Universitat Internacional de Catalunya

Ètica i Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques

Ètica i Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques
6
10041
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Presentació

Ètica i Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS que s'imparteix en el segon semestre del quart curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques. L'objectiu principal que persegueix aquesta assignatura és estudiar els diferents components ètics que afecten la presa de decisions que realitzen els professionals de la publicitat i de les relacions públiques.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per cursar aquesta assignatura, encara que és recomanable haver cursat prèviament Empresa Informativa, Fonaments de la Comunicació Humana 1, Dret de la Informació, Drets Fonamentals i Igualtat de Drets, Comunicació Institucional, Direcció Estratègica i Màrqueting.

Objectius

Aquesta assignatura es marca com a meta estudiar les qüestions bàsiques per a una realització correcta de l'activitat publicitària i de relacions públiques segons criteris de bon fer professional. Aquesta assignatura se centra en els diferents conceptes ètics i deontològics propis del sector publicitari així com en l'aplicació d'aquests conceptes en el treball diari desenvolupat pel professional de la comunicació comercial.

Competències

 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 30 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament la realitat actual

Resultats d'aprenentatge

Un cop cursada l'assignatura Ètica i Deontologia de la Publicitat i de les Relacions Públiques, els alumnes:

 • reflexionaran amb més capacitat crítica sobre la correcta realització de l'activitat publicitària i de les relacions públiques segons criteris de bon fer professional.
 • entendran millor el desenvolupament teòric i pràctic del fenomen publicitari i de les relacions públiques.

Continguts

El programa teòric-pràctic d'aquesta assignatura està compost pels següents continguts:

 

Part I

Tema 1. Ètica, deontologia i moral

Tema 2. Aspiració a la felicitat, sentit de la vida i sentit del treball

Tema 3. Persona, subjectivitat i consciència moral

Tema 4. Íntim, privat, públic

Tema 5. Veritat i mentida

 

Part II

Tema 6. Principis generals per a una autoregulació publicitària

Tema 7. La dona a la publicitat

Tema 8. Els menors i la publicitat

Tema 9. Protecció de l'honor, la intimitat i la pròpia imatge. Publicitat comparativa

Tema 10. Codis sectorials. Autoregulació i coregulació de la publicitat i les relacions públiques

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació és continuada i consta de:

 • un primer examen parcial, que avalua els continguts i les competències adquirits durant les classes.
 • exercicis realitzats a classe i un assaig final, que avaluaran els continguts i les competències adquirits durant el segon bloc de l'assignatura.

El primer examen parcial contarà un 65%, els exercicis i l'assaig final un 35%.

En l'examen i l'assaig final s'aplicarà la normativa ortogràfica de la Facultat.

*Per a superar la segona convocatòria serà necessari tornar-se a avaluar d'aquelles activitats que no s'hagin aprovat en la primera convocatòria. La tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries es regiran per allò que a començament de cada curs quedi indicat en la guia per als alumnes de primera i segona convocatòria de la nova edició de l'assignatura.

Bibliografia i recursos

AGEJAS, José Ángel; SERRANO OCEJA, Francisco José (2002). Ética de la comunicación y de la información. Barcelona: Ariel.

AZNAR, Hugo; CATALÁN, Miguel (2000). Códigos éticos de publicidad y marketing. Barcelona: Ariel.

CODINA, Mónica (2001). De la ética desprotegida. Ensayos sobre deontología de la comunicación. Pamplona: Eunsa.

MARTÍN, Marta; HERNÁNDEZ, Alejandra (2010). Efectos de la deontología de la publicidad en la actitud profesional. Questiones Publicitarias, 1 (15), 99-113.

MEDINA, Mercedes; AN, Soontae (2012). Advertising self-regulation activity: A Comparison between Spain and US. Revista ZER, 17 (33), 13-29.

MEGÍAS, Justo; CABRERA, Leticia (2013). Ética y Derecho en la Publicidad. Granada: Ed. Comares.

MELÉ CARNÉ, Domenec (1998). Ética en dirección comercial y publicidad. Pamplona: Eunsa.

MÉNDIZ, Alfonso (2010). Los valores en la Publicidad: Un nuevo planteamiento ético y comercial. Madrid: IC-Media Ediciones (E-Book PDF: disponible gratis en Internet).

PARSONS, Patricia (2008). Ethics in Public Relations. A guide to best practice. London: Kogan Page.

PATIÑO ALVES, Beatriz (2007). La autorregulación publicitaria. Especial referencia al sistema español. Barcelona: Bosch.

PELLICER, Maite (2011). Ética y publicidad: un binomio polémico. Question, 1 (31).

PELLICER, Maite (2011). Ética y estrategias publicitarias. Por una publicidad ética y veraz. Madrid: Editorial Académica Española.

RAMOS, Fernando (2001). Autorregulación, mediación y consulta previa, la nueva frontera de la ética publicitaria. Revista ZER, 6 (11).

XIFRA, Jordi (2010). Relaciones públicas, empresa y sociedad. Una aproximación ética. Barcelona: UOC.

SEMOVA, Dimitrina (2014). Introducción a la Ética y la Deontología de la Publicidad. Madrid: Visión Ebooks (Ebook PDF DRM).

Material didàctic