Juan de la Cierva

Concessió d'ajuts d'una durada de 3 anys per a la contractació laboral de doctors per Centres d'Investigació i Desenvolupament, per incorporar-se a equips d'investigació. Els ajuts previstos en aquest subprograma es destinen al finançament del cost de contractació del personal, entenent per tal cost la suma de la retribució bruta més la quota empresarial de la Seguretat Social.

Programa de beques Juan de la Cierva