Universitat Internacional de Catalunya

Dret Mercantil 1

Dret Mercantil 1
6
10031
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura introdueix els conceptes bàsics del dret mercantil i desenvolupa les lliçons relatives als conceptes d’empresari i empresa, dret de la competència i propietat industrial.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per cursar aquesta assignatura, tot i que es recomana tenir un bon coneixement del dret constitucional i comunitari i del dret civil dels contractes.

Objectius

Aquesta assignatura ha de permetre a l’alumne conèixer els elements bàsics del dret mercantil com a branca del dret; en particular, l’ha d’ajudar a aplicar correctament les diferents lleis que conflueixen en els conflictes principals de dret privat (incloent-hi la legislació de consumidors).

Pel que fa al dret de defensa de la competència, en finalitzar el curs l’alumne hauria de dominar els principis bàsics d’aquesta legislació, així com detectar els riscos que poden suposar les principals operacions mercantils.

Finalment, aquest curs ha de proporcionar a l’alumne els instruments necessaris per resoldre les controvèrsies principals que es produeixen en l’àmbit dels drets de propietat industrial, essencialment en l’àmbit del registre dels títols corresponents i de la infracció per part de tercers dels drets que ja s’han obtingut.

Competències

 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 21 - Desenvolupar la capacitat de creació i estructuració normativa
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i comprendre els conceptes introductoris del dret mercantil.
 2. Poder comprendre les regles generals del dret de la competència.
 3. Poder distingir, identificar i conèixer les figures principals del dret de la propietat industrial.
 4. Poder treballar de manera autònoma i planificar i organitzar el propi aprenentatge.
 5. Desenvolupar capacitats de comunicació jurídica: redacció d’escrits jurídics i argumentació jurídica.
 6. Adquirir capacitats en la resolució de conflictes jurídics de caràcter mercantil.
 7. Poder interpretar documentació econòmica i la documentació habitual en el tràfic mercantil.
 8. Desenvolupar habilitats en la redacció de contractes i documents mercantils.

Continguts

TEMES CORRESPONENTS A DRET MERCANTIL 1


 1. Origen, concepte i evolució del dret mercantil
 2. Fonts del dret mercantil
 3. Mercat i dret mercantil

 1. L'empresari o comerciant
 2. L'empresa. Els elements personals
 3. L'empresa. Elements immaterials i empresa com a objecte en el tràfec econòmic

 1. El principi de transparència. Informació i transparència. Els registres mercantils
 2. El principi de protecció dels consumidors
 3. Societat de la informació i mercat online

 1. El principi de lliure competència i dret antitrust. Sistemes comunitari i espanyol
 2. Enteses col·lusòries entre empreses. Acords verticals i horitzontals
 3. Abús de posició dominant i altres infraccions de la competència. Òrgans i procediments

 1. El principi de correcció en el tràfic econòmic. La competència deslleial
 2. Il·lícits concurrencials
 3. Publicitat i Secrets empresarials

 1. Introducció als drets d'’exclusiva. Concepte i funció del dret de marca
 2. Requisits i registre de la marca
 3. El contingut del dret de marca. Accions judicials

 1. La protecció de les invencions. Dret de patent, titularitat, requisits i registre
 2. El contingut del dret de patent. Nul·litat i caducitat. Models d'utilitat
 3. El disseny industrial i la seva protecció legal

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat dins l'aula pel seguiment dels alumnes (individuals i en grup)

Estudi independent de l'alumne

Estudi i treball independent de l'alumne

Presentació dins l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
21 22 23 24 29
Estudi independent de l'alumne
11 17 18 21 24 29 30
Treballs individuals i en grup
19 21 22 23 24
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
14 17 18

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaProves escrites d’avaluació contínua (45):

- Tests d’interavaluació (30). Tindran lloc el 21 d’octubre i el 16 de desembre i inclouran la matèria que s’hagi impartit en las sessions anteriors. Les proves seran en línia i consistiran en la resolució de 15 preguntes de resposta múltiple. S’hi dedicaran els 14 primers minuts de la sessió, entre les 8.10 i 8.24 hores. Les respostes errònies restaran un 25 %.

- Resolució d’un cas pràctic (15). A cada estudiant se li assignarà un cas pràctic obligatori que s’haurà de resoldre individualment i que s’haurà d’entregar per correu electrònic (dos fulls, sense reproduir el cas pràctic, només les preguntes, en Word, amb lletra de 12 punts, Times New Roman, amb espai d’1,5) el dia abans de la sessió en la qual es resoldrà. Els casos es pujaran al web de l’assignatura uns dies abans i amb un cap de setmana entre mig.

Proves orals d’avaluació contínua (15):

- Participació a classe. La participació i l’aportació de propostes sobre la base de l’estudi previ en la resolució dels casos pràctics es valoraran positivament. Al començament de cada sessió es revisarà la matèria que s’hagi exposat en la sessió anterior, es faran preguntes aleatòries als alumnes i la resposta es tindrà en compte en la valoració d’aquest apartat.

Prova final escrita (30):

Prova final escrita que consistirà a resoldre un cas pràctic i a respondre una pregunta teòrica que se seleccionarà d’entre els epígrafs de l’assignatura. Caldrà aprovar aquesta prova per superar l’assignatura.

Assistència a classe (10):

Es controlarà l’assistència a classe, que es puntuarà. L’absència a classe no s’avaluarà negativament, però la valoració d’aquest apartat es reduirà a partir de la tercera falta no justificada.

(*) En la segona convocatòria, l’avaluació contínua només es tindrà en compte si s’ha aprovat.

Bibliografia i recursos

El material que utilitzarem és accessible a la pàgina web de l'assignatura.

Manual de referència:

 • Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Apuntes de Derecho Mercantil, última edició, Aranzadi, Navarra

Altres manuals:

 • Manuel BROSETA PONT, Manual de Derecho Mercantil, última edició, Tecnos, Madrid
 • Fernando SANCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho Mercantil, última edició, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid
 • Rodrigo URÍA, Lecciones de Derecho Mercantil, última edició, Civitas, Madrid
 • Francesc VICENT CHULIA, Compendio Crítico de Derecho Mercantil, última edició, Editorial Bosch, Barcelona
La normativa es pot consultar a Internet i en bases de dades. Col·lecció de nomes opcional: Código de Comercio y otras normas mercantiles, Aranzadi, última edició