Dámaso M.
EZPELETA
DE LA FUENTE
Extensió: 
Fotografia del professor