Universitat Internacional de Catalunya

Producció i Realització de Televisió

Producció i Realització de Televisió
6
10042
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

L'assignatura pretén familiaritzar l'alumnat en els processos que fan possible la realització d'un projecte en l'àmbit de la televisió i la producció audiovisual professional. S'analitzaran totes les qüestions vinculades a les principals etapes de el projecte audiovisual: preproducció, producció i postproducció.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs específics per a cursar aquesta assignatura. No obstant això, és recomanable haver cursat prèviament les següents matèries: Llenguatge Publicitari, Plató, Comunicació Televisiva (Primer curs); Workshop de Llenguatge Publicitari (Segon curs) i Tècniques de Narrativa Audiovisual (Tercer curs).

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és ensenyar a l'alumnat a prendre consciència de totes les fases i tasques que integren el procés de realització i producció d'un projecte audiovisual, posant l'accent en la realització de diferents gèneres televisius, publicitaris, reportatge, etc. Es tractarà de donar una visió concreta de tota la fase teòrica i organitzativa de preproducció, així com la fase de producció, etapa més pràctica on convergeixen els coneixements previs amb la capacitat creativa de realització.

Com a objectius secundaris, es troben la consolidació dels coneixements de l'llenguatge i narrativa audiovisual, i la capacitat d'anàlisi de les tècniques de realització pròpies dels diferents gèneres de el mitjà televisiu. 

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 25 - Capacitat per planificar i executar l'amortització econòmica d'una pel•lícula o producte
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 41 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques d'il·luminació i so de la producció cinematogràfica
 • 42 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques i mètodes d'edició i postproducció cinematogràfica
 • 43 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats televisius
 • 44 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases d'elaboració d'un programa televisiu
 • 45 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions de programes
 • 46 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents recursos lumínics, gràfics i de muntatge
 • 47 - Capacitat per entendre i aplicar els processos de creació d'un programa televisiu
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 51 - Capacitat per entendre i aplicar les teories i tècniques de la imatge
 • 52 - Capacitat de concepció i crítica d'un guió audiovisual
 • 53 - Capacitat de concepció i crítica d'un producte audiovisual o mediàtic

Resultats d'aprenentatge

 

 • Els resultats d'aprenentatge de l'estudiant un cop cursada l'assignatura són els següents:
 • Conèixer les diferents etapes de el procés de creació d'un projecte audiovisual: des de la idea inicial i la preproducció, fins a la producció i la postproducció final.
 • Distingir els diferents agents i rols que componen la producció d'un projecte audiovisual.
 • Saber treballar un encàrrec audiovisual, executant totes i cadascuna de les fases de creació del projecte.
 • Saber presentar un projecte i document de subvenció de format televisiu, exposant de forma clara les idees i fent atractiva la proposta.
 • Saber elaborar els diferents documents que són necessaris en el procés de realització: des d'un pressupost de producció fins a un centre d'atenció sheet, passant per storyboard, etc.
 • Tenir capacitat organitzativa i saber dirigir equips.
 • Assolir les bases tècniques de la narració audiovisual aplicada a diferents gèneres de producció televisiva.
 • Utilitzar els recursos narratius audiovisuals per poder expressar adequadament la creativitat mitjançant maquetes, moodboards, etc.
 • Saber utilitzar diferents tècniques expressives de l'audiovisual.

 

Continguts

 

1. Introducció: producció televisiva.

2. El projecte Audiovisual

3. La preproducció.

4. La Producció.

5. La postproducció.

 

1. Introducció: producció televisiva.

1.1 Història dels mitjans audiovisuals.

1.2 Formats i gèneres televisius.

1.3 Evolució i etapes del panorama publicitari televisiu.

1.4 Estructura de la producció, agències, productores audiovisuals.

 

2. El projecte Audiovisual.

2.1 Característiques principals i fases de producció.

2.2 Trets formals i estructura general de el document de projecte: tractament, pla de finançament.

2.3 Característiques principals de la publicitat televisiva i nous formats, audiències. Adequació històries a les marques. Briefing.

2.4 Equips de rodatge: estructura base.

 

3. La preproducció.

3.1.1. Guió: idea inicial, storyline, guió literari, guió tècnic, escaleta.

3.1.2. Documents i organització de la preproducció: desglossaments guió, plans de rodatge, adequació del pressupost, localitzacions, permisos de rodatge, lloguer d'equips i material, marc legal (assegurances).

3.1.3 El moodboard, storyboard, shootingboard.

3.1.4. El animàtica. La PPM i el Pitching.

 

4. La Producció.

4.1 Narrativa Audiovisual aplicada a la Producció televisiva. Rodatge d'entrevistes, grafisme, continuïtat.

4.2 Equips de rodatge. Plató. Multicàmera, angles, suports, aspectes tècnics.

4.3 Documents de rodatge: pla de rodatge, l'ordre de rodatge, parts de cambra, scripts. Pressupost i viabilitat

4.4 Direcció Artística: escenografia, il·luminació, càsting, atrezzo.

 

5. La postproducció.

5.1. Història de la postproducció i el Muntatge Audiovisual.

5.2 Direcció de fotografia, tractament de la color, telecine.

5.3 Procés de sonorització: foley, teoria de el so en audiovisual.

5.4 La presentació i lliurament final, màster, formats d'exportació. Calendari subvencions, coproduccions TV.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2,6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,5
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaDurant el curs es realitzaran 3 pràctiques i dos exàmens parcials. També es lliuraran puntualment exercicis desenvolupats en classe. Aquests exercicis formaran part de les diferents etapes del Projecte Final.

 • 1 Examen parcial. Setembre. 20%
 • 2 Examen parcial. Desembre. 20%
 • 3 Pràctiques. Setembre-Desembre. 40%
 • Entrega Projecte Final Vídeo. Gener. 20%


En tots els exercicis teòrics de l'assignatura s'observarà rigurosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i el plagi.

Per poder accedir a l'avaluació final és necessari haver presentat totes les pràctiques que formen l'avaluació continua i haver presentat els dos exàmens parcials.

Per a poder accedir a l'avaluació final és necessari haver presentat totes i cadascuna de les pràctiques que formen l'avaluació contínua i haver-se presentat als dos exàmens parcials.

En cas de no ser així o si l'estudiant no supera l'assignatura en la primera convocatòria, passarà a la segona convocatòria, que es regirà per les següents especificacions: 

 • Un examen final format per tots els continguts de l'assignatura (60% de la nota final)-
 • El lliurament d'un treball que inclou tot el contingut de les pràctiques realitzades durant el curs (40% de la nota final).

 

Bibliografia i recursos

Aumont, Jaques. Estética del cine. Paidós Comunicación. Barcelona.

Barroso García, J. (2008). Realización audiovisual. Madrid: Síntesis.

Comparato, D. (1989). El guió: art i tècnica d’escriure per al cinema i la televisió. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Fernández Díez, F. & Martínez Abadía, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.

Marimón, Joan. (2016)
 El Montaje Cinematográfico. Ed. UB.

Millerson, G. (2001). Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid: IORTV

 

Referències/lcectures web:

Al llarg del curs s'aniran proporcionant a l'estudiant una sèrie d'articles en línia i de referències segons les necessitats i els interessos del grup.