Universitat Internacional de Catalunya

Dret Processal 2

Dret Processal 2
3
10029
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Per a qualsevol qüestió la Dra. Tiziana Di Ciommo estará a la disposició dels alumnes. S'aconsella sol·licitar cita prèvia dirigint un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: (tdiciommo@uic.es).

Presentació

Amb aquesta assignatura conclou la formació bàsica de l'alumne en matèria de procés civil. S'aborden tres grans grups temàtics, el coneixement dels quals, resulta indispensable per part de l'estudiant. Ens referim al sistema de recursos, al procés d'execució i als processos especials.

Requisits previs

 

No es precisen amb caràcter específic, si bé es recomana vivament que l'alumne tingui molt presents els continguts de Dret processal civil que van formar part de l'assignatura Dret Processal I. Presentar manques en aquest sentit pot tenir conseqüències negatives per a l'adequat aprofitament i seguiment de l'assignatura.

 

Objectius

 

Convé advertir que els mateixos són ambiciosos. El propòsit de conferir a l'alumne una més que sòlida formació processal civil. En aquest sentit, es proposen com a metes de l'assignatura les següents:

 

(1º) Domini de les institucions processals que conformen el temari. S'espera que l'estudiant domini les diferents institucions que se expliquin.

 

(2º) Coneixement profund i detallat dels textos legals –especialment, la Llei d'Enjudiciament Civil. Les normes són l’instrument de treball del jurista. Resulta imprescindible conèixer els textos legals. I és més, aquest coneixement proporciona a l'alumne un valor afegit que al món professional és molt reconegut.

 

(3º) Gran capacitat per aplicar l'aconseguit als apartats anteriors a la resolució de casos. L'estudiant ha de ser capaç d'enfrontar-se a qualsevol supòsit pràctic i resoldre-ho amb facilitat, amb bona tècnica jurídica, amb sòlida argumentació i millor redacció.

 

Competències

 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova

Resultats d'aprenentatge

 

1. Conocerá y comprenderá los distintos procesos civiles especiales (las especialidades de la jurisdicción ordinaria, proceso monitorio, proceso universal)

2. Conocerá y comprenderá la jurisdicción voluntaria

3. Habrá adquirido habilidades en la comunicación oral y escrita

4. Habrá desarrollado habilidades en la resolución de conflictos jurídicos relacionados con los contenidos del módulo

5. Habrá adquirido competencias procesales

6. Habrá desarrollado hábitos de pulcritud en la presentación personal y de documentos

Continguts

 

7/09: El sistema de recursos: El recurs de reposició.

14/09: El recurs d'apel·lació.

21/09: El recurs extraordinari per infracció processal i el recurs de cassació.

28/09: Primera práctica.

05/10: L'execució dinerària: Concepte, competència, demanda.

19/10: L'execució dinerària: l'embargament i el constrenyiment

26/10: L'execució dinerària.

02/11: El procés de desnonament.

09/11: El procés canviari.

16/11: El procés monitori.

23/11: Segona pràctica

30/11: El concurs de creditors: pressupostos, competència, legitimació.

14/12: El concurs de creditors: desenvolupament del procés.

21/12: L'arbitratje.

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
17
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
03 06 19 20 22 23 24 25 26
Estudi independent de l'alumne
11 17 20 24
Treballs individuals i en grup
04 19 22 23 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen


La nota final de l'assignatura en la seva primera i segona convocatòria serà el resultat d'una mitjana ponderada entre la nota de l'examen final i la nota de l'avaluació continuada:


(i) Avaluació continuada: els alumnes hauran d'assistir i participar en classe (10% de la nota fina), així com realitzar dues práctiques segons el temari (20% de la nota final). L'avaluació continuada representarà, en total, el 30% de la nota final. 

(ii) L'examen final consistirà en un examen escrit que consistirà en la resolució d'un cas pràctic. Aquest examen final suposarà el 70% de la nota final.


L'avaluació contínua es tindrà en compte en examen de segona convocatòria, en la seva integritat.

 

 

 

 

Bibliografia i recursos

- Manual de l'assignatura: 

Teresa Armenta, Lecciones de Derecho procesal civil. Proceso de declaración, proceso de ejecución y procesos especiales. Procedimiento concursal, arbitraje y mediación. Marcial Pons, 2021 (13 ED). 

Gimeno Sendra, Vicente, Derecho Procesal Civil. Los procesos especiales, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2016. 

- Llei d'Enjudiciament Civil (amb text actualitzat).

 

 

Material didàctic