Universitat Internacional de Catalunya

Ortodòncia 3

Ortodòncia 3
3
10009
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dr.  Javier Moyano Lleixà

Dimarts de 10.30h a 11.30h

jmoyano@uic.es

Presentació

L'Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial és l'Àrea de l'Odontologia que s'ocupa de la supervisió, guia i correcció del creixement i maduració de les estructures dentofacials. Això inclou aquelles situacions que requereixen moviments dentaris o la correcció de les relacions esquelètiques alterades o malformades, mitjançant l'aplicació de forces i/o estímul i direcció de les forces funcionals del complex craniofacial.

Les principals responsabilitats de la pràctica ortodòncia inclouen el diagnòstic, prevenció, intercepció i tractament de totes les formes de maloclusió de les dents i les alteracions associades dels ossos i teixits tous; el disseny, aplicació i control de les aparatologies funcionals i correctives; i la guia de la dentició i de les estructures de suport per aconseguir i mantenir unes relacions entre la cara i les estructures cranials òptimes en harmonia fisiològica i estètica.

L'estudi d'aquesta àrea de coneixement, durant els cursos clínics de Grau, es justifica pel caràcter bàsic i fonamental que té l'ortodòncia en la formació de l'estudiant d'Odontologia

Objectius

Un cop superades les matèries d´Ortodòncia 1 i 2 en la que l´estudiant aprèn a fer un diagnòstic correcte cal conèixer a Ortodòncia 3 els efectes i tipus de tractament que es poden fer als pacients. El coneixement del diagnòstic es bàsic per poder planificar i entendre l´efecte i el tipus d´aparatologia ortodòntica.

En concret, els estudiants han de conèixer els efectes de l´aparatología sobre els teixits dentals, (biomecànica)  i els tipus de forces (mecànica) que exerceixen els aparells. Han de conèixer els diferents tipus d´aparatología, fixa i amovible que s´ha d´emprar segons el tipus de problema i l´edat del pacient. Per últim, han de conèixer les fases d´un tractament quan el pacient, sigui jove o adult, ja te la dentició permanent.

Competències

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 59 - Conèixer les manifestacions orals de les malalties sistèmiques
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 89 - Fer el tractament bucodental del pacient infantil i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 91 - Planificar, determinar les característiques específiques de disseny, registres, prescripció, proves clíniques, col·locació i ajust clínic per posar en servei mantenidors d'espai fixos i removibles i tècniques d'ortodòncia interceptiva, així com elements actius extraïbles destinats a desplaçar dents o corregir mossegades creuades

Resultats d'aprenentatge

 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.131 - Conèixer els principis generals dels tractaments d'ortodòncia i interdisciplinaris en nens i adolescents

Continguts

Els continguts de Orto 3 son els següents:

Bases biológiques del tractament ortodóntic:

-Biomecánica

-Mecánica

Aparatología:

-Aparatología amovible

-Aparatología auxiliar intraoral i extraoral

-Aparatología funcional

-Aparatología fixe

Tractament:

-Tractament de problemes esquelétics en adolescents(dentició permanent)

-Tractament de problemes esquelétics en nens i preadolescents

-Tractament de problemes no esquelétics en nens i preadolescents

-Tractament de problemes no esquelétics en adolescents (dentició permanent)

-Fases del tractament d' ortodòncia convencional

- Recidiva i iatrogènia

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica de l'assignatura és la següent:

1. Proffit W R, Fields H W. Contemporary Orthodontics. 6ª ed. Mosby 2019.

Bibliografia addicional:                                                      

 1. Canut J A. Ortodòncia Clínica. 2ª ed. Masson 2000.
 2. Bravo L A. Manual de Ortodòncia. Síntesis 2003.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3. En funció del tema, s'aportarà específicament la bibliografia addicional recomanada que es trobarà amb la lliçó corresponent a la plataforma Moodle. 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A22 08:00h
 • E1 09/01/2023 A03 08:00h
 • E1 09/01/2023 A10 08:00h