Universitat Internacional de Catalunya

Materials Odontològics Avançats

Materials Odontològics Avançats
3
10016
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’atenció als alumnes es farà a través de la sol·licitud de la mateixa per correu electrònic i serà individual a no ser que els alumnes demanin que sigui en grup.

 

Presentació

 L’assignatura de Materials Odontològics Avançats és una continuació de l’assignatura de Materials Odontològics i la seva funció és fer un repàs dels materials utilitzats a la nostra pràctica diària i la introducció de novetats d'aparició recent.

La seva funció es reforça el coneixement dels materials i donar un enfocament més cap a l’ús clínic i la recerca per a què els estudiants facin una relació ràpida entre la teoria i la pràctica.

Requisits previs

L’alumne haurà de tenir aprovada l’assignatura de Materials Odontològics cursada al 2on curs del Grau.

Objectius

 • Assimilació dels conceptes teòrics i que els alumnes sàpiguen diferenciar els diferents materials que es poden utilitzar per a un tractament en concret i sàpiguen escollir quin és el més convenient a cada situació.
 • Adquirir facilitat i tenir capacitat per exposar un treball en públic i saber defensar la seva posició i opinió.

Competències

 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica

Resultats d'aprenentatge

 • 2.06 - Formular preguntes de recerca adequades
 • 2.08 - Saber llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconèixer les seves parts
 • 2.09 - Dissenyar un protocol d'investigació
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques
 • 2.13 - Conèixer la utilització general dels materials i instruments odontològics
 • 2.14 - Conèixer els biomaterials dentals, des de manipulació i propietats fins a la toxicitat i impacte ambiental
 • 2.15 - Conèixer i utilitzar l'equipament i instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 2.16 - Realitzar una impressió d'alginat i de silicona correctament.
 • 2.17 - Realitzar un buidatge en guix
 • 2.18 - Manipular correctament els materials de registre i confeccionar cubetes individuals per prendre impressions a pacients edèntuls.
 • 2.21 - Manipular de forma adequada els adhesius i les tècniques de gravat per a realitzar obturacions de composites
 • 2.22 - Realitzar de forma adequada una obturació de compòsit i com es manipula el material i la tècnica
 • 2.23 - Utilitzar els diferents tipus de ciments dentals, ja siguin provisionals o definitius en els casos indicats de forma adequada
 • 2.26 - Realitzar un provisional de resina acrílica i com s'han de manipular aquests materials de la forma correcta
 • 2.39 - Realitzar un aïllament absolut del camp operatori

Continguts

 El temari de l’assignatura de Materials Odontològics Avançats consisteix bàsicament a introduir novetats dels Materials Dentals que a la resta d’assignatures de grau no poden impartir aquest temari i aprofundir i repassar materials que ja coneixen els estudiants.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es dividirà en dues parts: 1) Classes teòriques tindran una durada de unes dues hores i 2) Seminaris.

Tots els treballs estaran relacionats amb temes que s’han donat a les classes o als seminaris. La informació per poder fer-los es penja a Moodle, així com material addicional per poder fer-los, en els casos que es consideri adient, així com les dates d’entrega dels treballs, com han d’entregar els treballs. Els treballs poden ser:

 1. Fer una petita revisió bibliogràfica d’algun tema donat a classe.
 2. Dissenyar un protocol d’estudi d’algun tema donat a classe.
 3. Analitzar de forma crítica articles que es donaran als alumnes via Moodle.
 4. Com disenyaríen algun tipus de material, ja sigui a nivell de composició química, com forma, tamany o selecció de material més adequat per la funció que realitzarà.Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es realitzarà de la següent manera:

Treballs i seminaris:70%.

Treball: 40%.

Seminaris: 30%.

Examen teòric: 30%.

D'aquesta manera es realitzarà una avaluació continuada dels temes treballats cada setmana i al final del semestre realitzaran un examen teòric per avaluar l'assimilació dels conceptes teòrics explicats en la Classe Magistral. Per aprovar la assignatura s'ha d'aprovar les tres parts.

Per obtenir Matrícula d'Honor serà necessari que la nota mitja de les tres parts sigui superior a 9.

Bibliografia i recursos

 La major part dels recursos bibliogràfics els alumnes els rebran per correu electrònic o per la plataforma Moodle, ja que hauran de treballar amb els articles assignats.