Universitat Internacional de Catalunya

Direcció de Persones

Direcció de Persones
3
10046
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


A petició, després de les classes.

Presentació

 • El propòsit d'aquest curs és donar una visió general de la importància del talent en les organitzacions i la gestió dels recursos humans.
 • L'objectiu és conèixer la realitat d'una empresa des del punt de vista de les relacions personals. Conèixer les relacions de poder, conèixer com es un departament de recursos humans en les seves àrees.
 • L'assignatura s'impartirà en anglès.

Requisits previs

Cap.

Objectius

Els objectius específics del curs es concreten en:

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la gestió del lideratge a les empreses i desenvolupar la competència de negociació i lideratge.
 • Exposar i analitzar la politicia de recursos humans, clau per la eficencia econòmica i social de l'empresa.
 • Proporcionar las tècniques e instruments per la gestió i direcció dels recursos humans que permeten la conseqüencia dels objectius empresarials.
 • Identificar i preveure les tècniques mes adequades per el control de la direcció dels recursos humans.

Competències

 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 79 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió
 • 86 - Capacitat i habilitat per identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa
 • 88 - Capacitat de relacionar-se amb les persones i amb l'entorn sense perdre autonomia
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 91 - Preparació per assumir riscos
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat
 • 96 - Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la gestió del lideratge a les empreses i desenvolupar la competència de negociació i lideratge.
 • Exposar i analitzar la politicia de recursos humans, clau per la eficencia econòmica i social de l'empresa.
 • Proporcionar las tècniques e instruments per la gestió i direcció dels recursos humans que permeten la conseqüencia dels objectius empresarials.
 • Identificar i preveure les tècniques mes adequades per el control de la direcció dels recursos humans.

Continguts

PROGRAMA / CONTINGUTS

1. Introducció a la funció del RH

 • Gestió de Recursos Humans: obtenir un avantatge competitiu.
 • Pràctiques de Gestió de Recursos Humans (administració de recursos humans, desenvolupament, relacions laborals).
 • Rellevància de l'evolució dels talents (agrícola / industrial / talent).
 • Responsabilitats comunes del departament de recursos humans.
 • HRM: evolució i tendències actuals.
 • RRHH com a funció estratègica en el negoci.
 • El repte de la sostenibilitat (stakeholders).
 • Consideracions respecte al Compromís dels Empleats.
 • Gestió de Recursos Humans i el Desafiament Tecnològic.
 • Funció Resum HR.

2. Rellevància del talent per als negocis

 • El concepte de talent i components.
 • Entorn per al desenvolupament del talent: el lideratge, la cultura, els sistemes de compensació, el medi ambient de treball, les relacions, els estils de gestió.
 • Diagrama organitzatiu del talent.

3. Estructura de l'empresa. Quin perfil gerencial es requereix?

 • Relacions funcionals i jeràrquiques.
 • Aprendre del dmercado laboral (sectors, les posicions, tipus d'empreses).
 • Estructura de la propietat. El poder (formal / informal) de l'empresa.
 • Organigrama.
 • Estructura funcional / Matrix.

4. Els líders del segle XXI

 • Present / futur davant passat.
 • Habilitats pròpies del líder.
 • Converteix-te en un líder nat. Com aconseguir habilitats de lideratge?
 • Sis estils de lideratge. Els estils dissonants.
 • Lideratge Primal i ressonant. Convertir-se en un líder ressonant.
 • Organitzacions Intel·ligents. La realitat emocional dels equips.
 • Competències de lideratge.

5. Capacitat de negociació

 • Els components clau de la negociació.
 • L'Economia del New Deal.
 • Negociació actitud. El poder de negociació. Com canviar la teva actitud negociadora.
 • Procés de negociació. La gestió de les etapes d'èxit.
 • Negociació i comportament. Les opcions de comportament. Canviar el comportament.
 • Negociació en diferents països.

6. Reclutament i selecció

 • Descripció de la feina d'especificació / treball.
 • fonts de reclutament.
 • funció del currículum vitae i models.
 • Entrevistes de treball tipus. Exemples.
 • Els objectius de l'entrevista: pot fer-ho? Val / és bo? En quin sentit?
 • Entrevistes de treball: preguntes. Exemples. Preguntes de comportament.
 • Entrevistes de treball: errors rellevants.

7. Salaris. Nòmina. Legislació

 • Definició de nòmina.
 • Estructura de la nòmina: ingressos bruts / nets, impostos sobre la nòmina (impost sobre la renda, cita la seguretat social).
 • Salari bàsic / pagaments suplementaris / pagaments extraordinaris / hora extra.
 • Calcular els augments salarials (IPC / índex de productivitat).
 • Components del paquet de compensació: salari base, incentius a curt / llarg termini, els beneficis socials dels empleats.
 • Negociació d'un paquet.

8. Resum: dret laboral espanyol

 • Sumari de Contractes (aspectes formals que s'han d'incloure, període de prova).
 • Tipus de contractes (indefinit, temporal, la formació, a temps parcial).
 • La llei laboral, convenis col·lectius de treball.
 • Representació dels treballadors, contractes d'alta direcció.
 • Canvi de funcions, mobilitat geogràfica.
 • Terminació de contracte de treball (justificat / injustificat).
 • Els sindicats: rellevància.
 • Consideracions globals sobre la legislació laboral espanyola.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Classes Magistrals de dues hores de durada. L'objectiu és dotar d'un marc teòric mínim i necessari per comprendre els principals ressorts de la gestió de persones.
 2. Treballs individuals guiats pel professor.
 3. Exàmens sorpresa de curta durada que es produiran sense previ avís per comprovar l'aprenentatge continu de l'assignatura.
 4. L'estudi individual dels continguts del programa.
ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
1
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
1
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final es compon de diferents paràmetres:

• participació activa a classe i proves i exercicis d'avaluació contínua són el 35% de la nota final.

 • Examen parcial 30%

• Examen final escrit serà el 35% de la nota final.

 

En lés obligatòria l'assistència al 80% de les classes 

la resta de convocatòries només compte l'examen final.

Bibliografia i recursos

Emotional Inteligence. Daniel Goleman, 2005.

On Leadership. James March, Thierry Weil. Ed: Black well Publishing, 2005

Drive, (the surprising truth about what motivates us). Daniel Pink. Ed: New York, 2009

The new leaders. D.Goleman, R. Boyatzis, A. Mckee. Sphere 2013 (L'estudi d'aquest llibre és obligatori)

The Yes Book, the art of better negotiation. Clive Rich. Virgin 2013. 

Man's search for meaning. Viktor E. Frankl

Material didàctic