Universitat Internacional de Catalunya

Postproducció i Muntatge

Postproducció i Muntatge
4
10062
4
Primer semestre
op
Creació cinematogràfica
Postproducció i muntatge
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


S'atendrà als alumnes a través de correu electrònic i també de forma presencial demanant cita a apetrus@uic.es

Presentació

La fase de postproducció és una de les més importants del procés de creació de qualsevol projecte audiovisual. En ser l'últim esglaó del trajecte creatiu abans d'arribar a l'espectador és on s'hi juguen les cartes decisives, on es prenen les decisions que donaran la forma final a la peça. Entre el guió inicial i la peça final, doncs, hi ha sovint una distància que depèn de l'enregistrament de les imatges però, sobretot, del muntatge o de la forma com aquestes imatges es relacionen entre elles

En aquesta assignatura de Postproducció i Muntatge es donarà una visió àmplia de les diverses formes com es pot abordar la fase final de creació d'un audiovisual tant des del punt de vista del llenguatge visual, i les seves implicacions conceptuals, com del procés tècnic que cal afrontar abans que la finalització de la peça sigui una realitat. Requisits previs

Cal que els alumnes tinguin un coneixement bàsic o mitjà dels tipus de software d'edició de la universitat, Adobe Premiere Pro. Així mateix, és necessari que els alumnes dominin la sintaxis mínima del llenguatge audiovisual (pla/contrapla, elipsis, raccord, llei de l'eix, relació de tamany entre plans, relació so-imatge).Objectius

L'objectiu de l'assignatura Postproducció i Muntatge és que els alumnes coneguin en profunditat el procés de postproducció de qualsevol projecte audiovisual tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista conceptual. En finalitzar l'assignatura els alumnes han de ser capaços d'enfrontar-se a un material audiovisual en brut per, primer, dotar-lo de forma, sentit i intenció, i, segon, fer el seguiment dels acabats amb els criteris professionals oportuns. Els alumnes també han de ser capaços d'assistir un rodatge professional a nivell d'equip de postproducció i preparar els materials necessaris per poder entrar en un laboratori de postproducció professional.Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 • Capacitat crítica davant de les imatges

 • Capacitat per discernir els diversos significats de les imatges

 • Capacitat per donar forma, sentit i intenció a un conjunt d'imatges

 • Coneixement de les diverses tipologies de muntatge cinematogràfic i televisiu

 • Familiarització amb les diverses estructures del muntatge cinematogràfic i televisiu

 • Coneixement de les diverses fases de la postproducció cinematogràfica i televisiva

 • Coneixement de les rutines i el protocol del muntatge offline

 • Coneixement  del procés de laboratori i acabats d'una peça audiovisual

 • Coneixement dels formats d'enregistrament i de sortida específiques del cinema i la televisió

Continguts

Aspectes tècnics del muntatge 

 1. Assistència tècnica equip postproducció a rodatg
 2. Workflow de treball per a postproducció
 3. Pautes,protocol i organització del treball de muntatge (proxis, etiquetatge, metadates, bins, etc.)
 4. Tipus de VFX i la seva incidència en el procés de muntatge. Maquetes VFX
 5. Muntatge vertical i relació amb els departaments de postproducció (Grafisme, 3D, Color, So, etc.). 
 6. Conformat i processos de postproducció
 7. Masterització i formats de sortida. Especial incidència en requeriments noves plataformes (Neflix, HBO, Movistar +)


Teoria del muntatge 

1.Base del muntatge: Forma, Sentit, Intenció.

 

2.Motivacions del muntatge:

2.1.Per acció

2.2.Psicològica

2.3.Direccional (Mirada)

2.4.Analogia formal

2.5.Conceptual

2.6.Ritme de la música

2.7.Combinades

 

3.Tipus de muntatge:

3.1.Sintètic/Analític

3.2.Narratiu/Expressiu

 

4.Tipologies de muntatge cinematogràfic:

4.1.Muntatge clàssic

4.2.Muntatge modern

4.3.Muntatge postmodern

4.4.Muntatge contemporani o autoral

4.5.Muntatge crític o remuntatge

 

5. Tipologies de muntatge televisiu:

5.1. Muntatge informatiu

5.2. Nous formats i la mescla d'estils de muntatge

 

6.Sintaxis del muntatge:

6.1.Durada del pla, moviment intern i tall

6.2.La generació de moviment

6.3.Continuïtat / Discontinuïtat espaial i temporal:

     La construcció de l'espai. Trencaments

     La construcció del temps. El·lipsis. Flahsbacks/Flashforwards. Trencaments

6.4.La transmissió de conceptes

6.5.La creació d'emocions:

     La construcció del punt de vista

     El so i la música

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.0
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.3
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.4
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.5
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula· PRÀCTICA 1 (Focused Praxis) - suposarà un 20% de la nota final de l'assignatura

Edició d'un material audiovisual en brut  entregat per la professora on es posen en pràctica els coneixements relatius a estils de muntatge.

 

·EXERCICI 1 (Focused Praxis) - suposarà un 20% de la nota final de l'assignatura

 Anàlisi del muntatge d'una peça audiovisual proposada per la professora.

 

·EXERCICI 2 (Focused Praxis) - suposarà un 20% de la nota final de l'assignatura

Defensa d'un projecte audiovisual i l'estil de muntatge escollit. 

 

·PRÀCTICA 2 (Lab) - suposarà un 40% de la nota final de l'assignatura

Els alumnes hauran de rodar, assistir els VFX a rodatge, muntar i preparar els materials necessaris per començar la postproducció en un laboratori professional d'una peça audiovisual d'entre 3 i 5 minuts de duració que hauran prèviament pensat i escrit sobre el paper

 

Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar totes les parts. Si suspèn una de les parts, es guarda la nota de les demés parts i la recuperació, en segona o successives convocatòries, s'haurà de fer de la part suspesa. L'exercici a superar serà igual o equivalent al suspès.


En el treball escrit (anàlisi de muntatge) s'aplicarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i el plagi.


Donat el caràcter eminentment pràctic de l'assignatura, l'assistència a classe és requisit en un 80% per poder superar-la.

 

Bibliografia i recursos

ARNHEIM, Rudolf. El cine como arte. Ed. Paidós, Barcelona, 1987.

ATIENZA, Pau. Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube. Ed. UOC, Barcelona, 2013.

AUMONT, Jacques i altres. Estètica del cine. Ed. Paidós, Barcelona, 1996.

BURCH, Noël, La praxis del cine. Ed. Fundamentos, Madrid, 1970.

CARRASCO, Jorge. Cine y Televisión Digital. Manual Técnico. Ed. Comunicación Activa UB, Barcelona, 2010.

EISENSTEIN, Sergei. Teoría y técnica cinematográficas. Rialp, Madrid, 1989.

KULESHOV, Lev, Kuleshov on Film Writings of Lev Kuleshov. University of California Press, Berkeley, 1987.

MARIMON, Joan. El montaje cinematográfico. Universitat de Barcelona, 2014.

MC GRATH, Declan. Montaje & Postproducción. Océano, Barcelona, 2001.

MURCH, Walter. En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Ed. Ocho y Medio, Madrid, 2003.

REISZ, Karel. Técnica del montaje cinematográfico. Taurus Ediciones, Madrid, 1986.

SÁNCHEZ BIOSCA. Teoría del montaje cinematográfico. Ediciones Textos Filmoteca Generalitat Valenciana, Valencia, 1991.

VILLAIN, Dominique. El montaje. Cátedra, Madrid, 1994.

 

Material didàctic