Curs de gestió clínica en salut mental

En els pròxims anys, la morbiditat i, molt possiblement, la mortalitat incrementaran per un seguit de situacions:

  • L’estructura demogràfica d’Europa té una esperança de vida elevada.
  • En canvi, el nombre de persones amb capacitat contributiva és cada vegada inferior.
  • Hi ha un augment de la prevalença de les malalties cròniques.

Els trastorns mentals i les addiccions són un dels problemes de salut amb una càrrega sanitària, social i econòmica més elevada i creixent en la majoria de països. Segons l’Organització Mundial de la Salut, dos de cada cinc casos d’incapacitat en el món són conseqüència de trastorns mentals, els quals també s’originen fins en un de cada tres del total de contactes amb els serveis de salut, tant en països desenvolupats com no desenvolupats.

L’elevada prevalença d’aquests trastorns es relaciona també amb les ràpides transformacions socials i fenòmens com:

  • L’atur
  • La pobresa
  • Les migracions
  • La falta de suport familiar i social
  • La solitud
  • La irrupció de les xarxes socials
  • Les tensions econòmiques

Davant aquesta situació, els sistemes sanitaris dels països desenvolupats estan suportant canvis sense precedents en la seva pròpia historia. La variabilitat de la pràctica clínica, la multidisciplinarietat de les intervencions, la complexitat dels processos assistencials, la incorporació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques i el cost associat que comporta, entre d’altres, són aspectes que caracteritzen la realitat sanitària actual.

Així mateix, aquesta situació evolucionarà ràpidament promoguda per un canvi en el model del pacient, el qual està adquirint un perfil més actiu, participatiu i responsable en la gestió de la pròpia salut. En l’àrea de la salut mental, en concret, diferents estudis han demostrat que intervencions específiques orientades a la formació de pacients i familiars de persones que pateixen malalties mentals han obtingut resultats molts positius.

És per això que el rol dels professionals també està canviant. Es tracta d’una transformació que abraça des dels valors fins a l’organització, el treball en equip o les noves competències en la gestió de recursos.

En aquest context, l’Aula Janssen d’Innovació en Política Sanitària, amb seu a l’Institut Universitari de Pacients, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el Parc de Salut Mar han posat en marxa el programa de formació “Gestió clínica en salut mental”.