Universitat Internacional de Catalunya

Professional English for Advertising II

Professional English for Advertising II
4
10048
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


El professor posa el seu correu electrònic a disposició dels alumnes per a tot tipus de consultes: maviolan@uic.es

Presentació

En aquesta assignatura:

 • El professor imparteix unes idees bàsiques, es posen en pràctica a través d'exercicis i es reforcen amb unes fitxes de suport que resumeixen el que cal saber.
 • Els exercicis es repeteixen constantment i el nivell d'exigència va in crescendo. Tot és un entrenament progressiu.
 • Les sessions s'imparteixen íntegrament en llengua anglesa. El professor facilita sinònims o traducció puntuals de termes.
 • Els coneixements de Media Training s'imparteixen al plató de TV.
 • Part de les sessions es desenvolupa a la sala d'ordinadors.
 • Es demana als alumnes que vagin sempre proveïts de pendrive, auriculars,  portàtil o tablet.

Requisits previs

Cap

Objectius

L'assignatura PEA(II) té com a objectiu principal capacitar l'alumne perquè pugui desenvolupar el seu futur treball professional en una empresa multinacional on l'idioma comú és l'anglès.

Competències

 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 76 - Capacitat i habilitat per exercir com a professionals que s'encarreguen de l'atenció al client
 • 79 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió
 • 84 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

 • Elaborar discursos convincents.
 • Improvisar manifestacions verbals.
 • Argumentar i contraargumentar en col·loquis.
 • Saber representar a una organització en l'exercici del càrrec de portaveu, especialment en situacions d'emergència.

Continguts

 1. Tècniques i exercicis per expressar-se oralment millor. Èmfasi en les tècniques respiratòries. Com millorar la dicció.
 2. L'art de resumir: descomposició, paraules-clau i priorització de les idees + desenvolupament del rellotge interior.
 3. Recursos per cridar l'atenció i convèncer davant d'un auditori. El llenguatge gestual.
 4. Tècniques per parlar davant d'un micròfon de ràdio i una càmera de TV.
 5. Tècniques per a l'elaboració de discursos. Tècniques d'improvisació.
 6. Anàlisi de models d'oratòria política i social.
 7. Com convèncer a tertúlies i col·loquis. Com realitzar el paper de presentador / moderador.
 8. Tècniques per generar idees i millorar els nostres missatges.
 9. Tècniques de portaveu: la declaració, l'entrevista i la roda de premsa.
 10. El portaveu en situacions de crisi.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.0.6
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.1.2
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).1.4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monograficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaALUMNES QUE ASSISTIRAN REGULARMENT:

100% NOTA: lliurament abril 2023 de PORTAFOLI amb 10 discursos videogravats i els exercicis de classe.

ALUMNES QUE NO ASSISTIRAN REGULARMENT:

100% nota: lliurament al  maig de 2023 de PORTAFOLI amb 10 discursos videogravats i examen individual oral davant el professor sobre els materials de classe.

 

Material didàctic