Universitat Internacional de Catalunya

Anglès per a Odontologia 2

Anglès per a Odontologia 2
3
10012
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes

mdeal@uic.es 

Presentació

L'objectiu d'aquest programa del grau d'Odontologia de la UIC és bàsicament dotar els alumnes amb el llenguatge acadèmic necessari per entendre i presentar treballs de recerca en anglès. Aquesta assignatura es basa específicament en la recerca en Ortodòncia, tot treballant amb  contingut vist a altres assignatures d'Odontologia. Tot i que en aquest curs es continua donant importància al desenvolupament de les habilitats de lectura crítica i de comprensió oral, es donarà major importància a les habilitats d'expressió oral (en comparació amb el curs anterior, Anglès per Odontologia 1). Amb l’objectiu de millorar la comunicació acadèmica, es consolidaran les habilitats d’expressió escrita.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

Les activitats de lectura i de comprensió oral portades a terme en les classes magistrals, se centren en temes relatius a la recerca científica i l'Odontologia. Les classes estan dissenyades per desenvolupar la comprensió en un àmbit acadèmic. Les activitats d'expressió oral i escrita tenen l'objectiu de millorar la comunicació en un entorn universitari, així com en conferències, amb la finalitat de proporcionar una sòlida base lingüística per reforçar els coneixements introduïts durant el curs.

Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball en grup a avaluar.

I finalment, l'aprenentatge autònom, o 'a distància' se centra en el desenvolupament de les habilitats d'expressió escrita i de comprensió oral i lectora; en la consolidació de la gramàtica i de vocabulari específic; i per últim, en l’adquisició d’una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.

Objectius

 Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements de la llengua necessaris per a comprendre, sintetitzar i presentar aspectes bàsics de la recerca en Odontologia en anglès.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica usant diversos estímuls, així com potenciar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar en equip, tant en la seva llengua nativa com en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom:

Reforçar la comprensió lectora de l'estudiant a través de la realització de tasques que requereixin una anàlisi detallada del llenguatge en l'àmbit lèxic i estructural, de les idees principals i secundàries, així com dels models organitzatius propis de literatura relativa a l'Odontologia en anglès; reforçar les habilitats de comprensió oral; repassar el vocabulari específic i les estructures gramaticals comunes de la recerca en Odontologia.

Competències

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants demostraran:

 1. Capacitat per a llegir i entendre bibliografia i literatura sobre Odontologia.
 2. Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures de l'àmbit de l'Odontologia.
 3. Capacitat per a entendre i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic.
 4. Capacitat per a realitzar exposicions de forma oral/escrita en un context acadèmic.
 5. Capacitat d'anàlisi i síntesi d'informació oral/escrita.
 6. Capacitat de gestió de la informació a partir de diferents fonts documentals els sistemes d'informació.
 7. Capacitat per a treballar en equip.

Continguts

Temes:

Els estudiants treballaran sobre temes relatius a l’Odontologia amb un enfocament  basat en l'evidència. A més, treballaran sobre les àrees de més rellevància en la recerca odontològica actual, com la qualitat de vida relacionada amb la salut oral.

Habilitats lingüístiques específiques de la disciplina:

Els estudiants aprendran a llegir, comprendre i discutir literatura acadèmica relativa a l'Odontologia i a la recerca odontològica. A més, estudiaran conceptes i aspectes claus en recerca en el camp de l'Ortodòncia. Desenvoluparan habilitats de síntesis treballant sobre aspectes vistos al llarg del curs, i també en d’altres assignatures del grau. Finalment, aprendran a descriure condicions de salut oral i els tractaments més comuns.

Coneixement lingüístic:

Els estudiants repassaran i consolidaran coneixements sobre pronunciació, patrons ortogràfics, citació de fonts, les estructures del llenguatge que expressen èmfasi i evasió, terminologia clínica i vocabulari d'ús freqüent de l'àmbit de l'ortodòncia i recerca.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Els estudiants prendran part activa en les activitats de lectura. Realitzaran activitats d'anàlisi i de síntesi de texts de diversos gèneres acadèmics relatius a l'Odontologia, com per exemple extractes de llibres de text o revistes especialitzades. Els estudiants debatran temes tractats a classe mitjançant activitats interactives, realitzaran presentacions i presentaran treballs escrits. Finalment, assistiran a presentacions d'altres estudiants, professors i conferenciants online en les que realitzaran activitats de comprensió oral tant d'informació general, com específica.

Els recursos virtuals d'internet també serviran com a eina lingüística que l'estudiant aplicarà al llarg del seu procés d'aprenentatge. Aquests recursos són part integral del seu estudi individual, ja que li proporcionaran les eines i motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès en la seva àrea d'especialització, al llarg de la seva vida professional.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat

% nota final

Resultats d’aprenentatge

Examen final

 

 

25%

 

 

Capacitat per a llegir i entendre bibliografia i literatura sobre Odontologia. (Comp. 18)

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures de l’àmbit de l’Odontologia. (Comp. 18)

Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació oral/escrita. (Comp. 18)

Examen parcial

15%

Capacitat per a llegir i entendre bibliografia i literatura sobre Odontologia. (Comp. 18)

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures de l’àmbit de l’Odontologia. (Comp. 18)

Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació oral/escrita. (Comp. 18)

Treball del curs:

-Proves de progrés

-Activitats d’aprenentatge cooperatiu

-Treball escrit

 

15%

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures de l’àmbit de l’Odontologia. (Comp. 18)

Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació oral/escrita. (Comp. 18)

Capacitat de gestió de la informació a partir de diferents fonts documentals els sistemes d’informació. (Comp. 18)

Capacitat per a treballar en equip(Comp. 8)

Capacitat per a llegir i entendre bibliografia i literatura sobre Odontologia. (Comp. 18)

 

   

Projecte tutorial de grup I:

Presentació:  Lecture Highlight

 

15%

 

Capacitat per a entendre i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic. (Comp. 8)

Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació oral/escrita. (Comp. 18)

Capacitat de gestió de la informació a partir de diferents fonts documentals els sistemes d’informació. (Comp. 18)

Capacitat per a treballar en equip. (Comp. 8)

Projecte tutorial de grup II:

Presentació de Recerca Experimental

30%

Capacitat per a realitzar exposicions de forma oral/escrita en un context acadèmic. (Comp. 8)

Capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació oral/escrita. (Comp. 18)

Capacitat de gestió de la informació a partir de diferents fonts documentals els sistemes d’informació. (Comp. 18)

Capacitat per a treballar en equip. (Comp. 8)

Informació important

Assistència i participació:  Es recorda als estudiants que l'assistència i la participació a classe, així com l'avaluació contínua, són requisits imprescindibles per a aprovar l'assignatura. A més, el projecte tutorial serà una part fonamental de l'avaluació del curs. El treball autònom a realitzar a casa es penjarà a la plataforma Moodle, a disposició d'aquells alumnes que no hagin pogut assistir a classe.

No serà possible aprovar l'assignatura només amb la realització de l'examen final, en cap de les seves convocatòries.

Segona convocatòria

En segona convocatòria consistirà en un examen, el qual podrà contenir un component escrit i / o una exposició oral. Els estudiants que han de presentar-se a la segona convocatòria estan obligats a concertar una cita prèvia amb el professor de l'assignatura com a mínim un mes abans de la data d'aquest examen per rebre informació referent al que consistirà la sessió de l'examen.

Altres exàmens: Els estudiants que no assisteixen a un examen parcial, i que tenen una justificació vàlida (és a dir, certificat mèdic) han de presentar-la a la seva professora l'endemà de la classe. Al final del semestre, si l'estudiant ha assistit almenys al 80% de les classes, ell o ella pot recuperar aquest examen el dia de l'examen final. 

 A més, al llarg del curs es realitzaran diverses proves de progrés o tests. No serà possible recuperar aquestes proves, en cas de no aprovar-les i l'alumne que no realitzi una prova tindrà un 0 en aquesta prova. No obstant això, degut a que cada prova té poc pes individual en l'avaluació final del curs, la no realització d'una tindrà un efecte petit sobre la nota final.

Bibliografia i recursos

 Recursos:

Els materials de classe s'han creat a partir de diversos recursos didàctics i professionals extrets de llibres de text i revistes especialitzades online d'actualitat.

Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom.

Bibliografia:

TULLOCH, J.F.C., PHILLIPS, C., and PROFFIT, W.R. 1998. Benefit of early Class II treatment: progress report of a two-phase randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofac Orthop 113:104-10.
FIELDS, H.W. and PROFFIT, W.R. (eds.). 2000. Orthodontic treatment planning: limitations, controversies, and special problems. Chapter 8. Contemporary Orthodontics, 4th edition, St Louis: Mosby.
O’Brien K. et al. 2009. Early treatment for Class II Division 1 malocclusion with the Twin-block appliance: a multi-center, randomized, controlled trial. Am J Orthod Dentofac Orthop 135(5):573-9.
A més, els estudiants llegiran articles clínicament rellevants, seleccionats per professors del Grau d’Odontologia.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/12/2022 A16 08:00h
 • E1 16/12/2022 A12 08:00h
 • E1 16/12/2022 A08 08:00h
 • E1 16/12/2022 A09 08:00h
 • E1 16/12/2022 A13 08:00h