Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Medicoquirúrgica Oral 3

Patologia Medicoquirúrgica Oral 3
6
10015
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


A travès de l'email corporatiu de la UIC es pot contactar amb el responsable de l'assignatura:

 

Samir Aboul-Hosn Centenero

samir@uic.es

 

Només es contestaran emails enviats directament per l'estudiant matriculat a PMQ3.

Tots els alumnes estan convidats a fer la revisió de la prova parcial i/o final tot i que, en cas d'un aprovat, si es dóna el cas que hi ha hagut un càlcul erroni de la nota, també pot baixar la nota.

Qualsevol nota inferior a 5 serà un suspès.

No es permet la entrada a classe un cop el professor ha començat la classe.

Presentació

La Patologia Mèdico-Quirúrgica 3 (PMQ3) aprofundeix a la cirurgia implantològica dental i cirurgia preprotèsica, i fa una introducció a tres tipus diferents de patologia, sempre des de un punt de vista quirúrgic:

-patologia de l'ATM (articulació temporomandibular

-patologia de les deformitats dentoesquelètiques

-patologia oncològica de cap i coll

És l'assignatura on es consoliden i s'aprofunditza sobre alguns dels coneixements de la PMQ1 i la PMQ2 de la patologia mèdico-quirúrgica 1 i 2 pel que fa a la implantologia dental i s'introdueixen conceptes de cirurgia oral avançada i cirurgia maxil·lofacial, importants per completar els coneixements quirúrgics de l'estudiant d'odontologia.

Requisits previs

Haver aprovat les assignatures: "Patologia Mèdico-Quirúrgica Oral 1" i "Medicina Oral i Maxil·lofacial"

Objectius

Aprofundir en el coneixement de la rehabilitació amb implants dentals i tècniques de cirurgia preprotèsica explicant les diferents opcions de cirurgia avançada d'implants en pacients amb atròfia òssia moderada i severa.

I Tenir els fonaments teòrics de:

- Patologia de l'articulació temporomandibular: anatomia, diagnòstic i opcions quirúrgiques terapèutiques

- Oncologia de cap i coll: remarcant la importància de l´screening i el diagnòstic precoç així com el seguiment dels protocols de tractament en el carcinoma escatòs d'orofaringe

-Cirurgia ortognàtica i deformacions dentoesquelètiques: entendre les diferents deformitats, el diagnòstic i les opcions terapèutiques i remarcar la importància de la coordinació amb l'ortodoncista.


Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 56 - Identificar els signes i les actituds que suggereixin la possible existència de mals tractes
 • 57 - Conèixer els processos generals d'emmalaltir, curar i reparar, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, l'hemorràgia i la coagulació, la cicatrització, els traumatismes i les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 78 - Dur a terme procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia preprotètica

Resultats d'aprenentatge

 • 1.37 - Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida
 • 2.43 - Realitzar l'exploració oral i facial per detectar possibles lesions de càncer
 • 2.47 - Preparar el camp de treball per reduir el risc de contaminació i contagi de malalties en la consulta
 • 3.09 - Domini de l'anamnesi i exploració física general bàsica
 • 3.21 - Saber explorar a nivell físic oro-maxil·lofacial i interpretar exploracions complementàries de laboratori i imatge
 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.006 - Obtenir l'experiència clínica adequada en la implementació de les mesures preventives específiques davant de EP i en la realització de les adequades mesures terapèutiques en pacients amb gingivitis.
 • 4.025 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 4.028 - Diagnosticar, planificar i realitzar un tractament quirúrgic de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.
 • 4.111 - Conèixer els principis bàsics de l'oclusió ideal
 • 4.114 - Comprendre els processos del creixement i desenvolupament dental esquelètic i saber la seva aplicació clínica
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient

Continguts

Patologia oncològica de cap i coll: fa una introducció a l'anatomia quirúrgica de cap i coll, a la importància de l'screening en el càncer orofaringe a l'àmbit de la consulta odontològica , el diagnòstic de sospita i la biòpsia de lesions premalignes intraorals, el tractament mèdic i quirúrgic de diferents tumors a nivell orofaringe, l'afectació local i regional d'aquests tumors, les seqüel.les i la possible rehabilitació oral post tractament.

Implantologia oral i cirurgia preprotèsica: a l'assignatura PMQ3 s'expliquen tècniques de cirurgia avançada en rehabilitació oral implantològica, opcions terapèutiques en casos d'atrofia óssia moderada-severa, nous paradigmes d'aquest tipus de cirurgia, ús de la tecnologia 3D i complicacions més freqüents en la implantologia dental.

Introducció al tractament de les deformitats dentoesquelètiques: aquest subtema introdueix a l'alumne les bases de la cirurgia ortognàtica, explicant el procés de diagnòstic i planificació preoperatòria convencional i tridimensional, fonaments anatòmics i del tractament quirúrgic així com resultats quirúrgics en l'àmbit funcional i estètic.

Articulació temporo-mandibular: es repassa l'anatomia i funcionalisme de l'articulació, l'exploració de la mateixa, les diferents patologies i els tractaments invasius (quirúrgics) a l'abast.

 

Tema 1 Implantologia Oral i Cirurgia Preprotèsica

Tema 2 Patologia oncològica de cap i coll

Tema 3 Introducció al tractament de les deformitats dentoesquelètiques

Tema 4 Articulació temporomandibular (ATM)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExàmen teòric final: 50 preguntes tipus test, 4 respostes possibles. Cada pregunta correcte sumarà 1 punt, cada pregunta errònia restarà 0,33 punts, les preguntes en blanc no compten. El criteri d'aprovat es situará als 25 punts (50% dels punts possibles)

Bibliografia i recursos

Carl E. Misch. Implantología contemporánea. Elseiver Mosby. Tercera Edición.

Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, Michael Miloro, Ed BC Decker

 Oral and Maxillofacial Pathology, Neville, Ed Saunders

Oral Surgery for the General Dentist, Sailer, Pajarola. Ed Thieme

Atlas de anatomia: Netter

Atlas de anatomía: Sobotta

Atlas de anatomía: Gray´s