Sandra
JIMÉNEZ
DEL BARRIO
Extensió: 
Fotografia del professor