Universitat Internacional de Catalunya

Gèneres Cinematogràfics

Gèneres Cinematogràfics
3
10064
3
Segon semestre
op
Creació cinematogràfica
Géneres cinematogràfics
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

El concepte de gènere cinematogràfic és complexe a l'hora de definir-lo. És difícil dibuixar els límits entre un gènere i un altre, o determinar els motius o paràmetres que ajuden a realitzar una classificació dels gèneres. Malgrat això, ser conscient de la riquesa de cadascun dels gèneres acceptats és finamental per a realitzar una lectura més profunda del cinema que avui en dia ens envolta i per dur a terme obres audiovisuals que aportin i enriqueixin la tradició dels gèneres.

Aquesta assignatura pretén abordar la discussió entorn als diferents conceptes teòrics que pertanyen a la definició de gènere cinematogràfic. També proporciona les principals característiques dels grans gèneres, que poseeixen la tradició i trajectòrica en la història del cinema. De la mateixa manera, l'assignatura pretén reconèixer la importància del context social i històric que facilita i fonamenta l'evolució dels gèneres.

Requisits previs

No s'exigeixen requisits previs en aquesta assignatura.

Objectius

- Obtenir els coneixements bàsics necessaris sobre el concepte de gèneres i els gèneres cinematogràfics per poder utilitzar-los en l'àmbit de la comunicació.

- Reconèixer i identificar obres de diferents gèneres a partir de l'anàlisi i l'observació dels paràmetres principals en seqüències representatives.

- Valorar la importància de certes pelícuas i del context històric i cultural que ha permès l'evolució dels gèneres.

- Capacitat per a realitzar una crítica i argumentació sobre els diferents aspectes treballats en l'assignatura.

Competències

 

 

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

- El alumnes posseirà els coneixements bàsics sobre els principals gèneres cinematogràfics.

- Serà capaç de reconèixer i debatre sobre la complexitat teòrica que envolta la definició de gènere.

- Coneixerà la importància del context social i històric que influeix sobre els diferents gèneres.

- Serà capaç de reflexionar sobre els diferents paràmetres que defineixen cada gènere al llarg de la tradició del mateix.

Continguts

1. Introducció. Què és el gènere? Relació producció i públic. Refer els gèneres: Genre vs. Gender. Ficció i no ficció.

2. Cinema negre, variacions: del noir clàssic al neo noir del Nou Hollywood.

3. Western. De la conquesta del espai a les derives de la road movie. 

4. Melodrama: imitació a la vida. Serialitat i biopic. 

5. Comedia. De la screewball comedy a la comèdia romàntica.

6. El musical. Del reflex de transformacions socials a la comercialització televisiva del videoclip.

7. Cinema de terror i fantàstic. Alteritat i monstre interior. Cinema d'aventures: Adolescència i nostàlgia a Netflix. 

8. La ciència-ficció: del viatge exterior a la metafísica. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.2
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
0.6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’alumne haurà d'assistir al 80% de les classes.

L’assignatura i el contingut impartit s'avaluarà com a continuació s'explica:

-  Diàleg en classe amb la professora per a decidir el tema de l’assaig final. Elaboració d’una sinopsi a partir d’un dels gèneres vists a classe, selecció d’una filmografia i una bibliografia essencials (10%)

-   Lliurament d’un assaig final, en què es reflexionará per escrit sobre l'evolució o les relacions entre gèneres cinematogràfics (proposta aprovada per la professora). (70%)

-  Participació en classe i realització dels exercicis  proposats per la professora a les sessions. (20%)

 

Es valorarà: 

- Capacitat per desenvolupar el rigor acadèmic, la responsabilitat, l'ètica i la professionalitat. 

- Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció.

- Capacitat per generar debat i reflexió. 

- Capacitat per crear comunicació oral i escrita. 

- Coneixement i domini de la retòrica i l'oratòria per comunicar idees pròpies. 

- Capacitat de documentació informativa. 

- coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació / registres col·loquials i cultes. 

- Capacitat per desenvolupar el sentit del bon gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes. 


La segona convocatòria es pot superar realitzant un treball de característiques semblants a l'exigit en primera convocatòria.

Bibliografia i recursos

ALTMAN, R. Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós, 2000.

ASTRE, G.A.; Hoarau, A.P. El universo del western. Madrid: Fundamentos, 1975 (4ª ed. 1997)

BASSA, J.; FREIXAS, R. El cine de ciencia ficción: una aproximación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1997.

BOU, Núria i PÉREZ, Xavier. El temps de l'heroi. Èpica i masculinitat en el cinema de Hollywood. Barcelona:

Paidós, 2000.

BYRGE, D.-MILLER, R.M. The Screwball Comedy Film: A History & filmography, 1934-1942. McFarland, 2001.

CAVELL, Stanley. La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. Paidós:

Barcelona, 1994.

CASAS, Quim. El western: el género norteamericano. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A., 1994.

EVERSON, W.K. El western de Hollywood. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995.

FEUER, J. El musical de Hollywood. Madrid: Verdoux, 1992

FREIXAS, R. El cine de ciencia-ficción. Barcelona: Paidós, 1993.

HEREDERO, C. F.; SANTAMARINA, A. El cine negro. Maduración y crisis de la escritura clásica. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.

LENNE, G. El cine fantástico y sus mitologías. Barcelona: Anagrama, 1974

LOSILLA, C. El cine de terror: una introducción. Barcelona: Paidós, 1993

MAST, G.-COHEN, M. (eds.) Film Genre Criticism. Nueva York: Oxford University Press, 1985

NEALE, Steve (Ed.) Genre and contemporary Hollywood. Londres: BFI, 2002.

PÉREZ, P. El cine melodramático. Barcelona: Paidós, 2004

PASZKIEWICZ, K. Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood. Barcelona: Icaria editorial, 2017.

SCHATZ, Thomas. Hollywood Genres. Formulas, filmmaking and the studio system.McGraw Hil-Humanities,

1981.

 

Bibliografia complementària

BENAVENTE, Fran. El héroe trágico en el western. El género y sus límites. Sevilla: Athenaica, 2017.

BENDAZZI, G. Cartoons. 110 años de cine de animación. Madrid: Ocho y Medio, 2003. 

BOURGET, J.L. Le mélodrame hollywoodien. París: Stork, 1985

COMA, J. [et al.] Luces y sombras del cine negro. Barcelona: Dirigido por..., 1990.

CRESPO, P. La revolución del western y otros ensayos. Barcelona: A.T.E., 1973. 

GRANT, Barry Keith (ed.). Film genre reader III. Austin: University of Texas Press, 2003.

MIGUEL, C. de. La ciencia ficción: un agujero negro en el cine de género. Universidad del País Vasco, 1988.

PALACIOS, Jesús. (ed). NeoNoir. Madrid: T&B Editores, 2011.

QUINTANA, Angel. Después del cine. Imagen y realidad en la era digital. Barcelona: Acantilado, 2011.

SÁNCHEZ, Sergi. Películas clave del cine de ciencia-ficción. Barcelona: Robinbook, 2007.

SÁNCHEZ BIOSCA, V. Cine y vanguardias artísticas. Barcelona: Paidós, 2004.

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. Obras maestras del cine negro. Bilbao: Mensajero, 1998.

THORET, Jean-Baptiste. Le cinéma américain des années 70. París: Cahiers du Cinéma, 2006.