Universitat Internacional de Catalunya

Direcció de Comunicació

Direcció de Comunicació
6
10083
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Pilar Buil (pbuil@uic.es)

L´hora d´atenció als estudiants serà els dimarts de 12.00 a 13.00 h. Es recomana escriure un correu electrònic per a concertar una hora de reunió.

Presentació

La direcció de comunicació ha anat adquirint els últims anys una gran rellevància dins de les organitzacions. Tant les institucions de caràcter públic com privat tenen cada vegada més la figura del professional de la comunicació per transmetre la seva missió i identitat corporativa. Els darrers estudis sobre aquest àmbit confirmen que la comunicació institucional s’ha convertit els últims anys en una àrea essencial de les organitzacions.

Al mateix temps, no sempre s’entén correctament aquesta professió. Això és així perquè, entre altres factors, hi ha una gran diversitat de termes per referir-se a aquest camp d’activitat. Nocions com propaganda, publicity, comunicació corporativa, assumptes públics, publicitat institucional, comunicació organitzacional i comunicació empresarial, entre d’altres, han intentat explicar l’objecte i la finalitat d’aquesta funció. D’altra banda, el nivell de desenvolupament és molt diferent entre els diferents països i també s’observen encara notables mancances en algunes companyies i organitzacions. Alhora, la presència d’aquests continguts a les escoles d’administració i direcció d’empreses continua sent insuficient.

D’altra banda, la direcció de comunicació està vivint un nou cicle amb la incorporació de les noves tecnologies. Així, la necessitat de comunicar-se amb el conjunt dels stakeholders (empleats, clients, públic, usuaris, accionistes, proveïdors, socis, periodistes, associacions d’usuaris, organitzacions sectorials, etc.) s’ha vist augmentada amb l’explosió de les xarxes socials i les plataformes de publicació en línia. Al final, la relació amb les marques s’està construint d’una manera més participativa que en èpoques passades.

Requisits previs

Les classes tindran un component pràctic molt notable. En aquest sentit, és important que assistiu a classe i participeu de la manera més activa possible en els debats i les activitats que us proposarem al llarg de l’assignatura.

Objectius

 • Conèixer la direcció de comunicació.

 • Entendre els programes de comunicació.

 • Familiaritzar-se amb les diverses eines i tàctiques.

 • Abordar la visió estratègica de la comunicació.

 • Desenvolupar un programa de comunicació.

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 13 CG - Esperit positiu i emprenedor
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 33 CE - Coneixement i domini dels sistemes de finançament dels diferents mitjans de comunicació
 • 43 CE - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 44 CE - Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació
 • 47 CE - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió estratègica del discurs corporatiu
 • 54 CE - Capacitat d'anàlisi i comprensió de les audiències

Resultats d'aprenentatge

 • Ser capaç d’analitzar les audiències i conèixer les peculiaritats dels diferents suports i mitjans per tal de gestionar i planificar la difusió corporativa amb criteris d’optimització empresarial.

 • Estudiar el disseny i la implementació de les estratègies de comunicació institucional.

 • Dominar les estratègies i els processos encaminats a la creació i realització de missatges publicitaris, de relacions públiques i de màrqueting en els diferents suports.

 • Gestionar les relacions comunicatives amb l’entorn i fomentar la participació dels ciutadans en les institucions.

Continguts

Tema 1. Introducció 

Tema 2. Fonaments 

Tema 3. Estratègia de comunicació

Tema 4. Comunicació de crisi i gestió de riscos

Tema 5. Comunicació interna


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1.0
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.8
Workshop: tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 1.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes en primera i segona convocatòria seguiran aquest sistema d’avaluació:

40 %: examen final. Cal aprovar l’examen final per poder fer la mitjana.

60 %: exercicis pràctics. (40%: exercicis de focused praxis; 20%: exposición). 

Si se suspenen els exercicis en la primera convocatòria, s’hauran de repetir per a la segona convocatòria.

Els alumnes en tercera, quarta i cinquena convocatòria seguiran aquest sistema d’avaluació: 100 % examen final. Sobservarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d‟ortografia i el plagi

Bibliografia i recursos

 

Arthur W. Page Society  (2019). The chief communication officer as a pacesetter. What it means, what it matters, why it matters, how to get there

BEL, José Ignacio (coord.). Comunicar para crear valor. Edit. Eunsa. Pamplona, 2004.

FERRER, Joan. La comunicación interna y externa en la empresa. Edición privada, Barcelona, 2000.

MARTÍN MARTÍN, Fernando. Comunicación Empresarial e Institucional. Edit. Universitas, Madrid 2003.

MEDINA, P. y BUIL, P., La publicidad sí vende, Ed. Ediciones B, 2013.

MORA, J.M., 10 ensayos de comunicación institucional, Ed. Eunsa, 2009.

POZO, Marisa del. Gestión de la comunicación interna en las organizaciones. Casos de empresa. Edit. Eunsa. Pamplona, 2000.

SOTELO, Carlos. Introducción a la comunicación institucional. Ariel. Barcelona, 2001.

XIFRA, J. Tècniques de les relacions Púliques, Ed. UOC, 2007.. 

Material didàctic