Universitat Internacional de Catalunya

Prostodòncia 3

Prostodòncia 3
6
10007
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimecres a les 17 hores prèvia cita 

Presentació

 La pròtesi Dental o Prostodòncia és aquella part de l'Odontologia que s’encarrega de la modificació de les dents naturals patològiques i de la restitució de les dents perdudes, així com de la prevenció de patologies futures.
En aquesta assignatura s’abordarà l’estudi de la pròtesi fixa i maxil·lofacial com a mètodes per rehabilitar funcionalment el sistema masticatori dels pacients edèntuls parcials.

Requisits previs

 Anatomia buco-dental. Coneixement de la fisiopatologia dels pacients parcialment o totalment edèntuls.

Objectius

 L’objectiu d’aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin els coneixements bàsics, teòrics i pràctics, en relació a la confecció de les pròtesis fixe i maxilofacial el coneixement dels components de la pròtesi maxilofacial , l’ús de la pròtesi maxil·lofacial e implantològica així com el control de l’adaptació que els pacients han de realitzar pel correcte ús d’aquests tipus de pròtesis estomatològiques i el seu manteniment.

També es donaran coneixements bàsics d'odontologia esportiva i odontologia digital


Competències

 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»
 • 87 - Elaborar les prescripcions dels productes sanitaris a mesura «pròtesis dentals» i «aparells d'ortodòncia i ortopèdia dentofacial»

Resultats d'aprenentatge

 • Conceptuar el que és una rehabilitació
 • Conèixer els passos genèrics d’una rehabilitació
 • Establir un pla de tractament
 • Conèixer els paràmetres estètics del sistema masticatori
 • Conèixer com avaluar els paràmetres estètics
 • Conèixer els mitjans per assolir estètica
 • Conèixer els passos d’una rehabilitació amb pròtesi completa en diferents casos clínics: de la generalització al cas específic.
 • Conèixer els passos d’una rehabilitació amb pròtesi parcial removible en diferents casos clínics: de la generalització al cas específic.
 • Definir que el pacient maxil·lofacial és un pacient multidisciplinari
 • Avaluar el pacient maxil·lofacial com a minusvàlid oral
 • Avaluar els canvis extraorals succeïts en un pacient maxil·lofacial
 • Avaluar els canvis intraorals succeïts en un pacient maxil·lofacial
 • Identificar l'anatomia de la cavitat oral
 • Identificar l'anatomia de la cavitat nasal
 • Identificar l'anatomia de la faringe
 • Identificar els components d'una pròtesi obturadora
 • Classificar les pròtesis obturadores
 • Definició de les diferents pròtesis maxil·lofacials
 • Descriure les alteracions de l'anatomia òssia i de teixits tous
 • Avaluar les causes de la pèrdua de l'anatomia maxil·lofacial
 • Identificar els canvis causats per la pèrdua de teixits
 • Veure la necessitat de restituir les pèrdues anatòmiques
 • Definir la població amb càncer bucal
 • Avaluar les localitzacions més freqüents dins la cavitat oral
 • Saber quins són els tractaments que es duen a terme contra el càncer bucal
 • Definició de la braquiteràpia bucal
 • Saber quines complicacions comporta la braquiteràpia bucal
 • Conèixer la complicació més important de la braquiteràpia bucal: Osteoradionecrosis
 • Comprendre la importància de la prevenció de la osteoradionecrosis
 • Valorar la necessitat de fer servir pròtesis protectores de radioteràpia
 • Objectivar que l'ús de les pròtesis protectores redueixen les complicacions de la radioteràpia
 • Classificar els materials que es fan servir per a les pròtesis protectores
 • Conèixer quin és el patró oclusiu més adient per diferents tipus de pròtesi mixta i maxil·lofacial
 • Saber com assolir el patró oclusiu més adient per diferents tipus de pròtesi mixta i maxil·lofacial
 • Conèixer la terminologia CAD CAM
 • Conèixer els diferents tipus de pròtesis a efectuar
 • Poder fer una anamnesi i exploració del pacient.
 • Conèixer les utilitats dels models d'estudi.
 • Conèixer quines són les exploracions complementàries més utilitzades i per què.
 • Conèixer els paràmetres estètics extraorals.
 • Conèixer els paràmetres estètics intraorals.
 • Valorar l'estat actual per poder fer un pronòstic i pla de tractament.
 • Conèixer quines són les indicacions i contraindicacions absolutes i relatives.
 • Conèixer la importància de l'encerat diagnòstic i les seves aplicacions 
 • 4.013 - Realitzar ajustos oclusals limitats sota supervisió
 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.026 - Realitzar tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comunes dels teixits tous bucals
 • 4.028 - Diagnosticar, planificar i realitzar un tractament quirúrgic de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.
 • 4.068 - Establir la indicació d'una restauració indirecta
 • 4.069 - Triar el material més adequat per a una restauració indirecta
 • 4.076 - Comunicar amb el laboratori per a indicar les pautes per a la confecció d'una restauració
 • 4.103 - Reconstruir amb materials directes una dent endodonciada
 • 4.104 - Reconstruir amb tècnica indirecta una dent endodonciada
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.110 - Conèixer la funció del sistema estomatognàtic i especialment de l'oclusió
 • 4.111 - Conèixer els principis bàsics de l'oclusió ideal
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.119 - Saber fer una correcta exploració física del pacient
 • 4.120 - Saber diagnosticar la tipologia facial del pacient
 • 4.121 - Saber fer una correcta anàlisi dels models d'estudi
 • 4.122 - Saber fer una predeterminació diagnòstica sobre models de guix
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.134 - Conèixer les característiques de cada tipus de pròtesi odontològica (pròtesi completa, pròtesi parcial removible, sobredentadures sobre dents, pròtesi fixa, pròtesi mixta, pròtesi maxil·lofacial, pròtesi obturadora i pròtesi implantològica); així com els diferents dissenys de cadascuna, la nomenclatura dels elements que la constitueixen i els objectius que es pretenen aconseguir amb la seva realització.
 • 4.135 - Conèixer les indicacions i contraindicacions de cada tipus de pròtesi odontològica
 • 4.136 - Valorar al pacient candidat a una pròtesi odontològica mitjançant la realització d'una història clínica, un estudi de models i les exploracions complementàries que corresponguin en cada cas específic; i a partir d'aquesta informació identificar les demandes estètiques i funcionals del pacient, així com establir un diagnòstic, pronòstic i desenvolupar un pla de tractament
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.
 • 4.138 - Determinar els diferents paràmetres biològics necessaris per a la realització d'una rehabilitació oral.
 • 4.140 - Aplicar els conceptes biomecànics que regeixen cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.141 - Aconseguir el patró oclusiu més adequat per a cada pacient i cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.142 - Aplicar, quan estigui indicat, la tècnica del desgast selectiu en el pacient
 • 4.145 - Determinar en el pacient edèntul o parcialment edèntul els paràmetres biològics que caracteritzen les dents artificials i els situïn en l'espai. En el cas de la pròtesi completa i parcial, també serà capaç de determinar els paràmetres que caracteritzin la base protèsica.
 • 4.147 - Realitzar les preparacions dentals necessàries per a la confecció d'una pròtesi parcial removible i una sobredentadura.
 • 4.148 - Realitzar les preparacions dentals necessàries per a la confecció d'una pròtesi fixa dentosuportada (preparació del marge, reducció axial i oclusal / incisiva) i conferir les particularitats específiques per als diferents tipus de pròtesi fixa: corones de recobriment total o parcial, carilles, incrustacions i pròtesi adhesives.
 • 4.149 - Confeccionar pròtesi provisionals fixes dentosoportades.
 • 4.150 - Realitzar petites reparacions de pròtesis removibles i de pròtesis on calgui utilitzar ceràmica
 • 4.152 - Realitzar la tècnica del motlle partit.
 • 4.153 - Prendre les impressions adequades per a cada un dels tipus de pròtesis odontològiques; funcionals en pròtesi parcial removible, en cubeta tancada i oberta en pròtesi implantològica, i les tècniques associades, com la retracció gingival en la pròtesi fixa dentosuportada.
 • 4.154 - Realitzar l'adequat cimentat de les pròtesis fixes.
 • 4.155 - Dur a terme les diferents proves protètiques i presa de color, que es realitzen durant la confecció de les diferents pròtesis.
 • 4.156 - Conèixer els diferents materials utilitzats per confeccionar les pròtesis odontològiques i ser capaç d'indicar el més adequat per a cada cas.
 • 4.157 - Informar el pacient sobre les mesures de manteniment més adequades per a cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.158 - Dur a terme els controls oportuns per a cada tipus de pròtesis per tal de detectar i prevenir les complicacions més freqüents en cadascuna d'elles.
 • 4.159 - Valorar la necessitat d'ajust de les pròtesis removibles i dur a terme l'excés oportú.
 • 4.160 - Realitzar les adequades prescripcions en el laboratori dental per a cada tipus de pròtesi.
 • -

Continguts

REHABILITACIÓ EN PRÒTESIS

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A LA REHABILITACIÓ

UNITAT 1.1: PLANIFICACIÓ DE LA REHABILITACIÓ

 • Què és una rehabilitació?
 • Quins són els passos en una rehabilitació?
 • Com s'estableix un pla de tractament?


UNITAT 1.2: ANÀLISI ESTÈTIC EN REHABILITACIÓ


 • Paràmetres estètics del sistema masticatori?
 • Com s'avaluen els paràmetres estètics?


 

TEMA 2: REHABILITACIÓ AMB PRÒTESI FIXA

UNITAT 2.1: REHABILITACIÓ AMB PRÒTESI FIXA

 • passos en una rehabilitació amb pròtesis fixa d´acord a les característiques del pacient?

TEMA 3: Factors a considerar en la planificació d'una rehabilitacióTEMA 4: PROTOCOL DE REHABILITACIO ADHESIVA

 

TEMA 5 : ODONTOLOGIA DIGITAL INTRODUCCIÓ , GENERALITATS ,ASPECTES 

TEMA 6 : BOPT

 

TEMA 7 : TECNICA DE TALLAT BOPT

TEMA 8 :  PRÒTESIS MAXIL·LOFACIAL

Unitat 8.1: Característiques d'Avaluació del pacient en maxil·lofacial

 • Quins professionals atenen als pacients maxil·lofacials
 • Quin tipus de pròtesis maxil·lofacial estudiarem?


Unitat 8.2: Pròtesis obturadora

 • Com classifiquem una pròtesi obturadora?
 • Quines funcions tenen les pròtesis obturadores?
 • Quin material s'utilitzen per a la construcció d'una pròtesi obturadora?
 • Quines característiques han de tenir una pròtesi obturadora?
 • Quins dissenys i retencions s'utilitzen per a les pròtesis obturadores?
 • Como es fabrica una pròtesi obturadora


TEMA 9 : Pròtesis maxil·lofacial

 • Quins tipus de pròtesis maxil·lofacial hi ha?
 • Com es retenen les pròtesis maxil·lofacials?
 • Quines causes han portat a la pèrdua de l'anatomia facial?
 • Quins conceptes bàsics són els de la fabricació d'una pròtesi maxil·lofacial?

TEMA 10 Pròtesis PROTECTORA DE Radioteràpia

Unitat 10.1: Introducció A LA Pròtesi PROTECTORA DE Radioteràpia

 • Quins són els diferents percentatges de càncer dins de la cavitat oral?
 • Quins són els tractaments del càncer bucal?
 • Que és la braquiteràpia bucal?
 • Quines són les complicacions de la braquiteràpia?
 • Perquè es produeix l'Osteoradionecrosis?
 • Quina és la prevenció de la Osteoradionecrosis?
 • Como ha de ser una pròtesi protectora i quina característica ha de tenir?
 • Com disminueix la radiació en els teixits, segons sigui la pròtesi protectora?
 • Quins materials s'utilitzen per a l'elaboració d'una pròtesi protectora?

 

TEMA 11

               FERRULE

TEMA 12

 

 

Materiales CAD CAM 

 

TEMA 13: ODONTOLOGIA ESPORTIVA

TEMA 14 Planificació CASOS SENZILLS

 

TEMA 15 OCLUSIÓ 1

Unitat 15.1: CONSIDERACIONS Oclusives en protesis 

 • Quin és el patró oclusiu més adequat per la pròtesi mixta , atenen a diferents dissenys?
 • Com aconseguir el patró oclusiu més apropiat per la pròtesi mixta atenent a diferents dissenys

TEMA 16 OCLUSIÓ 2

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Classes magistrals i pràctiques clíniques 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula PROVA TEÒRICA:


Constarà de cinquante preguntes test. Cada resposta serà valorada d’acord a la següent escala: 0, 1. Per superar la prova és necessari obtenir una puntuació mínima de 25 punts.

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ( la nota dependrá de la CUO )


Seran avaluades cada una de les pràctiques atenent a l’adquisició i aplicació de coneixements, habilitat i actitud (inclosa puntualitat). L’assistència a les pràctiques és obligatòria.
En finalitzar les pràctiques es realitzarà una avaluació pràctica.


L’avaluació serà d’acord als següents percentatges:
- Prova teòrica........................................................ 60%
- Pràctiques ........................................................... 40%


Possibilitat de fer un examen oral en cas de dificultats especials de l'alumne, prèvia acceptació de la situació per part del professor i secretaria acadèmica

Bibliografia i recursos

 1. Trigo JC. Prótesis restauradora Maxilofaciales, Barcelona 1973 Toray
 2. Branemark, Craneo-facial Prostheses, Berlin, 1997,  Quintessence
 3. Morris A., Las especialidades en la practica general, Barcelona, 1987, Labor.
 4. Branemark/Zarb/Alberktsson, Protesis tido integradas, la oseointegración en la Odontología Clínica.Berlin, Quintessence, 1987
 5. Besimo, Chistian, Removable partial dentures on Osseointegrated implants, quintessence publishing, 1998
 6. Misch, P.  Implantología contemporánea. Madrid 1994, Mosby-Doyma
 7. SHILLINGBURG H.,  Fundamentos de esenciales en protesis fija. Barcelona: Editorial quintessence, S.L. 2000
 8. Spiekermann, H. Atlas de Implantología, Barcelona, 1995, Masson, S.A.
 9. FLUJO DE TRABAJO DIGITAL EN PRÓTESIS DENTAL Y ODONTOLOGÍA: Sistemas CAD/CAM y Materiales Dentales.Ediciones Especializadas Europeas,S.L., 2016
 10. Las claves de la prótesis fija en cerámica.Ernest Mallat Lisermen editorial. 2017
 11. Protocolo clínico protésico de la tecnica BOPT . Ruben Agustin y Cesar Chust . Ediciones especializadas Europeas. 2017
 12. Maxillofacial Rehabilitation . Beumer . Quintessence books 


Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 21/12/2022 A21 10:00h
 • E1 21/12/2022 A09 10:00h
 • E1 21/12/2022 A15 10:00h

Material didàctic