Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
6
10039
4
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

NORMATIVA DEL PROJECTE DE FINAL DE GRAU DEL GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

CURS ACADÈMIC 2022-2023


1. OBJECTE I NATURALESA DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau (TFG) consisteix en la realització d’un projecte professional de caràcter publicitari. En aquest treball s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats i les competències que s’adquireixen durant el Grau.

El TFG és el resultat del treball d’un equip format per de dos o cinc membres, que rebrà l’orientació d’un tutor de perfil professional/acadèmic. El tutor l’assignarà la Coordinació del Treball de Final de Grau de Publicitat i Relacions Públiques.


2. EL TUTOR DEL TREBALL

- Correspondran als tutors del TFG les tasques següents:

• Assegurar la viabilitat del projecte.

• Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball.

• Vetllar per la qualitat professional del projecte.

• Avaluar el treball que facin els alumnes: atorgaran una qualificació individual a cadascun dels membres de l’equip, que correspondrà al 50 % de la nota final del TFG.

• Autoritzar la presentació i la defensa del treball: els alumnes no podran dipositar ni defensar el TFG sense el vistiplau del tutor. El dia del lliurament final del treball, el coordinador del TFG haurà de demanar als tutors un informe sobre el treball que hagin fet els alumnes i la seva autorització perquè el defensin.


3. TIPOLOGIES DE TFG

Professional:

El desenvolupament del treball de final de grau es planteja com un pla integral de comunicació, això vol dir que el projecte contindrà accions tant de relacions públiques com de publicitat, i, fins i tot, en alguns casos, de comunicació interna. Es planteja com un projecte que ha d’incloure accions conegudes en una estratègia de 360 graus.

La idea del TFG de tipus professional és que l’alumne sigui capaç, primer, d’identificar o aconseguir un client (pot ser real o en projecte propi), un producte o un servei per al qual s’hagi de desenvolupar el pla de comunicació i, després, a llarg termini, de desenvolupar una campanya de comunicació integral.

Tenint en compte la naturalesa i l’extensió del projecte, s’ha de plantejar en dos grans blocs: el primer, que s’ha de desenvolupar durant el primer semestre, correspon a la part dels antecedents a la campanya, perquè, per tal de desenvolupar correctament un pla de comunicació integral, cal fer una anàlisi prèvia de l’entorn que permeti identificar els aspectes que s’hauran de tenir en compte durant el desenvolupament del pla (aspectes socials, econòmics, legals i tecnològics). A més, cal conèixer molt bé els competidors, no només els seus productes i serveis, sinó també les seves diverses accions de comunicació; això permetrà dur a terme un benchmarking correcte i, per tant, es podrà generar una anàlisi DAFO completa.

Sense aquest coneixement previ, és impossible plantejar objectius de comunicació, identificar els públics objectius (PO) i, finalment, proposar una estratègia adequada. Tot això és indispensable per desenvolupar, després, les accions de comunicació concordes a l’empresa, que formen part del segon bloc del TFG, que s’ha de desenvolupar durant el segon semestre i que, per tant, és molt més extens. Aquest bloc se centra en el desenvolupament de totes les accions necessàries per dur a terme el pla de comunicació i el compliment dels objectius i de l’estratègia que es plantegin, i es basa en la creació de continguts i el desenvolupament d’almenys una de les peces periodístiques que s’incloguin en aquest pla.


Acadèmic:

D’altra banda, en el cas que l’alumne mostri interès en el desenvolupament d’un TFG de caràcter acadèmic, aquest treball consisteix en una recerca vinculada a aspectes de la comunicació d’actualitat.

Per a aquest cas, en primer lloc, l’alumne defineix el tipus de recerca que vol dur a terme; mitjançant tutories prèvies se l’orienta per acabar de definir els seus objectius de recerca, i, a partir d’aquest punt, es deriva l’alumne al seu director.

La figura del director de TFG es valida en funció del tipus i l’àmbit de recerca de l’estudiant i la seva relació amb les línies de recerca del professorat. A partir d’aquest moment, el director ha de plantejar les pautes de treball i orientar l’alumne en tot el seu procés de recerca, que, en el cas del TFG acadèmic, es divideix en tres grans blocs: desenvolupament del marc teòric, plantejament de la metodologia i anàlisi i resultats.


En tots els casos:

- Els projectes han de ser originals.

- Els continguts han d’estar arrelats en l’actualitat.

- El desenvolupament del projecte implica fer una memòria.

-

4. DURADA

L’assignatura Treball de Final de Grau és de caràcter anual.


5. IDIOMA

El TFG es pot presentar en castellà, català o anglès.


6. LLIURAMENT DEL TFG

 A continuació es detalla el cronograma i els terminis de lliurament:

1. Lliurament durant la setmana del 19 al 23 de setembre

Projectes professionals: descripció i anàlisi del sector específic. S’ha de fer una anàlisi PESTEL a partir dels criteris que s’hagin vist a classe, és a dir, una anàlisi PESTEL enfocada al sector sobre el qual es treballarà en el cas dels projectes professionals. Abans de començar, s’ha de tenir en compte l’entorn geogràfic de la campanya (no és el mateix fer una recerca internacional que una d’autonòmica) i s’ha d’analitzar bé.

Projectes acadèmics: selecció d’articles de revistes i primera proposta d’índex per al marc teòric.


2. Lliurament del 3 al 7 d’octubre

Projectes professionals: anàlisi i descripció de l’empresa, descripció de productes o serveis i anàlisi de totes les seves eines de comunicació.

Projectes acadèmics: segon esborrador i descripció d’apartats i continguts del marc teòric.


3. Lliurament del 24 al 28 d’octubre

Projectes professionals: benchmarking (anàlisi dels competidors directes o indirectes, i, fins i tot, dels aspiracionals). Els competidors s’han d’analitzar a partir dels mateixos criteris amb què s’ha analitzat la mateixa empresa, és a dir, també s’han de tenir en compte totes les seves eines de comunicació.

Projectes acadèmics: correccions del marc teòric i primera proposta de la metodologia de treball.


4. Lliurament del 7 al 11 de novembre

Projectes professionals: DAFO, públics objectius (segments). Anàlisi detallada de tots dos.

Projectes acadèmics: correccions del marc teòric i segona proposta de la metodologia de treball.


5. Lliurament del 21 al 25 de novembre

Projectes professionals: objectius de campanya i estratègia, amb les seves fases i propostes d’accions, campaign flow.

Projectes acadèmics: correccions del marc teòric i proposta final de la metodologia de treball.


6. Lliuraments següents

Projectes professionals: s’hauran de desenvolupar, com a mínim, cinc accions (amb les seves subaccions corresponents).

Projectes acadèmics: s’haurà d’acabar el marc teòric i la metodologia, i s’haurà d’iniciar l’aplicació metodològica.


7. Lliurament intermedi del TFG el dia 9 de gener


8. Lliuraments del segon semestre

Professional: en aquest cas, els lliuraments no estan pactats; la dinàmica és que cada grup avanci segons el nombre de pràctiques pendents de fer en funció de la data de lliurament del TFG en la primera convocatòria.

Acadèmic: desenvolupament de l’estudi, aplicació de la metodologia, resultats i conclusions.


9. Lliurament final

Presentació oral del projecte davant del tribunal. La data i l’hora concretes en què es farà la presentació de cada projecte es comunicaran amb una setmana d’antelació per correu electrònic.


7. DEFENSA DEL TFG

• El TFG es defensarà en una exposició oral davant un tribunal expert format per professors de la Universitat i per professionals del sector.

• L’acte de defensa consistirà en:

a) L’exposició del TFG per part dels alumnes, la qual no ha de superar els 20 minuts.

b) La valoració i les preguntes del tribunal, que no han de superar els 15 minuts.

c) La resposta dels estudiants als comentaris del tribunal, que no ha de durar més de 10 minuts.

d) La deliberació del tribunal, que es farà una vegada s’hagi finalitzat la defensa. El resultat es publicarà una setmana després.

• L’exposició i la defensa del projecte són de caràcter públic i d’entrada lliure. Es valorarà especialment la professionalitat del grup avaluat en tots els aspectes relacionats amb la defensa pública (puntualitat, estructura, vestuari, expressió, material de suport, etc.).

• Tots els membres del grup han d’assistir i participar activament en la presentació del treball.


8. AVALUACIÓ DEL TFG

• En l’avaluació que en faci el tribunal es tindran en compte tant el producte final com la memòria del TFG, i es valoraran els aspectes següents:

- La qualitat professional del projecte i del treball fet pels integrants de l’equip en totes les fases de la seva elaboració i presentació.

- La qualitat periodística: valor del contingut, contrast de les fonts, contextualització de la informació, actualitat, rellevància social i capacitat d’adaptació a les necessitats de l’audiència a la qual es dirigeix.

- La viabilitat econòmica, legal i professional del projecte.


9. TERMES LEGALS

Els treballs lliurats passaran a formar part de l’arxiu de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UIC i es podran utilitzar amb finalitats promocionals.

Drets d’autor:

1. L’arxiu final dels TFG ha de respectar els drets d’autor d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent.

2. Les autoritzacions d’ús i reproducció es poden fer en impresos normalitzats, que, a aquest efecte, es facilitaran a l’autor.

3. Els TFG formaran part del corpus bibliogràfic de la UIC com a resultat de la producció acadèmica dels seus estudiants. A tal efecte, s’habilitarà un procediment perquè es puguin dipositar electrònicament en el repositori de documents de la UIC.

• La Universitat conservarà durant un any, com a mínim, els treballs lliurats.


 

Requisits previs

Requisits previs

El TFG s’ha de fer en grups de fins a quatre membres. També es pot fer de manera individual.

Cada grup presentarà la seva proposta al coordinador del TFG, que aprovarà o no aquesta proposta en funció dels criteris següents:

- Les característiques pròpies del projecte proposat.

- La possibilitat d’una aplicació real: se suggereix el contacte directe amb el client en el cas que es tracti d’una marca existent; si no és així, es procurarà tenir accés a la informació necessària en la fase prèvia de recerca. També seran viables altres tipus de projectes propis amb possibilitat de desenvolupament, sempre que la dimensió i la capacitat d’aplicació d’una campanya de comunicació global no es vegin limitades a un nombre molt baix d’accions o a un pressupost molt reduït.

- El pressupost invertit en el desenvolupament del pla: se suggereix que sigui a partir dels 250.000 euros.

- En el desenvolupament del projecte s’hauran de poder incloure accionis comunicació interna, publicitat i relacions públiques.

- La idoneïtat i la relació del projecte amb les àrees d’interès de l’alumne.

 

El coordinador ha de tancar i aprovar la proposta de client durant la primera setmana del primer semestre i, per poder-ho fer, ha d’establir horaris de tutoria amb la finalitat de donar suport a l’alumnat en l’elecció del client, tema, producte o servei per al qual es desenvoluparà la campanya.

Un cop s’aprovi (document que el coordinador enviarà per correu electrònic al grup), el grup podrà començar a treballar en la campanya.

En el cas que el grup no aconsegueixi una idea clara de projecte, client, servei o producte, o simplement si així ho prefereix, rebrà un brífing per part del coordinador.

 

Per al cas del TFG de caràcter acadèmic, el treball és individual i els requisits mínims són que la proposta sigui viable en l’aplicació de la recerca i que versi sobre un tema d’interès i actualitat.

Objectius

Quan hagi acabat el TFG, l’estudiant:

 •  Tindrà una visió general sobre el paper que té el Dircom com a gestor de la comunicació empresarial i serà capaç de desenvolupar una proposta per a un pla de comunicació empresarial.

 • Serà capaç de reconèixer les etapes d’un pla de comunicació i de posar-les en marxa per al desenvolupament pràctic de plans específics en diferents àrees d’empresa.

 • Coneixerà les variables que afecten les decisions estratègiques de màrqueting i les eines, tant de publicitat com de relacions públiques, que poden ajudar a gestionar la comunicació dels seus clients,

Competències

 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball

Resultats d'aprenentatge

Al final del TFG, l’estudiant tindrà una visió general sobre el paper que té el Dircom com a gestor de la comunicació empresarial i serà capaç de desenvolupar una proposta per a un pla de comunicació empresarial.


Continguts

1. Metodologia per a l’elaboració del pla

1.1. Manera de fer el pla

1.2. Accions prèvies

1.2.1. Resum executiu

1.2.2. Pla de comunicació. Anàlisi de la situació

1.2.3. Prefases del pla (model)

1.2.3.1. Preguntes bàsiques en cada etapa

1.2.3.2. Anàlisis de l’escenari competitiu

1.2.3.3. Anàlisis d’entorns

1.2.3.4. Anàlisi DAFO

1.2.3.5. Anàlisi comunicacionals

1.2.3.5.1. Informació de base

1.2.3.5.2. Tendències d’identitat corporativa

1.2.3.5.3. Tendències d’imatge corporativa

2. Pla de comunicació. Definició d’objectius

2.1. Condicionaments dels objectius

2.2. Estructura dels objectius

2.3. Objectius de comunicació

2.3.1. Cognitius

2.3.2. Afectius

2.3.3. Conductuals

2.4. Objectius de màrqueting

3. Pla de comunicació. Definició dels públics objectius

3.1. Definició de les àrees de comunicació

3.2. Àmbit de comunicació

3.3. Mapa de públics

3.4. Definició dels públics interns i externs (mapa tipològic)

4. Pla de Comunicació. Estratègies i programes

4.1. Definició de la política general de comunicació

4.1.1. Descripció del discurs corporatiu

4.1.2. Descripció de les polítiques de comunicació

4.2. Definició d’estratègies

4.2.1. Globals

4.2.2. Específiques

4.3. Identificació de mitjans i recursos

4.4. Desenvolupament de fases

4.5. Desenvolupament de totes i cadascuna de les accions per fase

5. Pla anual i pressupost

5.1. Establiment de timmings i plannings

5.1.1. Desenvolupament del planning anual de comunicació

5.1.2. Justificació d’accions en la planificació anual

5.2. Elaboració del pressupost

5.3. Avaluació i control

5.3.1. Establiment d’eines de control


 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'estudiant haurà assistir obligatòriament a un mínim del 50% de les sessions de preparació i assessorament del TFG per poder ser avaluat de la mateixa. Les temàtica de les sessions serà la següent:

- Pla de Comunicació - Anàlisi de la situació

- Anàlisi de l'escenari competitiu

- Anàlisi DAFO

- Definició d'objectius

- Definició dels públics objectius

- Estratègies i programes

- Definició d'estratègies

- Desenvolupament de fases i cadascuna de les accions per fase

- Pla anual i pressupost

- Establiment de timmings i plannings

- Desenvolupament del planning anual de comunicació

- Avaluació i control

Al final del desenvolupament de TFG serà avaluat per un tribunal conformat per professionals del sector i docents.

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
3
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
1
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació del projecte es basarà en una sèrie de tutories vinculades a diversos lliuraments, el director del TFG aportarà el 20% de la nota mentre que l'altre 80% serà aportat pels altres dos membres del tribunal.

Els alumnes faran el lliurament físic (material imprès) en les dates marcades en el mateix moment es pactarà amb el coordinador de la data de lliurament dels canvis i correccions del lliurament per part del coordinador (tutories).