2019

Ana Magdalena Vargas

La tesi doctoral se centra en l'avaluació econòmica d'un programa de prevenció conegut com ALERTA ALCOHOL, programa de prevenció selectiva del consum episòdic abusiu d'alcohol en adolescents (Codi promotor: PI-0031-2014). Aquesta tesi consta de quatre articles científics, els quals estan centrats, en primer lloc, a determinar l'estat de la qüestió pel que fa a les polítiques d'intervenció en la prevenció del binge drinking en l'adolescència, així com en l'avaluació d’aquestes intervencions. En segon lloc, se centra a determinar els factors socioeconòmics associats al binge drinking en els adolescents que conformen la mostra, procedents d'Andalusia. En tercer lloc, analitza els efectes d'aquest patró de comportament en la qualitat de vida relacionada amb la salut, i, finalment, s'està duent a terme una avaluació econòmica mitjançant una anàlisi cost-efectivitat i cost-utilitat per avaluar l'eficiència del programa, utilitzant un arbre de decisió per estimar els costos i resultats en salut d'aquesta intervenció. Durant el desenvolupament del treball, he realitzat estades predoctorals amb el HERG (Health Economics Research Group) a la Universitat Brunel, i he treballat conjuntament amb la Dra. Marta Trapero-Bertran i el Dr. Toni Mora Corral a UIC Barcelona 

Augment de l’eficiència en l’avaluació de programes nutricionals per millorar la nutrició de persones grans: projecte NUTRIRES

Celia Muñoz Fernández

Tècnica d’Àrea en Decisions Basades en l’Evidència, Institut Aragonès de Ciències de la Salut (IACS), Saragossa
Línia d’investigació: Economia de la Salut 
cmunozf@uic.es

L’envelliment de la població és evident. Actualment, el 19 % de la població europea té més de 65 anys, i es preveu que aquesta proporció sigui del 24 % cap al 2030. En conseqüència, s’està generant una demanda de serveis d’assistència social, especialment entre els qui pateixen limitacions o malalties. En aquest context, l’estat nutricional adquireix una rellevància especial. Una mala alimentació de les persones grans pot provocar riscos com pèrdua d’autonomia o fragilitat. Tot això, a més de deteriorar la qualitat de vida, pot portar a un ús més freqüent dels recursos sanitaris (més complicacions mèdiques, estades hospitalàries més llargues) i costos indirectes (costos per als familiars, cures informals). La relació entre el risc nutricional i la discapacitat funcional requereix ser més conscients dels problemes nutricionals per iniciar a temps mesures per prevenir un deteriorament nutricional i funcional més gran entre els residents de llars d’ancians.

S’ha arribat a un consens sobre les prioritats de la recerca, segons el qual es recomana abordar els determinants de la malnutrició intervenint en l’estructura, el funcionament i els resultats centrats en la persona, especialment amb intervencions multimodals, que inclouen la formació del personal. Tanmateix, se sap poca cosa sobre l’efectivitat i l’eficiència de les intervencions educatives dirigides a professionals, els propòsits dels quals consisteixen a millorar la qualitat nutricional i sensorial dels menús, incrementar l’acceptabilitat entre els usuaris i reduir la prevalença de la malnutrició en els centres.

Per tant, aquesta tesi doctoral es pot dividir en tres parts, cadascuna de les quals correspon a fases seqüencials de la recerca: a) explorar perspectives i experiències dels professionals, fent una anàlisi qualitativa per establir el context; b) dissenyar, organitzar i avaluar l’eficàcia d’impartir un curs de formació sobre la presentació i preparació de plats de textura modificada, i c) analitzar l’eficiència d’aquesta intervenció educativa.

En definitiva, s’espera que aquest projecte contribueixi a detectar bones pràctiques i àrees de millora relacionades amb la nutrició, la salut i la satisfacció general de les persones grans allotjades en residències i a verificar l’efectivitat i l’eficiència d’una intervenció educativa sobre la nutrició, tant des d’una perspectiva immediata com a llarg termini, de manera que permeti extrapolar les troballes a una zona geogràfica més àmplia.