Universitat Internacional de Catalunya

Art Contemporani

Art Contemporani
6
10092
4
Segon semestre
OB
Anàlisi cultural: identitat i innovació
Art, patrimoni i experiència
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Demanar cita a jurbano@uic.es

Presentació

L'assignatura es centra en els moviments, artistes i obres més importants en arquitectura, pintura i escultura dels segles XVIII, XIX i XX a nivell europeo. Es complementa amb visites a museus i itineraris per la ciutat.

Requisits previs

Haver cursat l'assignatura "Cultura Contemporània"

Objectius

 • Reconèixer les característiques, els autors i les obres més importants de cada època o estil.
 • Saber analitzar una obra d'art (arquitectura, pintura o escultura) i tenir les eines i la terminologia adequades per fer-ho.
 • Conèixer les obres i els museus de Barcelona més importants de cada període tractat.
 • Conèixer eines per a la recerca en el camp de la història de l'arquitectura, pintura i escultura.

Competències

 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E12 - Coneixement i interpretació d'imaginaris, llenguatges icònics, simbòlics i de representació
 • E14 - Capacitat crítica davant de les manifestacions literàries i artístiques
 • E22 - Coneixement d'instruments de recopilació de dades, com ara catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxius, fonts documentals, referències electròniques, etc. i habilitat per fer-los
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • G08 - Capacitat d'investigació
 • G09 - Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • G10 - Destresa en l'ús de les TIC, organització i gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

 

 • Contextualitza fenòmens culturals i els relaciona amb la seva dimensió social i política
 • Capta la presència d'experiències culturals del passat o d'orígen diferent al propi en la societat actual i planteja connexions i integracions
 • Realitza anàlisis i diagnòstics sobre questions/situacions del patrimoni
 • Analitza programes educatius per la difusió de la cultura i/o patrimoni
 • Coneix i sel·lecciona documentació específica sobre experiències culturals
 • Participa en debats culturals i patrimonials

Continguts

 

- Exposicions Universals

- Reforma de las arts aplicades als Països Britànics (Ruskin, Morris - Arts & Crafts)

- Modernisme a Catalunya: Gaudí

- Modernisme a Catalunya II: Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch                

- Visita: Itinerari arquitectura modernista catalana

- Visita: Museu del Modernisme de Barcelona

- Art Nouveau: Bèlgica (Horta), Escòcia (Mackintosh), França (Gallé, Daum, Majorelle, Guimard, Lalique, Mucha), Alemanya (Van de Velde, Muthesius, Behrens), Àustria (Wagner, Hoffmann, Olbrich)

-Les avantguardes arquitectòniques – Expressionisme i Neue Sachlichkeit - Bauhaus (Gropius, Rietveld, Mendelsohn), Amèrica -Shakers/Tiffany-Escola de Xicago, Richardson,Sullivan,Wright)

- Racional-funcionalisme (Mies van der Rohe, Le Corbusier)            

- Fauvisme “Con estos colores incendiaremos la academia”, Vlaminck

- Expressionisme  “Mi pintura es un sismógrafo de mis emociones”, Kirchner

- Cubisme  “Facetas apretadas y continuas que rompen el objeto, lo desmembran en todas sus partes”, De Micheli

- Picasso

- Visita al Museu Picasso

- Futurisme  un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”, Marinetti

- Pintura metafísicaLa arquitectura tiene dos aspectos: el aspecto corriente, que vemos casi siempre y que ven los hombres ordinarios, y el aspecto metafísico, que sólo unos pocos individuos pueden ver en momentos de clarividencia y de abstracción metafísica”, De Chirico

- Dadaisme  “No hay nada más bello que el encuentro casual entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección”, Lautremont

- Surrealisme “No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación”, Breton

- Miró

- Dalí

- Visita a la Fundació Miró

- Suprematisme  “Los ritmos cinéticos en cuanto formas basilares de nuestra percepción”, Gabo Pevsner

- Neoplasticisme  “La forma neoplástica (…) relación equilibrada de posición y proporción de planos y colores”,  Van Doesburg.

- Informalisme

- Pop art

- Expressionisme abstracte

- Land art

- Art povera

- L'avantguarda a Catalunya

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes barrejaran part teòrica i pràctica. La part teòrica estarà sempre acompanyada d'imatges i continguts visuals. La part pràctica seran lectures de textos adients, de fonts antigues o contemporànies, visites a museus i itineraris per la ciutat. A més, l'alumne ha de fer un treball de recerca sobre una obra artística (arquitectura, pintura o escultura) i exposar-lo a la classe. Hi haurà correccions individuals amb la professora sobre el treball.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació constarà de dos exàmens parcials (30% i 30%), un treball de recerca (20%), una presentació a classe del treball (10%) i un comentari d'una pel·lícula relacionada amb les avantguardes (10%). 

Bibliografia i recursos

 

AA.VV., Escritos de arte de vanguardia 1900-1945, Turner, Madrid, 1979

ADES, D., El dadá y el surrealismo, Labor, Barcelona, 1975

BASSEGODA, J., El Gran Gaudí, Ausa, Sabadell, 1989

CIRLOT, J. E., La pintura surrealista, Seix Barral, Barcelona, 1954

CIRLOT, L., Las claves del dadaísmo, Planeta, Barcelona, 1991

CIRLOT, L. (ed.), Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos, Labor, Barcelona, 1993

COEN, E., Futurismo, Catálogo de la exposición, Museo Picasso, Barcelona, 1996

CONRADS, U., Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX, Lumen, Barcelona, 1973

DE MICHELI, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza, Madrid, 1999 (1966)

DENVIR, B., El fauvismo y el expresionismo, Labor, Barcelona, 1975

ELDERFIELD, J., El fauvismo, Alianza, Madrid, 1983

ESTÉVEZ, A. T., Gaudí, Susaeta, Madrid, 2005 (2002)

ESTÉVEZ, A. T., Arquitectura de Gaudí, Tikal ediciones, Madrid, 2011 (2010)

ESTÉVEZ, A. T., Enciclopedia ilustrada: Gaudí, Susaeta, Madrid, 2010

GOLDING, J., El cubismo: una historia y un análisis, Alianza, Madrid, 1993 (1959)

HITCHCOCK, H. R., Arquitectura: siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid, 1981

PEVSNER, N., Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Gustavo Gili, Barcelona, 1976

SCHMUTZLER, R., El Modernismo, Alianza, Madrid, 1980

SELZ, P., La pintura expresionista alemana, Alianza, Madrid, 1989 (1957)

STERNER, G., Modernismos, Labor, Barcelona, 1982 (1977)

URBANO, J (Ed.), La Mansana de la Discòrdia, GRHAD, 2015