Universitat Internacional de Catalunya

Dret Penal 3

Dret Penal 3
6
10028
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

 

Una vegada s’obté el bagatge conceptual necessari després d’haver estudiat la part general del dret penal, es pot abordar l’anàlisi dels tipus penals en particular. Conèixer adequadament les diverses figures de delicte i els seus problemes interpretatius, com a instrument per identificar el que està penalment prohibit, constitueix una eina bàsica, no només per a un advocat especialitzat en dret penal, sinó també per a tot jurista.

Objectius

 

L’alumne haurà d’assimilar un conjunt de competències necessàries per abordar adequadament l’anàlisi juridicopenal de casos pràctics. Com a condició prèvia d’aquest objectiu, cal conèixer en profunditat els delictes en particular, els seus elements configuradors i la interpretació jurisprudencial que se’n pot fer.

Competències

 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica

Resultats d'aprenentatge

 

1. Coneixerà i comprendrà les exigències i els elements dels diferents tipus de la part especial.

 2. Haurà adquirit la capacitat de qualificar i de tipificar juridicopenalment els casos complexos extrets de la realitat pràctica.

 3. Coneixerà i comprendrà els problemes específics que plantegen els delictes enquadrables en el dret penal econòmic.

 4. Haurà desenvolupat hàbits de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents.

 5. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul.

 6. Serà capaç de treballar de manera autònoma i de planificar i organitzar-ne l'aprenentatge.

 7. Serà capaç de projectar els coneixements d’aquesta matèria en el judici de subsumpció relatiu a casos pràctics.

 8. Serà capaç identificar i interpretar documentació econòmica.

Continguts


 1. Relaciones entre la Parte General y la Parte Especial y metodología de estudio al abordar los tipos penales en particular
 2. La importancia de los problemas concursales en el análisis de los casos
 3. Remisión al Derecho penal económico y de la empresa

 1. Introducción: perspectiva constitucional
 2. Homicidio
 3. Asesinato
 4. Inducción y cooperación al suicidio. Eutanasia

 1. Introducción. Bien jurídico y perspectiva constitucional
 2. Delito de aborto: elementos comunes
 3. Delito de aborto: tipos legales
 4. Requisitos legales de la interrupción voluntaria del embarazo
 5. Consideraciones de política criminal

 1. Introducción. Bien jurídico
 2. Tipo básico
 3. Subtipo atenuado: lesiones leves
 4. Subtipos agravados
 5. Lesiones imprudentes
 6. Participación en riña tumultuaria
 7. Maltrato y lesiones leves contra personas allegadas
 8. Consentimiento del lesionado
 9. Tráfico y trasplante ilegales de órganos humanos

 1. Introducción: protección penal de la libertad
 2. Detenciones ilegales y secuestros
 3. Coacciones
 4. Amenazas
 5. Introducción. Perspectiva constitucional. Concepto de integridad moral
 6. El delito contra la integridad moral: tipo básico
 7. Subtipos especiales: acoso laboral y acoso inmobiliario
 8. El delito de violencia habitual
 9. El delito de torturas

 1. Introducción. Perspectiva político-criminal. Cuestiones procesales.
 2. Agresiones sexuales
 3. Abusos sexuales
 4. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años y delitos de ciberacoso sexual
 5. Acoso sexual
 6. Exhibicionismo, provocación sexual y prostitución
 7. Pornografía infantil
 8. Disposiciones comunes

 1. Introducción. Perspectiva constitucional. Bien jurídico protegido y concepto de intimidad
 2. Tipo básico: descubrimiento y revelación de secretos
 3. Protección penal de datos reservados de carácter personal o familiar
 4. Intromisiones informáticas
 5. Subtipos agravados
 6. Sobre el sexting
 7. Revelación de secretos laborales o profesionales
 8. Disposiciones comunes
 9. El delito de allanamiento de morada y del domicilio de personas jurídicas
 10. Delitos contra el honor. Introducción. Perspectiva constitucional, bien jurídico y concepto de honor.
 11. El delito de calumnia, el delito de injurias y disposiciones comunes.

 1. La violencia de género y doméstica. Cuestiones político criminales, y procesales. Perspectiva constitucional.
 2. Tratamiento jurídico penal de la violencia doméstica y de género en la Parte General del Código Penal.
 3. Tratamiento jurídico penal de la violencia doméstica y de género, tipos penales específicos.
 4. Singularidades procesales. Breve referencia al papel de la víctima en el proceso.
 5. La pena: especificidades de las penas a imponer en el ámbito de la violencia de género. Penas accesorias, el quebrantamiento de condena y la prohibición de acercamiento.
 6. Delitos contra los derechos y deberes familiares. Perspectiva constitucional y bien jurídico protegido.
 7. Abandono de familia, menores o incapaces. El impago de pensiones

 1. Consideraciones generales y disposiciones comunes
 2. El hurto y sus formas
 3. El robo con fuerza en las cosas
 4. El robo con violencia e intimidación
 5. Robo y hurto de uso de vehículos
 6. Discusión de casos

 1. Delito de estafa y sus formas
 2. Delitos de apropiación indebida y administración desleal
 3. La extorsión
 4. La usurpación
 5. Los daños
 6. Discusión de casos

 1. Introducción: el sentido de la sanción penal de los delitos de falsedad documental
 2. La cuestión del bien jurídico
 3. Las clases de documentos
 4. Las conductas de falsedad
 5. Imputación objetiva y subjetiva

 1. Cuestiones generales: bien jurídico protegido y conceptos de "autoridad y "funcionario"
 2. Delito de prevaricación administrativa
 3. Delito de cohecho
 4. Delito de malversación de caudales públicos
 5. Otros delitos contra la Administración Pública
 6. Delitos contra el orden público. Breve descripción
 7. Los denominados delitos de odio. Relevancia político criminal. Configuración y alcance de los tipos penales. El artículo 22.4 y 510 CP

 1. Introducción
 2. Delito de prevaricación (judicial)
 3. Omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución. Breve referencia al delito de omisión del deber de socorro.
 4. Delito de encubrimiento
 5. Delito de realización arbitraria del propio derecho
 6. Delitos de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos
 7. Delito de falso testimonio
 8. Otros delitos contra la Administración de Justicia

 1. El delito de conducción temeraria y sus modalidades
 2. El tipo básico del art. 368 del Código Penal
 3. Subtipo atenuado
 4. Modalidades agravadas
 5. Otras cuestiones
 6. Introducción: la protección penal de la seguridad vial
 7. El delito de conducción a velocidad excesiva o bajo la influencia de alcohol o drogas
 8. Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas
 9. Relaciones concursales
 10. Conducción sin permiso o licencia

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAls materials didàctics es recull el cronograma de l’assignatura, que inclou el calendari de les diferents activitats formatives i d’aprenentatge.
La dificultat i l’alt nivell d’abstracció dels conceptes elaborats per la teoria del delicte fan imprescindible abordar l’explicació docent partint en tot moment del cas pràctic, necessari per comprendre els problemes que es plantegen i les diferents solucions que es poden donar a la pràctica. En conseqüència, tant en l’explicació de classe com en l’estudi i l’avaluació de l’assignatura, és molt rellevant el supòsit de fet. A més, l’explicació de l’assignatura partirà de la pressuposició que s’ha estudiat prèviament la matèria del dia i que s’han preparat els casos que s’hagin indicat.

 

ACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Activitats a l’aula individuals i en grup 20 24 29
Presentació a l’aula dels conceptes i l’aplicació pràctica que tenen 14 17
Estudi independent de l’alumne 04 11 17 23 24 29
Treballs individuals i en grup 04 23 24

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
20 24 29
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
14 17
Estudi independent de l'alumne
04 11 17 23 24 29
Treballs individuals i en grup
04 23 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

SISTEMA D’AVALUACIÓ
Assistència i participació a classe
Proves escrites
Treballs individuals
Proves orals
Resolució de casos

 

Bibliografia i recursos

 

Se señala en negrita la bibliografía recomendada que deberá haberse leído previamente a las explicaciones en clase.

Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S. (dir.). Comentarios al Código Penal. Tirant lo Blanch, 2015.

Gimeno Sendra, V. Manual de Derecho Procesal Penal, Colex, 2010 (2ª ed.).

Mir Puig, S. Derecho Penal. Parte general. Reppertor, Barcelona, 2015 (10ª ed.).

Muñoz Conde, F., García Arán, M. Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015 (9ª ed.).

Muñoz Conde, F. Derecho Penal, Parte Especial. Tirant lo Blanch 2015 (20ª ed.).

Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (coor.). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal, Ed. La Ley, 2011.

Silva Sánchez, J.-Mª. (et. al). Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Atelier, 2022 (7ª ed.).

Silva Sánchez, J.-Mª. y Miró Llinares, F. (dir.). La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013. 

VV.AA., Código penal comentado, Colex, 2015 (15ª ed.).

VV.AA., 113 cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal (actualización de LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL (II) – 99 cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal 99. CGPJ, Madrid, 2013.

VV.AA., Memento Penal . Francis Lefebvre, Madrid, .
Material didàctic