Universitat Internacional de Catalunya

Prostodòncia 4

Prostodòncia 4
6
10014
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimecres a les 15 hores cita prèvia (cabratosa@uic.es)

Presentació

 La pròtesi odontològica en la qual es fa ús d’implants osteointegrats per la restitució d’absències dentals i de les seves funcions, és un tipus de pròtesi habitual en els nostres dies. És per això que és imprescindible conèixer les seves característiques, indicacions, contraindicacions, dissenys, limitacions, manteniment i possibles problemes associats a elles.

Requisits previs

 Haver superat l’assignatura Prostodòncia 1 i 2

Objectius

 Formar i capacitar a l'alumne en el diagnòstic i tractament mitjançant pròtesi implantològiques.

Competències

 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»
 • 87 - Elaborar les prescripcions dels productes sanitaris a mesura «pròtesis dentals» i «aparells d'ortodòncia i ortopèdia dentofacial»

Resultats d'aprenentatge

 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.121 - Saber fer una correcta anàlisi dels models d'estudi
 • 4.122 - Saber fer una predeterminació diagnòstica sobre models de guix
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.134 - Conèixer les característiques de cada tipus de pròtesi odontològica (pròtesi completa, pròtesi parcial removible, sobredentadures sobre dents, pròtesi fixa, pròtesi mixta, pròtesi maxil·lofacial, pròtesi obturadora i pròtesi implantològica); així com els diferents dissenys de cadascuna, la nomenclatura dels elements que la constitueixen i els objectius que es pretenen aconseguir amb la seva realització.
 • 4.135 - Conèixer les indicacions i contraindicacions de cada tipus de pròtesi odontològica
 • 4.136 - Valorar al pacient candidat a una pròtesi odontològica mitjançant la realització d'una història clínica, un estudi de models i les exploracions complementàries que corresponguin en cada cas específic; i a partir d'aquesta informació identificar les demandes estètiques i funcionals del pacient, així com establir un diagnòstic, pronòstic i desenvolupar un pla de tractament
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.
 • 4.138 - Determinar els diferents paràmetres biològics necessaris per a la realització d'una rehabilitació oral.
 • 4.140 - Aplicar els conceptes biomecànics que regeixen cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.141 - Aconseguir el patró oclusiu més adequat per a cada pacient i cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.145 - Determinar en el pacient edèntul o parcialment edèntul els paràmetres biològics que caracteritzen les dents artificials i els situïn en l'espai. En el cas de la pròtesi completa i parcial, també serà capaç de determinar els paràmetres que caracteritzin la base protèsica.
 • 4.153 - Prendre les impressions adequades per a cada un dels tipus de pròtesis odontològiques; funcionals en pròtesi parcial removible, en cubeta tancada i oberta en pròtesi implantològica, i les tècniques associades, com la retracció gingival en la pròtesi fixa dentosuportada.
 • 4.155 - Dur a terme les diferents proves protètiques i presa de color, que es realitzen durant la confecció de les diferents pròtesis.
 • 4.156 - Conèixer els diferents materials utilitzats per confeccionar les pròtesis odontològiques i ser capaç d'indicar el més adequat per a cada cas.
 • 4.157 - Informar el pacient sobre les mesures de manteniment més adequades per a cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.158 - Dur a terme els controls oportuns per a cada tipus de pròtesis per tal de detectar i prevenir les complicacions més freqüents en cadascuna d'elles.
 • 4.160 - Realitzar les adequades prescripcions en el laboratori dental per a cada tipus de pròtesi.

Continguts

 

Classes magistrals i Seminaris
Tema 1. Introducció a la pròtesi implantològiques i tipus de pròtesi. 
Tema 2. Diagnòstic i selecció del pacient en pròtesis implantològiques. 
Tema 3. Encerat diagnòstic, estudi radiològic i confecció guies radiològiques i quirúrgiques.
Tema 4. Connexionsi additaments en pròtesis implantològica. 
Tema 5. Tècniques d'impressió sobre implants. Tècniques. Protocol. 
Tema 6. Sobredentadura. Protocol i seqüència clínica 
Tema 7. Pròtesis parcial fixa. Protocol i seqüència clínica 
Tema 8. Pròtesi completa fixa. Protocol i seqüència clínica 
Tema 9. Pròtesis unitàries sobre implants. Protocol i seqüència clínica. 
Tema 10. Introducció a la càrrega immediata en pròtesi sobre implants. 
Tema 11. Odontologia digital sobre implants: Impressió digital, estructures CAD-CAM 
Tema 12. Complicacions i manteniment de la pròtesi sobre implants.
Tema 13.Oclusió en implantologia. 

Tema 14. Casos clínics 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula  Classes magistrals, seminaris i pràctiques clíniques integrades

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 1)- AVALUACIÓ DE LA TEORIA 

- EXAMENS MOODLE 

2 proves Moodle amb 10 preguntes  amb 4 respostes, sent només una resposta correcta. Cada resposta correcta sumarà 1 punt, la resposta incorrecta restarà 0,33 punts i la no resposta no comptabilitzarà.

 - EXAMEN FINAL

Test de resposta múltiple de 50 preguntes amb 4 respostes, sent només una resposta correcta. Cada resposta correcta sumarà 1 punt, la resposta incorrecta restarà 0,33 punts i la no resposta no comptabilitzarà.

Es valora amb un rang de nota de 0 a 10.

 

2)-AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES:

Segons els criteris que indiqui l’Area d’Integrada (CUO).

 

La NOTA FINAL serà d'acord als següents percentatges:

- Examen teòric ............................................... 50%

- Proves Moodle .............................................. 10 %

- Pràctiques clíniques .................................. .... 40%

Per superar l’assignatura cal haver aprovat la teoria i les pràctiques per separat. Un cop superats individualment s’aplicaran els percentatges esmentats.

Bibliografia i recursos

Misch CE. Prótesis dental sobre implantes. Madrid: Elseiver Mosby; 2005.

 

Branemark PI, Zarb GB, Albektsson T. Prótesis Tejido-integrada. Berlin. Quintesence books, 1987.

 

Davarpanah M, Martínez H, Kebir M, Tecucianu JF.Clinical Manual of Implant Dentistry.London. Quintesence books, 2003.

 

Davarpanah M, Szmukler-Moncler S. Immediate loading of dental implants. Theory and clinical practice. Paris. Quintesence books, 2008.

 

Preti G. Prosthetic rehabilitation. London. Quintesence books, 2008.