Universitat Internacional de Catalunya

Projecte de Fi de Grau

Projecte de Fi de Grau
6
10054
4
Anual
TF
Continguts i plataformes
Projecte de fi de grau
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Coordinació de TFG: Montse Vidal - mvidalm@uic.es

Amb cita prèvia a través de correu electrònic.

Presentació

Aquesta guia docent té com a finalitat orientar els alumnes del Grau en Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya (plantejament del tema, desenvolupament, redacció i exposició) del Treball Final de Grau (TFG). En aquest document es precisen els aspectes formals de presentació escrita, oral i d'execució pràctica del TFG.

Hi ha dues modalitats de TFG: l'acadèmica i la professional.

Modalitat acadèmica: el treball es farà de forma individual seguint les indicacions de la Guia per l'elaboració d'un TFG Acadèmic. (adjunt en aquesta guia docent)

Modalitat professional: el treball es realitzarà en grup, format per entre sis i vuit membres, seguint les indicacions de la Guia per l'elaboració d'un TFG Professional (adjunt en aquesta guia docent). El treball en grup és obligatori en aquesta modalitat. En el cas que un alumne, per raons justificables, proposi fer un treball personal ha de fer una instància. La Junta de Centre de la Facultat estudiaria en cada cas la seva possible aprovació.
El Treball Final de Grau (TFG) es durà a terme sota l'orientació d'un/a tutor/a, qui actuarà com a dinamitzador/a i facilitador/a del procés d'aprenentatge.

Així mateix, ha de ser un treball original, no presentat amb anterioritat per l'estudiant en altres assignatures o en altres titulacions que hagi cursat en qualsevol universitat. I els continguts han d'ajustar-se als crèdits de dedicació prevists en el pla d'estudis.

Requisits previs

No ni ha.

Objectius

El TFG és una assignatura l'objectiu de la qual és que els alumnes s'enfrontin a un treball de recerca o un projecte pràctic, en què hagin d'utilitzar els coneixements adquirits durant els estudis del grau. Per tant, ha d'estar orientat a l'aplicació de les competències generals adquirides en el transcurs dels estudis de grau, demostrar la capacitat per a la cerca, gestió, organització i interpretació de dades rellevants, l'emissió de judicis i valoracions científiques, així com la reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica, tecnològica o ètica, i que faciliti el desenvolupament d'un pensament crític, lògic i creatiu d'acord amb la professió de comunicador audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

1. L’estudiant produirà continguts audiovisuals de manera professional, en les fases de preparació, producció, difusió i comercialització.

2. L’estudiant dominarà les tècniques audiovisuals i tindrà prou criteri per poder exercir de responsable en un mitjà de comunicació.

3. L’estudiant posseirà criteris estètics i funcionals per optimitzar la presentació formal de productes propis de la comunicació.

4. L’estudiant dominarà les tècniques de la infografia i el disseny, i tindrà criteri suficient per poder exercir de responsable de l’àrea visual en un mitjà de comunicació.

5. L’estudiant sabrà elaborar diferents continguts informatius per a mitjans audiovisuals, amb especial atenció al treball de documentació prèvia i adequació al públic.

6. L’estudiant idearà i produirà continguts dedicats a l’oci i l’entreteniment, tant des de la vessant de ficció com de la no ficció.

7. L’estudiant serà capaç de gestionar amb solvència la comunicació d’institucions, organismes i empreses.

8. L’estudiant dominarà l’aplicació dels llenguatges verbal i no verbal, en especial quan resultin imprescindibles davant d’un auditori i un públic.

9. L’estudiant coneixerà les rutines professionals pròpies dels mitjans de comunicació i de les institucions audiovisuals, així com les principals necessitats i tendències del sector.

10. L’estudiant serà capaç de dissenyar nous formats per als dispositius existents i emergents.

11. L’estudiant desenvoluparà la capacitat de defensar un projecte professional davant possibles inversors i exhibidors dels diversos sectors del mercat audiovisual.

Continguts

Els continguts específics per a cada una de les modalitats es troben recollits en els guies d'elaboració pertinents, adjuntades en aquesta guia docent.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 3.0
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 2.8
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • 30% Tutor
 • 50% Tribunal
 • 20% Coordinador

Com a condició imprescindible, tots els treballs han d'adequar-se a la qualificació de “apte per a tots els públics” segons els criteris del Ministeri d'Educació.

*És necessari aprovar per separat tant l'avaluació del tutor i coordinador, com la del tribunal.

**Per a dipositar el TFG és condició indispensable tenir l'aprovació del/la tutor/a.

Material didàctic