Universitat Internacional de Catalunya

Clínica Restauradora Dental 2

Clínica Restauradora Dental 2
6
10013
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimecres de 8:30 a 12.30. Sol.licitar cita prèvia

guille_doria@uic.es

Presentació

L'Odontologia Conservadora pretén ensenyar els conceptes bàsics i actuals de prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels teixits dentaris, i la de les malalties relacionades dels teixits periradiculares. En aquesta assignatura es sintetitzen els objectius de les assignatures Patologia Dentària, Operatòria Dental i Endodòncia, i Introducció a la Clínica Restauradora, a través del treball d'articles seleccionats, i que es porten a la pràctica clínica sobre pacient. 

Requisits previs

 Superació dels objectius docents de les assignatures de Patologia Dentària, Operatòria Dental, Endodòncia i Introducció a la Clínica Restauradora.

Objectius

 A. OBJECTIUS GENERALS:

1. Determinar les causes de pèrdua de la salut dental

2. Realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:

a. Cognoscitius:

1. Conèixer els diferents passos d'un tractament de conductes radiculars

2. Determinar la necessitat de dur a terme un tractament de conductes d'acord amb un diagnòstic pop-periapical precís

3. Conèixer els diferents accidents que es poden produir en el transcurs del tractament de conductes

3. Conèixer la incidència i causes dels fracassos endodòncics

4. Conèixer les indicacions i tècniques clíniques de la cirurgia endodòntica

5. Conèixer la indicació i tècnica clínica del reimplant intencional

6. Establir l'actitud terapèutica davant un àpex no format

7. Conèixer les diferents situacions que provoquen urgències en el camp de l'endodòncia, i l'actitud davant les mateixes

8. Exposar les característiques de les grans reconstruccions coronàries directes

9. Exposar les característiques dels elements de retenció intraradiculars

10. Exposar els principis i tècnica clínica de les reconstruccions indirectes estètiques

11. Descriure les tècniques clíniques de reconstrucció de la dent endodonciada

b. Sensitius i motors:

1. Assolir un diagnòstic de certesa davant d'un pacient amb patologia dental

2. Establir un pla de tractament per a un pacient amb patologia dental

3. Completar tractaments de dificultat moderada d'operatòria dental i endodòncia sobre pacients

c. Afectius:

1. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.

2. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de la Restauració Dental

3. Desenvolupar la inquietud per la recerca i l'aprofundiment dels coneixements.

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.016 - Realitzar els següents tractaments en fantomas amb dentició temporal: presa de registres amb alginat, segellats de fosses i fissures, aïllament del camp operatori amb dic de goma, cavitats Classe I, II, II, IV, V, VI, obturació de cavitats Classe I , II, III, IV, V, VI amb materials compostos, pulpotomies i pulpectomies, col·locació de corones d'acer preformades, reconstruccions àmplies en el primer molar permanent, Ferulitzacions, carilles de material compost en incisius primaris
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.020 - Demostrar la capacitat per aïllar el camp operatori amb dic de goma en nens
 • 4.023 - Utilitzar correctament els materials compostos per obturar cavitats
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.035 - Planificar i realitzar les diferents cavitats d'operatòria dental: els seus elements, classificació, condicionants de forma, tipus de tècniques restauradores, objectius i seqüència de la preparació de cavitats
 • 4.036 - Executar les maniobres prèvies que realitzarem al pacient, prèvies a la col·locació del dic de goma
 • 4.037 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer el clamp i després la goma
 • 4.038 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer la goma i després el clamp
 • 4.039 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic portant simultàniament el clamp i la goma
 • 4.040 - Escollir el clamp correcte segons la dent a aïllar
 • 4.041 - Dominar la tècnica d'aïllament absolut d'una hemiarcada
 • 4.042 - Executar la tècnica d'adhesió a esmalt
 • 4.043 - Executar la tècnica d'adhesió a dentina
 • 4.044 - Elegir i aplicar un sistema adhesiu adequat al tipus de restauració a realitzar
 • 4.045 - Col·locar adequadament les tres primeres capes de composite en cavitats de classe I
 • 4.046 - Conèixer l'instrumental per a la inserció del composite
 • 4.047 - Conèixer l'instrumental per adaptar el composite
 • 4.048 - Dominar la tècnica clínica de tallar una cavitat classe I per composite
 • 4.049 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe I per composite
 • 4.050 - Realitzar un encofrat amb el sistema de matrius Automatrix
 • 4.051 - Realitzar un encofrat amb un sistema de matriu preformada seccional i anells de separació
 • 4.052 - Seleccionar el sistema d'encofrat més adequat a les característiques de cada cavitat
 • 4.053 - Executar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.054 - Dominar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.055 - Seleccionar adequadament la matriu per a cada cavitat concreta de classe III
 • 4.056 - Tallar una cavitat de classe III en diferents situacions clíniques
 • 4.057 - Posar adequadament la col·locació de la matriu previ a la inserció del composite
 • 4.058 - Obturar correctament una cavitat classe III
 • 4.059 - Seleccionar el sistema d'acabat i polit més adequat segons la configuració de cada cavitat concreta de classe III
 • 4.060 - Realitzar el pulit de l'obturació classe III de composite
 • 4.061 - Realitzar una restauració prova en una cavitat de classe IV
 • 4.062 - Confeccionar una màscara palatina per a realitzar una cavitat de classe IV
 • 4.063 - Tallar una cavitat de classe IV per a una bona retenció i estètica del material d'obturació
 • 4.064 - Obturar una cavitat de classe IV mitjançant estratificació
 • 4.065 - Polir les obturacions classe IV de composite
 • 4.066 - Dominar la tècnica clínica de realitzar una cavitat classe V per composite
 • 4.067 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe V per composite
 • 4.068 - Establir la indicació d'una restauració indirecta
 • 4.069 - Triar el material més adequat per a una restauració indirecta
 • 4.070 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus inlay
 • 4.071 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus onlay
 • 4.072 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus overlay
 • 4.073 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus corona
 • 4.074 - Confeccionar una restauració provisional per a una cavitat per a reconstrucció indirecta
 • 4.075 - Prendre els registres per a una restauració indirecta
 • 4.076 - Comunicar amb el laboratori per a indicar les pautes per a la confecció d'una restauració
 • 4.077 - Preparar adequadament les superfícies internes de les restauracions en funció del tipus de material
 • 4.078 - Preparar les superfícies de la dent per a la recepció d'una restauració indirecta
 • 4.079 - Realitzar el cimentat adhesiu de les restauracions indirectes
 • 4.080 - Diagnosticar la patologia dental no careosa en un pacient
 • 4.081 - Donar un pla de tractament a un pacient amb patologia dentària no careosa
 • 4.082 - Determinar el risc de càries d'un pacient
 • 4.083 - Establir els plans de tractament en un pacient d'alt risc de càries
 • 4.084 - Utilitzar els mitjans de diagnòstic de càries dental
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries
 • 4.086 - Establir la necessitat de dur a terme una obturació davant d'una lesió de càries
 • 4.087 - Eliminar el teixit corcat d'una lesió de càries amb el màxim respecte al teixit dentari remanent
 • 4.088 - Seleccionar els mitjans de remoció de la dentina corcada d'acord a les característiques de la lesió a la qual ens enfrontem
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.090 - Saber organitzar el material i instrumental per a l'endodòncia, i el seu tractament entre pacient i pacient
 • 4.091 - Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
 • 4.092 - Adoptar l'actitud terapèutica adequada abans les diferents entitats polpars i periapicals que exigeixen el tractament de conductes
 • 4.093 - Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes
 • 4.094 - Planificar adequadament el tractament de conductes
 • 4.095 - Identificar el material i instrumental d'utilitat en endodòncia
 • 4.096 - Realitzar correctes obertures camerals i localitzar els accessos als conductes radiculars
 • 4.097 - Instrumentar adequadament els conductes
 • 4.098 - Obturar adequadament els conductes
 • 4.099 - Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l'arcada
 • 4.100 - Realitzar in vivo tractaments de conductes en dents amb nivell de dificultat 1
 • 4.101 - Seleccionar els elements de retenció intraradiculars en funció de les característiques de la dent tractada
 • 4.102 - Posar elements de retenció intraradiculars
 • 4.103 - Reconstruir amb materials directes una dent endodonciada
 • 4.104 - Reconstruir amb tècnica indirecta una dent endodonciada
 • 4.105 - Diagnosticar a un pacient que hagi patit un traumatisme dental
 • 4.106 - Tractar una urgència per traumatisme dentari
 • 4.107 - Establir un pla de tractament per a un pacient amb traumatisme dental
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.129 - Adquirir destresa en el doblegat de filferro
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.
 • 4.151 - Realitzar la reconstrucció de dents molt destruïdes mitjançant perns prefabricats o monyons colats.

Continguts

En aquesta assignatura els alumnes realitzen pràctiques clíniques que engloben tots els continguts de les assignatures Patologia Dentària, Operatòria Dental, Endodòncia i Introducció a la clínica, complementades amb seminaris de discussió sobre aspectes concrets de tots aquests continguts, de cara a fomentar la presa de decisions clíniques basada en l'evidència científica.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs proporciona als alumnes una llista d'objectius i una literatura de suport limitada per a cada sessió de seminari. depenent del seminari, els alumnes de manera individual, presentaran un resum i/o presentació Power Point/Keynote a través de Moddle. En la sessió general es discutiran els objectius establerts per a cada sessió.

Els seminaris (obligatoris) es realitzaran cada 15 dies i duraran dues hores

- HORARI DILLUNS 10:30 -12.30

 • Per a cada tema el professor responsable penjarà una llista d'objectius i uns articles seleccionats sobre el tema. Els articles es mostraran a l'alumnat a través de la plataforma Moodle.

 • Els alumnes llegiran els articles i tractaran d'assolir els objectius teòrics proposats en base als mateixos.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa calificación final vendrá determinada por la nota de clínica de CUO (30%), ASISTENCIA, TRABAJOS y PARTICIPACIÓN en los seminarios. (10%) y la nota del examen teórico  (60%). Éste constará de 40-50 preguntas tipo test. Las preguntas mal contestadas no quedan. Para poder superar la asignatura es condición indispensable aprobar por separado la clínica y el examen teórico. Suspender una de estas partes no permite superar la asignatura.

No se admitirán trabajos fuera de plazo.

L'ausencia a 3 seminaris, o la no presentació de traballs en Moddle no permetrà la qualificació de l'assignatura. Una vegada el professor hagi començat les classes no es permetyrà l'entrada a la classe. 
Els alumnes amb una problemática particular podrán sol.licitar un examen oral que será realitzat per un tribunal de tres professors de l'Área de Restauradora Dental.

Bibliografia i recursos

 La bibliografia necessària es proporcionarà a través de Moodle