Universitat.

El becari de col·laboració cobra per hores. Això vol dir que no percebrà retribució pels dies que no treballi, és a dir, vacances, setmanes d’exàmens i absències justificades.

L’horari s’adaptarà a les necessitats del departament, servei o facultat pel qual treballi, però sempre s’haurà de prioritzar el calendari acadèmic de l’alumne. La beca de col·laboració no pot interferir negativament en l’expedient acadèmic d’un alumne.

S’escolliran sempre candidats que demostrin, mitjançant el seu expedient acadèmic, capacitat de combinar els estudis amb el compromís que suposa la beca.

La durada de la beca serà de fins a deu mesos (de setembre a juny), que equival a la durada del curs acadèmic. Es podrà ampliar també fins al mes de juliol en els casos en què el responsable del becari ho consideri oportú.

La beca de col·laboració estarà sotmesa al Reial Decret 1493/2011 de 24 d’octubre, pel qual els becaris de col·laboració estaran donats d’alta a la Seguretat Social, en el règim especial de becaris.

 

Documentació

Els alumnes que hi estiguin interessats han d’entregar la següent documentació al Servei d’Estudiants:

  1. Formulari de sol·licitud que poden descarregar-se des de la Intranet.
  2. Fotocòpia del full de la llibreta bancària o del compte corrent (codi IBAN i els 20 dígits) on es vol que s’ingressi l’import de la beca de col·laboració en cas que hagi estat acceptada. Cal que l’alumne sigui titular d’aquest compte.
  3. Fotocòpia del DNI o NIE.
  4. Document d’Afiliació a la Seguretat Social.