Des del curs 2014-2015, cada primavera, l’Institute for Multilingualism organitza un seminari de recerca que té lloc a les instal·lacions de UIC Barcelona. L’objectiu principal és difondre els estudis duts a terme pels investigadors de l’Institute i intercanviar interessos de recerca relacionats amb la lingüística aplicada i l‘educació plurilingüe amb professorat d’altres universitats i d’altres facultats de UIC Barcelona.

Cada any hi participen altres universitats, com la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra o l’Euskal Herriko Unibertsitatea (Universidad del País Vasco). 

L’eix principal de recerca de l’Institute for Multilingualism se centra en l’estudi dels diferents contextos d’aprenentatge de llengües estrangeres. Principalment, ens interessa el contrast entre la instrucció mitjançant l’anglès a la universitat (English Medium Instruction, EMI), amb focus només en el contingut i no en la llengua, i l’aprenentatge integrat de llengua i contingut, també en l’educació superior (Integrated Content and Language in Higher Education, ICL-HE). Els agents implicats en aquests processos objecte de la nostra recerca són el professorat i l’alumnat. És a dir, formem el professorat que imparteix docència en anglès i n’analitzem la preparació lingüística, investiguem la interacció entre el professorat de llengua i el de contingut, i estudiem els resultats de l’alumnat en l’aprenentatge de llengua i contingut en els diferents contextos esmentats.

  • Data límit d'enviament de les propostes de les comunicació: 31 de gener de 2020   
  • Notificació  d'acceptació: 15 de febrer de 2020
  • Data límit d'inscripció a l'Spring Research Seminar 2020: 6 de març de 2020