Universitat Internacional de Catalunya

Dret Financer i Tributari 1

Dret Financer i Tributari 1
6
10030
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Cualquier consulta puede dirigirse al e-mail: jdejuan@uic.es  El correo será despachado diariamente por el profesor.

Presentació

El conocimiento de los conceptos generales del sistema financiero y tributario español es de especial importancia para el jurista. La llamada "parte general" de esta rama jurídica ofrece los instrumentos necesarios para "leer" y "comprender" las normas jurídico-tributarias que pueblan nuestro ordenamiento legal.

Objectius

 

1. Que l'alumne domini els conceptes fonamentals del sistema financer i tributari espanyol.

2. Que l'alumne adquireixi la capacitat necessària per al raonament jurídic en matèria financera i tributària.

3. Que l'alumne sàpiga aplicar els coneixements teòrics apresos a la resolució de casos reals d'aquesta disciplina jurídica.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà les regles contingudes en la part general del Dret Financer i Tributari.

2. Haurà adquirit un coneixement sòlid sobre la regulació tributària dels conceptes generals del Dret Financer i Tributari.

3. Coneixerà i comprendrà les bases del Dret Pressupostari.

4. Haurà adquirit un coneixement adequat dels procediments jurídic-tributaris.

5. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual en l'àmbit d'aquesta matèria.

6. Serà capaç d'identificar amb precisió l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic relatiu a l'àmbit d'aquesta matèria.

7. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de problemes i conflictes en l'ordre jurídic-tributari.

8. Haurà adquirit habilitats per a manejar-se amb els elements comuns de les accions processals relatives a aquesta matèria.

9. Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC’s en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, …).

Continguts

   EL DRET FINANCER.TEMA 1. EL DRET FINANCER.

L'activitat financera: concepte i naturalesa. El dret financer: concepte i naturalesa. El dret tributari: concepte i naturalesa. Fonts. El dret de les despeses públiques.

TEMA 2. LA DISCIPLINA JURÍDICA DEL PRESSUPOST.

La llei general pressupostària. El pressupost: concepte, naturalesa i classes. Els principis pressupostaris. Els pressupostos generals de l'estat: concepte, contingut i fonts de la seva ordenació jurídica.

TEMA 3. L'INGRÉS I LA DESPESA PÚBLICA.

Limitació dels crèdits pressupostaris per a despeses. Els ingressos públics: concepte i classificació. El deute públic: concepte, naturalesa, classificació. Règim jurídic.

TEMA 4. EL PODER FINANCER I TRIBUTARI.

El Poder financer i tributari en la Constitució. El sistema de finançament autonòmic: règim comú i règim foral. El règim de finançament comú: la LOFCA. El sistema tributari: tributs propis i tributs cedits. Les Hisendes Locals.B) EL DRET TRIBUTARI.PART GENERAL

DRET TRIBUTARI MATERIAL: TEORIA GENERAL DEL TRIBUT

TEMA 5: ELS TRIBUTS.

Concepte, naturalesa i classes. L'impost: el seu concepte i fonament. Classificació dels impostos. Principis de la imposició.

TEMA 6: SISTEMA TRIBUTARI.

Consideració general. Sistema tributari espanyol. Evolució. Estructura bàsica del sistema vigent. La política fiscal de la Unió Europea.

TEMA 7. APLICACIÓ DE LES NORMES TRIBUTÀRIES EN L'ESPAI I EL TEMPS.

Aplicació de les normes tributàries: àmbit temporal i àmbit espacial. Doble imposició, interna o internacional: Convenis per a evitar la doble imposició. Interpretació i integració dels normes tributàries: la prohibició de l'analogia.

TEMA 8: LA RELACIÓ JURÍDIC TRIBUTÀRIA.

Concepte, naturalesa i elements. Les obligacions tributàries: les seves classes. El fet imposable. Obligacions i deures de l'administració tributària. Drets i garanties dels obligats tributaris.

TEMA 9. ELS OBLIGATS TRIBUTARIS.

Concepte i classes; el subjecte passiu; els responsables del tribut. La capacitat d'obrar en l'ordre tributari. El domicili fiscal. L'exempció tributària.

TEMA 10. LA BASE IMPOSABLE.

Concepte i règims de determinació. Estimacions directa i indirecta. Estimació objectiva. La comprovació de valors. La base liquidable. El tipus de gravamen. El deute tributari: elements que la conformen.

TEMA 11. L'EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI.

Formes d'extinció del deute tributari. El pagament. La prescripció. Garanties del crèdit tributari.

TEMA 12. LA INFRACCIÓ DE LA NORMA TRIBUTÀRIA.
Compliment i incompliment de la norma tributària: evasió, elusió i economia d'opció. Tècniques antielusives. La clàusula general antielusió: el conflicte en l'aplicació de la norma tributària. Qualificació. Simulació. Elusió territorial del tribut: El programa BEPS de l'OCDE. La reacció jurídica enfront de l'evasió fiscal: Remissió al Dret Sancionador Tributari i al Dret Penal.

TEMA 13. DRET SANCIONADOR TRIBUTARI: INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES.
Els principis de la potestat sancionadora en matèria tributària. La infracció tributària: concepte, classificació i tipus infractors. Extinció de la responsabilitat sancionadora. Referència al delicte contra la Hisenda Pública.DRET TRIBUTARI FORMAL: ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS.

TEMA 14. PROCEDIMENT DE GESTIÓ.

L'autoliquidació tributària. Procediments de gestió. Procediment de verificació de dades. Procediment de comprovació limitada.

TEMA 15. EL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ DELS TRIBUTS

Funcions de la Inspecció dels Tributs. El procediment en la inspecció tributària: fases, desenvolupament de les actuacions i documentació d'aquestes. Durada de les actuacions inspectores. Finalització de les actuacions inspectores: les actes.

TEMA 16. PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ.

El cicle vital del deute tributari: període voluntari i executiu de pagament. El procediment de recaptació executiva. Fases: constrenyiment, embargament i realització forçosa de béns embargats. Ajornaments i fraccionaments.

TEMA 17. PROCEDIMENT SANCIONADOR.

Inici, desenvolupament i terminació. Especialitats en matèria de suspensió i meritació d'interessos.

TEMA 18. LA REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA.
La revisió dels actes en via administrativa. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació economicoadministrativa: el procediment en primera o única instància davant els Tribunals Economicoadministratius. Recursos. Suspensió del deute tributari.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es compon de 18 temes. El sistema d'avaluació és progressiu i continuat.

En les sessions el professor presentarà una visió omnicomprensiva del tema corresponent de la programació, mitjançant una exposició teòrica acompanyada d'exemples pràctics.


Hi haurà un total mínim de 2 pràctiques. Tots els alumnes han de preparar i presentar la totalitat de les mateixes en paper el dia que s'indiqui en classe. Les pràctiques només poden presentar-se personalment i en el dia assenyalat en la programació de l'assignatura. Les pràctiques podran consistir en treballs específics, individuals o en grup, o en tests per a comprovar l'assimilació progressiva de conceptes.


Addicionalment podran fer-se treballs voluntaris que s'indicaran al llarg del curs la funció exclusiva del qual serà millorar la nota.

És necessària l'assistència habitual a classe per a superar l'assignatura.

L'examen final serà oral d'un tema extret a la sort. L'alumne disposarà d'un temps de 10 minuts per a preparar la seva exposició.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a calcular la nota final:

- 40%: mitjana de les notes de l'avaluació contínua que consistirà en les notes obtingudes durant el curs en pràctiques i tests que s'hagin realitzat. També ponderarà la nota, però només per a millorar-la, la qualificació obtinguda en els treballs voluntaris. La qualificació mitjana així obtinguda es facilitarà al final del quadrimestre abans de l'examen final.

- 60%: examen final. Per a aprovar (i fer una mitjana d'amb avaluació contínua) l'assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 5 de l'examen final.

Qualsevol consulta pot dirigir-se a l'e-mail jdejuan@uic.es. El correu serà despatxat diàriament pel professor.

Formació contínua:

La falta d'assistència a les Conferències de Formació Contínua serà avaluada negativament en l'assignatura. És a dir, en funció del nombre de conferències al qual no s'hagi assistit es baixarà fins a un punt la nota final que hagi resultat de l'avaluació total de l'assignatura. Per exemple: si es falta a una conferència la nota baixarà 0,4 punts, si es falta a dues conferències la nota baixarà 0,7 punts i si es falta a les tres conferencies la nota baixarà 1 punt."

Aquesta normativa no serà aplicable per als alumnes Erasmus o d'intercanvi, ni tampoc als alumnes dels Dobles graus.

Bibliografia i recursos

 

-          FERREIRO LAPATZA: “Instituciones de Derecho de Derecho Financiero”. Marcial Pons.

 

-          MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO Y PÓVEDA BLANCO: “Derecho Tributario”. Aranzadi Thompson Reuters.

 

-          ALONSO GONZÁLEZ, CASANELLAS CHUECOS, TOVILLAS MORÁN: “Temas prácticos de Derecho Tributario”. Atelier.