Universitat Internacional de Catalunya

Clínica Restauradora Dental 1

Clínica Restauradora Dental 1
6
10006
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


 Dijous de 10:30 a 11:30. Sol·licitar cita prèvia.

 

Presentació

 L'Odontologia Conservadora pretén ensenyar els conceptes bàsics i actuals de prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels teixits dentaris, i la de les malalties relacionades dels teixits periradiculars. En aquesta assignatura es sintetitzen els objectius de les assignatures Patologia Dentària, Operatòria Dental i Endodòncia, i Introducció a la Clínica Restauradora, a través del treball d'articles seleccionats, i que es porten a la pràctica clínica sobre pacient.

Requisits previs

 Superació dels objectius docents de les assignatures de Patologia Dentària, Operatòria Dental, Endodòncia i Introducció a la Clínica Restauradora.

Objectius

 A. OBJECTIUS GENERALS:

1. Determinar les causes de pèrdua de la salut dental

2. Realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:

a. Cognoscitius:

1. Conèixer els diferents passos d'un tractament de conductes radiculars

2. Determinar la necessitat de dur a terme un tractament de conductes d'acord amb un diagnòstic pop-periapical precís

3. Conèixer els diferents accidents que es poden produir en el transcurs del tractament de conductes

3. Conèixer la incidència i causes dels fracassos endodòntics

4. Conèixer les indicacions i tècniques clíniques de la cirurgia endodòntica

5. Conèixer la indicació i tècnica clínica del reimplant intencional

6. Establir l'actitud terapèutica davant un àpex no format

7. Conèixer les diferents situacions que provoquen urgències en el camp de l'endodòncia, i l'actitud davant les mateixes

8. Exposar les característiques de les grans reconstruccions coronàries directes

9. Exposar els principis i tècnica clínica de les amalgames adherides

10. Exposar les característiques dels elements de retenció intraradiculars

11. Exposar els principis i tècnica clínica de les reconstruccions indirectes estètiques

12. Descriure les tècniques clíniques de reconstrucció de la dent endodonciada

b. Sensitius i motors:

1. Assolir un diagnòstic de certesa davant d'un pacient amb patologia dental

2. Establir un pla de tractament per a un pacient amb patologia dental

3. Completar tractaments de dificultat moderada d'operatòria dental i endodòncia sobre pacients

c. Afectius:

1. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.

2. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de la Restauració Dental

3. Desenvolupar la inquietud per la recerca i l'aprofundiment dels coneixements.

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.016 - Realitzar els següents tractaments en fantomas amb dentició temporal: presa de registres amb alginat, segellats de fosses i fissures, aïllament del camp operatori amb dic de goma, cavitats Classe I, II, II, IV, V, VI, obturació de cavitats Classe I , II, III, IV, V, VI amb materials compostos, pulpotomies i pulpectomies, col·locació de corones d'acer preformades, reconstruccions àmplies en el primer molar permanent, Ferulitzacions, carilles de material compost en incisius primaris
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.020 - Demostrar la capacitat per aïllar el camp operatori amb dic de goma en nens
 • 4.023 - Utilitzar correctament els materials compostos per obturar cavitats
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.035 - Planificar i realitzar les diferents cavitats d'operatòria dental: els seus elements, classificació, condicionants de forma, tipus de tècniques restauradores, objectius i seqüència de la preparació de cavitats
 • 4.036 - Executar les maniobres prèvies que realitzarem al pacient, prèvies a la col·locació del dic de goma
 • 4.037 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer el clamp i després la goma
 • 4.038 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer la goma i després el clamp
 • 4.039 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic portant simultàniament el clamp i la goma
 • 4.040 - Escollir el clamp correcte segons la dent a aïllar
 • 4.041 - Dominar la tècnica d'aïllament absolut d'una hemiarcada
 • 4.042 - Executar la tècnica d'adhesió a esmalt
 • 4.043 - Executar la tècnica d'adhesió a dentina
 • 4.044 - Elegir i aplicar un sistema adhesiu adequat al tipus de restauració a realitzar
 • 4.045 - Col·locar adequadament les tres primeres capes de composite en cavitats de classe I
 • 4.046 - Conèixer l'instrumental per a la inserció del composite
 • 4.047 - Conèixer l'instrumental per adaptar el composite
 • 4.048 - Dominar la tècnica clínica de tallar una cavitat classe I per composite
 • 4.049 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe I per composite
 • 4.050 - Realitzar un encofrat amb el sistema de matrius Automatrix
 • 4.051 - Realitzar un encofrat amb un sistema de matriu preformada seccional i anells de separació
 • 4.052 - Seleccionar el sistema d'encofrat més adequat a les característiques de cada cavitat
 • 4.053 - Executar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.054 - Dominar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.055 - Seleccionar adequadament la matriu per a cada cavitat concreta de classe III
 • 4.056 - Tallar una cavitat de classe III en diferents situacions clíniques
 • 4.057 - Posar adequadament la col·locació de la matriu previ a la inserció del composite
 • 4.058 - Obturar correctament una cavitat classe III
 • 4.059 - Seleccionar el sistema d'acabat i polit més adequat segons la configuració de cada cavitat concreta de classe III
 • 4.060 - Realitzar el pulit de l'obturació classe III de composite
 • 4.061 - Realitzar una restauració prova en una cavitat de classe IV
 • 4.062 - Confeccionar una màscara palatina per a realitzar una cavitat de classe IV
 • 4.063 - Tallar una cavitat de classe IV per a una bona retenció i estètica del material d'obturació
 • 4.064 - Obturar una cavitat de classe IV mitjançant estratificació
 • 4.065 - Polir les obturacions classe IV de composite
 • 4.066 - Dominar la tècnica clínica de realitzar una cavitat classe V per composite
 • 4.067 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe V per composite
 • 4.068 - Establir la indicació d'una restauració indirecta
 • 4.069 - Triar el material més adequat per a una restauració indirecta
 • 4.070 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus inlay
 • 4.071 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus onlay
 • 4.072 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus overlay
 • 4.073 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus corona
 • 4.074 - Confeccionar una restauració provisional per a una cavitat per a reconstrucció indirecta
 • 4.075 - Prendre els registres per a una restauració indirecta
 • 4.076 - Comunicar amb el laboratori per a indicar les pautes per a la confecció d'una restauració
 • 4.077 - Preparar adequadament les superfícies internes de les restauracions en funció del tipus de material
 • 4.078 - Preparar les superfícies de la dent per a la recepció d'una restauració indirecta
 • 4.079 - Realitzar el cimentat adhesiu de les restauracions indirectes
 • 4.080 - Diagnosticar la patologia dental no careosa en un pacient
 • 4.081 - Donar un pla de tractament a un pacient amb patologia dentària no careosa
 • 4.082 - Determinar el risc de càries d'un pacient
 • 4.083 - Establir els plans de tractament en un pacient d'alt risc de càries
 • 4.084 - Utilitzar els mitjans de diagnòstic de càries dental
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries
 • 4.086 - Establir la necessitat de dur a terme una obturació davant d'una lesió de càries
 • 4.087 - Eliminar el teixit corcat d'una lesió de càries amb el màxim respecte al teixit dentari remanent
 • 4.088 - Seleccionar els mitjans de remoció de la dentina corcada d'acord a les característiques de la lesió a la qual ens enfrontem
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.090 - Saber organitzar el material i instrumental per a l'endodòncia, i el seu tractament entre pacient i pacient
 • 4.091 - Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
 • 4.092 - Adoptar l'actitud terapèutica adequada abans les diferents entitats polpars i periapicals que exigeixen el tractament de conductes
 • 4.093 - Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes
 • 4.094 - Planificar adequadament el tractament de conductes
 • 4.095 - Identificar el material i instrumental d'utilitat en endodòncia
 • 4.096 - Realitzar correctes obertures camerals i localitzar els accessos als conductes radiculars
 • 4.097 - Instrumentar adequadament els conductes
 • 4.098 - Obturar adequadament els conductes
 • 4.099 - Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l'arcada
 • 4.100 - Realitzar in vivo tractaments de conductes en dents amb nivell de dificultat 1
 • 4.101 - Seleccionar els elements de retenció intraradiculars en funció de les característiques de la dent tractada
 • 4.102 - Posar elements de retenció intraradiculars
 • 4.103 - Reconstruir amb materials directes una dent endodonciada
 • 4.104 - Reconstruir amb tècnica indirecta una dent endodonciada
 • 4.105 - Diagnosticar a un pacient que hagi patit un traumatisme dental
 • 4.106 - Tractar una urgència per traumatisme dentari
 • 4.107 - Establir un pla de tractament per a un pacient amb traumatisme dental
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.129 - Adquirir destresa en el doblegat de filferro
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.
 • 4.151 - Realitzar la reconstrucció de dents molt destruïdes mitjançant perns prefabricats o monyons colats.

Continguts

En aquesta assignatura els alumnes realitzen pràctiques clíniques que engloba tots els continguts de les assignatures Patologia Dentària, Operatòria Dental, Endodòncia i introducció a la clínica, complementades amb seminaris de discussió sobre aspectes concrets de tots aquests continguts, de cara a fomentar la presa de decisions clíniques basada en l'evidència científica.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs proporciona als alumnes una llista d'objectius i una literatura de suport limitada per a cada sessió de seminari. Els alumnes, en grups de quatre (i ocasionalment tres per quadrar els alumnes), presentaran un resum de 400 a 500 paraules a través de Moddle, i penjaran una presentació tipus powerpoint / keynote. En la sessió general es discutiran els objectius establerts per a cada sessió. El professor triarà un o diversos grups d'alumnes perquè presentin el tema a la classe, sense avís previ, i preguntarà als presentadors i la resta d'alumnes sobre els objectius plantejats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula La qualificació final vindrà determinada per la nota de clínica (30%), nota de treballs presentats en moodle (15%), participació en els seminaris (25%) i nota d'examen teòric (30%). L'examen teòric constarà de 10 preguntes curtes a contestar en cinc minuts cadascuna. Les preguntes poden referir-se a qualsevol dels temes estudiats en les assignatures de Patologia Dentària, Operatòria Dental i Endodòncia, donat que tots aquests continguts es requereixen per a l'actuació clínica sobre pacients, part d'aquesta assignatura. S'ha d'avaluar cada pregunta de l'1 al 10. Per superar l'assignatura és condició indispensable aprovar per separat la clínica i cada apartat teòric (examen, treballs i participació a classe). Suspendre alguna d'aquestes parts impedeix superar l'assignatura.

No s'admetrà la entrega de treballs fora de plaç

 
L'assistència a les pràctiques i als seminaris és obligatòria per a tots els alumnes, sigui en primera convocatòria o en convocatòries successives. Un cop el professor hagi començat la clase, no s'admetrà l'entrada a l'aula.

L'assistència als seminaris és obligatòria. Més de dues faltes suposarà la impossibilitat de superar l'assignatura.

Els alumnes amb una problemàtica particular podran sol·licitar un examen oral que serà realitzat per un tribunal de tres professors de l'Àrea de Restauració Dental i Endodòncia.

Bibliografia i recursos

La bibliografia necessària es proporcionà a través de moodle una setmana abans de cada sessió

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 15/12/2022 A14 08:00h
 • E1 15/12/2022 A03 08:00h
 • E1 15/12/2022 A09 08:00h