Universitat Internacional de Catalunya

Seminari Periodòncia 1

Seminari Periodòncia 1
3
10011
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimecres, prèvia petició d´hora: bpaniagua@uic.es (Dra. Blanca Paniagua).

Presentació

La immensa majoria de la població presenta, al llarg de la seva vida, algun tipus de patologia periodontal, sent aquesta avui en dia la causa més freqüent de pèrdua de dents en gent més gran de 35 anys.

El coneixement de la patologia periodontal, la seva prevenció i el tractament tant no quirúrgic com quirúrgic és fonamental per mantenir la salut, la funció, el confort i l'estètica de la dentició al llarg de la vida.

L'assignatura de Seminaris de Periodòncia I permetrà integrar aquesta teràpia com a part del tractament interdisciplinari que requereixen la majoria dels nostres pacients. S'estudiaran en profunditat temes específics com la cirurgia periodontal, regenerativa, mucogingival, preservació de l'alveol, augments de la vora alveolar, materials de regeneració i altres temes de màxima actualitat científica internacional.

A la majoria de casos sense tractament periodontal no pot haver-hi ni salut, ni estètica, ni funció correctes.

El Cap de l'Àrea de Periodòncia és el Dr. José Nart i la professora titular responsable de l'assignatura és la Dra. Blanca Paniagua.

Requisits previs

 Haver superat l'assignatura de Periodòncia de 2º i 3er curs.

Objectius

- Consolidar els coneixements adquirits durant el programa teòric de 3er curs sobre diagnòstic i identificació dels diferents tipus de malalties periodontals.

- Conèixer les noves tècniques de diagnòstic periodontal.

- Conèixer els principis bàsics i generalitats de la cirurgia periodontal i diferents tècniques quirúrgiques.

- Conèixer la fase de manteniment periodontal. Valoració dels resultats positius i de reconeixement de fracassos.

- Valorar la importància del manteniment en el tractament implantològic.

- Conèixer les diferències entre els teixits periodontals i periimplantaris.

- Conèixer la visió periodontal de la teràpia implantològica.

- Entendre la relació de la periodòncia amb altres especialitats odontològiques.

- Integrar el tractament periodontal en l'organització d'una clínica dental general.

- Entendre l'organització d'una clínica dental general per realitzar una adequada atenció periodontal.

Competències

 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival

Resultats d'aprenentatge

 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.002 - Conèixer els mecanismes de colonització bacteriana en la cavitat bucal i identificar les seves implicacions en la salut i en les malalties periodontals
 • 4.003 - Conèixer els mecanismes de resposta inflamatòria i immunològica dels teixits periodontals enfront dels bacteris del biofilm dental
 • 4.004 - Comprendre els principals factors associats a la patologia periodontal, identificar-ne les causes, patogènia i factors de risc
 • 4.005 - Aplicar els mitjans i mètodes diagnòstics disponibles per a la valoració de tot tipus de pacients amb patologia periodontal

Continguts

 

SEMINARIO PERIODONCIA 1, 4º GRADO 2022-2023 (responsable asignatura: Dra. Blanca Paniagua)

Miércoles 1er semestre

12-14h

Título y temario

Profesor

Fecha

1

Presentación de la asignatura. 

Introducción a la Periodoncia avanzada. Niveles de prevención.

Primera visita en Periodoncia con situaciones clínicas reales: exploración periodontal, diagnóstico avanzado y presentación de casos clínicos.

Dra. B. Paniagua

07/09/22

2

Clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias y tratamiento de la Periodontitis estadios I-III.

Dra. B. Paniagua

14/09/22

3

Tratamiento de la Periodontitis estadios I-III.

Dra. B. Paniagua

21/09/22

4

Tratamiento de la Periodontitis estadios I-III. Presentación de casos clínicos (casos finales EFP).

Dra. B. Paniagua

28/09/22

5

Novedades en el tratamiento no quirúrgico de la Periodontitis estadios I-IV.

Dra. C. Mor

05/10/22

6

Tratamiento de la Periodontitis estadio IV. Presentación de casos clínicos (casos finales EFP).

Dra. B. Paniagua

19/10/22

7

Caries y enfermedad periodontal. 

Salud periodontal, deporte y calidad de vida. 

Dra. B. Paniagua

26/10/22

8

Tratamiento quirúrgico de la Periodontitis. Cirugía resectiva.

Dra. B. de Tapia

02/11/22

9

Tratamiento quirúrgico de la Periodontitis. Afectación de furcas.

Dra. B. Paniagua

09/11/22

10

Tratamiento quirúrgico de la Periodontitis. Regeneración tisular guiada.

Dr. J.Nart

16/11/22

11

Cicatrización del alveolo post-extracción. Defectos del reborde alveolar. Técnicas quirúrgicas de preservación alveolar y aumento de cresta.

Dr. J.Nart

23/11/22

12

Tratamiento quirúrgico de la Periodontitis. Cirugía mucogingival.

Dr. N. Carrió

30/11/22

13

Implantología en el paciente periodontal. Espacio biológico. Diferencias entre dientes e implantes. Trauma oclusal en implantes.

Dr. G. Blasi

07/11/22

14

Sonrisa gingival: etiología, diagnóstico y opciones de tratamiento.

Dra. B. Paniagua

14/11/22

 

EXAMEN (1ª convocatoria)

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat formativa

Metodologia

Hores d´alumne

Classe magistral

Dirigida pel professor

30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'examen teòric consta de 50 preguntes tipus test, amb una única resposta vàlida. Cada pregunta tindrà 5 possibles respostes. Cada resposta incorrecta restarà 0,20 punts. La part teòrica es supera amb un 5.0.

L'avaluació de la teoria representa el 70% de la nota final que farà mitja amb la nota obtinguda en les pràctiques clíniques (CUO), que representa el 30% restant.

S'han d'aprovar de manera individual la part teòrica i la part pràctica. En el cas contrari, les notes no seran promediadas.


Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:

- Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry 3 ed. Copenhagen Munksgaard, 1998.

- Rose lf & Mealey BL. `Periodontics: Medicine, Surgery , and Implants. 1ª Ed. Elsevier, 2004

 

 Complementària :

- Nevins M. & Mellonig J. Periodontal Theraphy. Clinical approaches and evidence of success 1º ed., Quintessence Books, 1998

- Rateitschak M & Wolf H. Atlas de Periodoncia. 2º ed., Barcelona, Salvat, 1989

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 A21 12:00h
 • E1 11/01/2023 A02 12:00h
 • E1 11/01/2023 A09 12:00h