Universitat Internacional de Catalunya

Dret del Treball i de la Seguretat Social 1

Dret del Treball i de la Seguretat Social 1
6
10035
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


El professor atendrà  l'alumne quan aquest li ho demani, havent de concertar cita enviant un correu electrònic.

Presentació

La importància y actualitat de l'assignatura fa imprescindible que l'alumne de dret conegui la realitat de les relacions laborals individuals i col.lectives, així com els seus aspectes procedimentals.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

L'objectiu és que l'alumne obtingui unes nocions clares de les relacions jurídic-laborals i les seves perticularitats com a base per al coneixement d'una matèria en constant evolució

Competències

  • 07 - Adquirir habilitats per a la negociació i per a la mediació
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
  • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
  • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
  • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
  • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
  • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.

Continguts

Tema 1. Concepte i fonts de el Dret del Treball

1.1. Concepte de Dret del Treball

1.2. L'àmbit d'aplicació

1.3. Fonts

1.4. Criteris d'aplicació de les fonts

1.5. Òrgans d'aplicació

1.5.1. Administració. Especial referència a la Inspecció de Treball

1.5.2. Jurisdicció de treball

 

Tema 2. El contracte de treball (I)

2.1. El contracte de treball

2.2. Subjectes del contracte de treball

2.2.1. El treballador. Concepte, classes i capacitat contractual.

2.2.2.L'empresari.

    2.2.2.1 Concepte, classes i capacitat contractual.

    2.2.2.2 Grups d'empresa

    2.2.2.3. Contractes i subcontractes d'obres i serveis

2.3. Relacions excloses del contracte de treball. Especial referència al treball autònom.

2.4. Relacions laborals especials.

 

Tema 3. El contracte de treball (II)

3.1. Elements del contracte.

3.2. La forma del contracte de treball

3.3. El període de prova

3.4. Tipologia dels contractes

3.4.1. Contractes indefinits i de durada determinada

3.4.2. Contractes formatius

3.4.3. Contracte a temps parcial.

3.5. Les empreses de treball temporal

 

Tema 4. El contracte de treball (III)

4.1. Contingut del contracte: deures i obligacions de les parts.

4.2. La responsabilitat de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball.

 

Tema 5. El temps de treball.

5.1. La jornada de treball

5.2. Les hores extraordinàries

5.3. Treball nocturn

5.4. Treball a torns

5.5. Temps de descans

5.6. Festes i permisos

5.7. Les vacances anuals

5.8. El calendari laboral

 

Tema 6. El salari

6.1. Concepte de salari

6.2. Modalitats, composició i partides no salarials

6.3. El salari mínim

6.4. Lloc, temps i forma de pagament.

6.5. Absorció i compensació.

6.6. Garanties del salari.

6.7. El Fons de Garantia Salarial

 

Tema 7. Modificació del contracte de treball.

7.1. Mobilitat funcional

7.2. Mobilitat geogràfica

7.3. Modificació de les condicions de treball

7.4. Les subrogacions empresarials

 

Tema 8. La suspensió del contracte de treball

8.1. La suspensió del contracte. aspectes generals

8.2. Causes de suspensió

8.3. L'excedència voluntària i forçosa.

 

 

Tema 9. L'extinció de el contracte de treball (I)

9.1. Concepte i conseqüències comuns de l'extinció

9.2. Compliment de la condició i el termini.

9.3. Cessament voluntari del treballador

9.4. Mutu acord

9.5. Mort, jubilació i incapacitat de les parts

 

Tema 10. L'extinció de el contracte (II)

10.1. L'acomiadament disciplinari

10.2. L'acomiadament per causes objectives

10.3. L’ acomiadament col·lectiu

10.4. L'extinció per voluntat de treballador.

 

Tema 11. Representació i participació dels treballadors en l'empresa

11.1. Comitè d'empresa i delegats de personal

11.2. Sistema electoral

11.3. Competències i garanties dels representants dels treballadors

11.4. Les assemblees de treballadors

11.5. L'acció sindical a l'empresa: seccions i delegats sindicals

11.6. Representació en matèria de prevenció de riscos laborals

 

Tema 12. Negociació col·lectiva

12.1. Sindicats i associacions empresarials com a font dels convenis col·lectius.

12.2. Concepte de Conveni Col·lectiu

12.3. Àmbit dels convenis.

12.4. Parts del conveni

12.5. Elaboració del conveni

12.6. Contingut i durada.

12.7. Els convenis irregulars o extraestatutaris

 

 

Tema 13. La vaga i el tancament patronal.

13.1. La vaga com a  dret

13.2. Titularitat de el dret de vaga

13.3. Contingut i límits de el dret de vaga

13.4. Exercici de el dret de vaga: procediment i efectes.

13.5. El tancament patronal: concepte, requisits i efectes.

 

Tema 14. El procés de treball (I)

14.1. Concepte i fonts

14.2. Principis del procés laboral.

14.3. La jurisdicció social

14.4. Activitats prèvies al procés laboral

 

Tema 15. El procés de treball (II)

15.1. El procés laboral ordinari

15.2. Modalitats processals

15.3. Execució de sentències.

15.4. Mitjans d'impugnació

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
15 16 17 18
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
07 22 23 24 25
Estudi independent de l'alumne
11 17 18 22 23 24 25
Treballs individuals i en grup
07 15 16 22 23 24 25

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

La nota final de l'assignatura depèn en un 30% de l'avaluació continua de l'alumne en base a l'assistència, participació i casos realitzats al llarg del curs.

El 70% restant dependrà de la nota de l' examen final, però es requereix una puntuació mínima de 4.5 a l'examen per poder aprovar l'assignatura per aplicació del sistema d'avaluació continua.

El 28 de març hi haurà un examen parcial optatiu dels temes 1 a 7, tots dos inclosos, que serà lliberador amb una nota de 6. 

Si s'allibera matèria, l'alumne nomès haurà d'examinar-se a final de curs dels temes 8 a 15 i la nota obtinguda farà mitjana amb la nota del parcial per calcular la "nota de examen final", encara que cal obtenir un 4.5 en l'últim examen.

Si l'alumne no es presenta al parcial o no allibera matèria s'examinarà de la totalitat de l'assignatura, i la nota d'examen final  dependrà exclusivament del seu resultat, sense que es tingui en compte el parcial.

El sistema d'avaluació continua no s'aplicarà en segona convocatòria

 

Bibliografia i recursos

Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del trabajo. Ed. Tecnos. 43ª edició. 2022

Cruz Villalón, Jesús. Compendio de Derecho del trabajo. Ed. Tecnos. 15ª edició. 2022

García-Perrote Escartín, Ignacio. Manual de Derecho del Trabajo. Ed.Tirant lo Blanch. 12ª edició.2022

Textos legals bàsics: Estatuto de los Trabajadores i Ley Reguladora de la Jurisdicción Social