Universitat Internacional de Catalunya

Producció i Realització de Sèries Televisives

Producció i Realització de Sèries Televisives
3
10063
4
Segon semestre
op
Televisió i ràdio
Producció i realització de sèries televisives
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


Patricia Font:

pfont@uic.es

patriciafont3@gmail.com

Presentació

Aquesta assignatura fa un recorregut pràctic per les diferents fases de l'elaboració d'un capítol d'una sèrie: escriptura, preproducció, realització i postproducció.

Els alumnes rodaran en grup un guió escrit per ells mateixos.

Requisits previs

Donat el caràcter pràctic de l’assignatura, es requereix haver assimilat els conceptes teòrics bàsics de la producció audiovisual pel que fa a processos, rols i metodologies.

Objectius

Posar en pràctica de manera transversal els coneixements tècnics i teòrics assolits durant el Grau de Comunicació Audiovisual emmarcant-los en el format de sèrie de ficció.

L’alumne aplicarà aquests coneixements a través de la feina de l’anàlisi, la reflexió i el treball i debat en grup.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 29 - Capacitat de pressupostar projectes de diferents magnituds
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

1- Compondrán historias coherentes y consistentes siendo lo suficientemente flexibles como para ir adaptando elementos del texto original a las modificaciones de las expectativas iniciales respecto a los objetivos finales que todo proyecto audiovisual acaba sufriendo.

2- Sabrán dialogar y coordinar todos los departamentos implicados en la producción y/o rodaje de una obra cinematográfica con el objetivo de integrar sus diversas perspectivas.

3- Serán capaces de organizar y coordinar todas la logística que requiere cualquier producción audiovisual, cinematográfica o televisivas.

4- Serán capaces de desarrollar trabajos de edición y montaje con sentido del ritmo y coherencia narrativa. Se familiarizarán con técnicas básicas de la postproducción.

Continguts

FASE 1:  BRAINSTORMING + INICI ESCRIPTURA

Referents i exemples d'estils de series que podem realitzar a classe.

Creació de 4 grups de pràctiques.

Brainstorming d'idees de guió per grups.


FASE 2: ESCRIPTURA + PREPRODUCCIÓ

Lectura de guions.

Visionats de casting.

Planificació dels rodatges.

Presentació de Localizacions.

 

FASE 3: TANCAMENT DE PREPRODUCCIÓ

Tancament de guions.

Tancament de castings.

Tancament de planificacions.

 

FASE 4: RODATGES

El grups tindrán asignat un día de rodatge per grup.

Es fomentarà l'interacció entre equips: els alumnes podran participar en els rodatges d'altres grups per continuar el seu aprenentatge.

 

FASE 5: MUNTATGE

Última classe dedicada al muntatge del material rodat.

Es requerirà tenir una primera versió ja editada pels alumnes per treballar a classe.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
0.8
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític.
0.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATORIA

Exercici pràctic: 60%

Participació a classe: 40%

IMPORTANT: Donat el caràcter pràctic de l'assignatura, l'assistència a classe serà obligatòria i essencial des del primer dia. Les faltes d'asstència no justificades suposaran una penalització respecte a la nota final.

SEGONA CONVOCATORIA

Els alumnes que suspenguin la pràctica hauran de presentar una treball d'anàlisis de sèrie (a concretar) en segona convocatòria.

Bibliografia i recursos

LLIBRES

1 Robert McKee (2018). EL DIÁLOGO. Alba Editorial.

2 Stephen King (2016). MIENTRAS ESCRIBO. Penguin Random House.

2 Miguel A. Poveda (2013). PRODUCCIÓN DE FICCIÓN EN CINE Y TELEVISIÓN. Opera Prima. 

3 Tara Bennett (2014). SHOWRUNNERS. THE ART OF RUNNING A TV SHOW. Titan Books. 

4 Joan Marimón (2016) EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA. Publicacions UB.