Universitat Internacional de Catalunya

Dret dels Contractes Internacionals

Dret dels Contractes Internacionals
2
10037
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L'assignatura de Dret dels contractes Internacionals pretén fer que l'alumne prengui un contacte inicial amb els aspectes jurídics del comerç mundial i dels negocis en una societat internacional globalitzada i heterogènia, i, molt especialment, que es familiaritzi amb la llengua anglesa i els termes de la mateixa que s'utilitzen en la contractació internacional.

Per a això, s'analitzaran textos legals emanats d'institucions i ens supranacionals, no només en l'àmbit de la Unió Europea, sinó en el més ampli del comerç mundial. La llengua vehicular serà l'anglès.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Conocer y comprender el marco jurídico de la contratación internacional.

Interpretar documentación económica y documentación habitual en el tráfico mercantil internacional.

Trabajar de forma autónoma y planificar y organizar su aprendizaje.

Adquirir capacidad jurídico-terminológica en la lengua inglesa en materias relacionadas a los contratos internacionales.

Conocer las fuentes del Derecho de los Contratos Internacionales (Tratados, ordenamientos privados, principios y el alcance de la autonomía de la voluntad) y los mecanismos de solución de controversias contractuales (mecanismos judiciales y no judiciales: mediación y arbitraje).Competències

  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 27 - Manejar amb habilitat la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit del Dret
  • 28 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia i literatura jurídica en llengua anglesa
  • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà el marc jurídic de la contractació internacional i els mecanismes de solució de controvèrsies comercials internacionals.

2. Serà capaç d'interpretar documentació econòmica i la documentació habitual en el tràfic mercantil.

3. Serà capaç de treballar de forma autònoma i de planificar i organitzar el seu aprenentatge.

4. Hi haurà adquirit la capacitat per expressar-se en la llengua anglesa en matèries relacionades amb la terminologia jurídica apropiada en matèria mercantil.

   

Continguts

Tema 1. L'intercanvi de béns i serveis. El comerç internacional. El fenomen de la globalització. Els seus efectes en la contractació internacional i en els mercats. La lliure circulació en el si de la Unió Europea.

Tema 2. El contracte internacional. Fonts. Tendència a la unificació. Nova Lex Mercatoria i principis UNIDROIT. Roma I. La Convenció de Viena.

Tema 3. Contingut, redacció i clàusules habituals en els contractes internacionals.

Tema 4. E-commerce. Contractes d'Estat. Contractes de consum.

Tema 5. La societats de capital en el mercat globalitzat. Grups de societats, aliances d'empreses, i M & A internacional. Riscos.

Tema 6. Solucions a les controvèrsies en la contractació internacional: l'arbitratge privat internacional.          

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'impartirà mitjançant lliçó magistral introductòria, seguit de material que es lliurarà als alumnes per analitzar conjuntament, en llengua anglesa, els diferents aspectes del tema. En aquesta línia, i amb la finalitat de desenvolupar destreses individuals i acostumar-se a treballar en grup, els alumnes realitzaran treballs individual i col·lectivament.

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
27
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
27 29
Estudi independent de l'alumne
11 27 28 29
Treballs individuals i en grup
27 28

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura estarà integrada per la nota de l'examen final, que comptarà un 40% i la nota de l'avaluació contínua, que comptarà un 60%.

L'examen final consistirà en una prova escrita que es farà online i consistirà en dues preguntes de desenvolupament.

L'avaluació contínua està constituïda, a efectes de la nota final, per:

1. L'assistència a classe, que comptarà un 20%. Un 10% està integrat per les intervencions a clase i un altre 10% que, per les circunstàncies excepcionals actuals, el tindrà tothom. 

2.  I finalment, es farà una pràctica, en llengua anglesa, que s'haurà de realitzar a casa i enviar per email, i que comptarà un altre 40%.

La falta d'assistència a les Conferències de Formació Contínua serà avaluada negativament en l'assignatura. És a dir, en funció del nombre de conferències al qual no s'hagi assistit es baixarà fins a un punt la nota final que hagi resultat de l'avaluació total de l'assignatura.

Per exemple: si es falta a una conferència la nota baixarà 0,4 punts, si es falta a dues conferències la nota baixarà 0,7 punts i si es falta a les tres conferències la nota baixarà 1 punt. "Aquesta normativa no serà de aplicació per als alumnes Erasmus o d'intercanvi, ni tampoc als alumnes dels dobles graus.

En l'examen de 2a convocatòria de Juliol no es tindrà en compte l'avaluació contínua.

El professor estarà sempre disponible per a dubtes i tutories. Es prega comunicar-se al mail del professor o bé al final de les classes teòriques.

 


Bibliografia i recursos

Manuals.

-A.-L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González (Directores), Derecho del Comercio Internacional, Colex, 2012.

-J. C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P.A. de Miguel Asensio, Derecho de los Negocios Internacionales, Iustel, 2013.

-P. Llanez González, E-contratos, Bosch, 2004.

-S. Sánchez Lorenzo (Editor), Derecho contractual comparado, Thomson Reuters, 2013.

-R. C. Feenstra y A. M. Taylor, Comercio internacional, Reverté, 2011.

-D. G. Papa y L. Elliott, International trade and the successful intermediary, Gower, 2009.

-B. M. Hoekman y M. M. Kostecki, The political economy of the world trading system, Oxford, 2009.

-A. M. Rugman y T. L. Brewer, The Oxford handbook of international business, Oxford, 2001.