Universitat Internacional de Catalunya

El Museu i el Seus Significats

El Museu i el Seus Significats
3
10096
4
Primer semestre
OB
Anàlisi cultural: identitat i innovació
Art, patrimoni i experiència
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


a concretar amb la professora

Presentació

Al llarg d’aquesta assignatura es farà una anàlisi dels museus i les seves funcions en el marc de la societat actual. Els museus han passat de ser institucions que conserven i exposen obres –contenidors de col·leccions– a centres en els quals la divulgació ocupa un lloc cada cop més important entre les seves activitats. En aquest context, cada museu defineix la seva missió i posició tenint en compte el caràcter de les seves col·leccions i els objectius que es marca. 

També es dibuixarà el panorama actual de la museologia i es donaran les eines per desenvolupar un pensament crític sobre museologia i museografia.

Requisits previs

Ser estudiant de la titulació d’Humanitats. Tenir interès i inquietud pel patrimoni tangible i intangible. Valorar el patrimoni com a expressió cultural. Afany per conèixer i divulgar el patrimoni.

Objectius

-Conèixer, identificar i reflexionar sobre la funció dels museus en la societat actual.

-Identificar i valorar els elements que conformen el patrimoni cultural i, en particular, les col·leccions dels museus.

-Conèixer les funcions i les tasques que desenvolupen els tècnics dels museus.

-Conèixer el marc jurídic dels museus així com l’estructura administrativa en la qual s’integren els museus públics.

-Identificar el discurs i els recursos museogràfics d’exposicions permanents i temporals i reflexionar sobre els mateixos.

-Analitzar les activitats de difusió dels museus i reflexionar sobre la seva idoneïtat en funció dels públics.

 

Competències

 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E18 - Percepció i coneixement de l'espai físic en què es desenvolupa l'activitat humana
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • E33 - Capacitat per relacionar conceptes relatius al patrimoni, el territori i la identitat cultural
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G09 - Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • G10 - Destresa en l'ús de les TIC, organització i gestió de la informació
 • G11 - Capacitat per treballar en un context internacional

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant 

2.Realitza anàlisi i diagnòstics sobre qüestions/situacions del patrimoni i els museos
7. Analitza programes educatius per a la difusió de la cultura i/o patrimoni i col·leccions de museus
8. Coneix i selecciona documentació específica sobre experiències culturals en el marc dels museus
9. Practica estratègies de treball en equip
12. Participa en debats culturals i patrimonials

 

Continguts

 1. Introducció: què és un museu? Museologia i museografia. Conceptes claus en museologia: patrimoni cultural, patrimoni tangible, patrimoni intangible, bé cultural, col·lecció.
 2. Marc jurídic dels museus. Els museus públics i privats dins l’estructura de l’administració pública.Organismes internacionals.
 3. Del col·leccionisme als museus. Història dels museus. Tipologies de museus: història, art, arqueologia, ciències, etnogràfics, natura.
 4. Les funcions del museu: investigar, conservar, exposar i divulgar. La documentació i la investigació. La conservació. L’exposició permanent i les exposicions temporals. La comunicació i divulgació en els museus. 
 5. La gestió del museu. L'edifici

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes combinaran els continguts teòrics amb l’anàlisi i el comentari de casos, textos. Es fomentarà la reflexió i l’anàlisi crítica de l’activitat expositiva i divulgativa de museus i institucions patrimonials a partir de visites i treballs. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es farà a partir de 3 exercicis que són:

 1. Taller de legislació sobre patrimoni i museus – presentació d’un casa a classe i entrega en paper. 1 punt 
 2. Portfoli. 4,5 punts – Lliurament després acabament de cada tema
 3. Treball: Disseny d’una exposició i programa d’activitats (grups 2/3). 4,5 punts. S’exposarà el dia de l’examen oficial (gener)

Pautes dels exercicis a lliurar:

-  Taller de legislació: Exposició d’una notícia d’actualitat relacionada amb la legislació sobre museus i patrimoni. Màxim 2 folis. 

- Portfoli. Document (format lliure: canvas, blog, power point, etc…) on l’estudiant reflecteix el seu procés d’aprenentatge en relació: a) als continguts de cada tema de l’assignatura, b) el pensament crític a partir del comentari d’una notícia de l’actualitat relacionada amb el tema dictat. Al mateix temps l’estudiant s’expressa d’una manera rigorosa, atractiva, visual i sintètica. 4,5 punts

-  Treball - Proposta d’un àmbit d’una exposició temporal. Màxim 10 folis.

 • 60 - 80m2, espai amb murs blancs
 • Exposició: mínim de 5 objectes, una cartel·la gran de presentació, més les 5 cartel·les dels objectes (cal redactar els text de totes les cartel·les), proposta d’un títol 

Per aprovar l'assignatura cal presentar tots els treballs en la data convinguda i aprovar-los tots. Per a puntuar els treballs es tindran en compte els següents criteris

 1. Presentació
 2. Redacció i ortografia
 3. Anàlisi crític i la valoració personal
 4. Originalitat
 5. Presentació oral quan s’escaigui 

 Per a tenir en compte:

1. En aquesta assignatura és molt important que es faci un ús correcte de l’idioma en les proves escrites, treballs i presentacions orals, tant des del punt de vista de la gramàtica i de l’ortografia com de la puntuació i redacció. Així mateix, té una especial rellevància l’ús adequat de termes específics de la disciplina.

El criteri que se seguirà davant de qualsevol d’aquests errors és el següent: es baixarà 0,20 per falta d'ortografia o barbarisme greu en treballs i exàmens. 

2. El plagi consisteix a prendre les idees escrites per una altra persona i presentar-les com si fossin les pròpies idees, sense esmentar l’autor. El plagi (terme que ve de la paraula llatina per a ‘segrest’) és enganyós i deshonest.

 • Són exemples de plagi: copiar, parafrasejar o resumir les paraules d’algú altre sense citar adequadament la font o sense fer servir les cometes que són necessàries quan se cita literalment el que ha dit algú altre.
 • Per evitar el plagi, cal citar la font sempre que s’utilitzin les idees escrites per una altra persona i encara que la cita no sigui literal i sigui una paràfrasi o un resum de les idees d’altri. En les cites literals o directes cal utilitzar cometes i citar la font. En un treball acadèmic, no n’hi ha prou a fer constar genèricament la bibliografia emprada, sinó que cal esmentar explícitament la font allà on es recullen les idees escrites per una altra persona.

El plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero.

Bibliografia i recursos

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Museología y museografía. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis y GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza editorial, 2010.

BALLART HERNÁNDEZ, Josep. Manual de museos. Madrid: Editorila Síntesis, 2008.

BARKER, Emma. Contemporary Cultures of Display. Yale University Press, New Haven & London, 1999.

BELCHER, M. Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Gijón: TREA, 1997 (1994).

BELLIDO GANT, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón. Ed. Trea. 2001. (Biblioteconomía y administración cultural, 53).

BOLAÑOS, María, Historia de los museos en España. Gijón, Editorial Trea, 1997.

-----, La memoria del mundo. Cien años e museología (1900-2000), Gijón, Ediciones Trea, 2002.

CARRERAS MONFORT, Cèsar i MUNILLA CABRILLANA, Glòria. Patrimoni digital. Barcelona: editorial UOC, 2007.

GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier. Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos. Gijón. Ed. Trea. 2008 (Biblioteconomía y administración cultural, 141). (poden ser interessants els dos capítols últims: p 279-315).

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. Francisca. El museo como espacio de comunicación. Gijón. Ed. Trea. 1998 (Biblioteconomía y administración cultural, 16).

HOOPER-GREENHILL, Eilean. Los museos y sus visitantes. Gijón, Editorial Trea, 1998 (1994) (Biblioteconomía y administración cultural, 17).

LORD, Barry y LORD, Gail Dexter, Manual de gestión de museos. Editorial Ariel, Colección Patrimonio Histórico, Barcelona, 1998.

MOORE, Kevin. La gestión del museo. Gijón. Ed. Trea. 1998 (1994) (Biblioteconomía y administración cultural, 19).

Museología crítica y arte contemporáneo (Jesús-Pedro Lorente, dir, y David Almazán, coord). Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

Museum studies. An Anthology of Contexts (ed. Bettina Messias Carbonell). Blackwell publisching, 2004.

Museum visitor servives manual (ed. Roxana Adams). New York, American Association of Museums, 2001.

Museus d’avui. Els nous museus de societat (ed. Gabriel Alcalde, Jusèp Boya, Xavier Roigé). Girona: Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. 2010.

PEARCE, Susan M. Museus, Objects and Collections. A Cultural Study. London, 1992.

PÉREZ VALENCIA, Paco. Tener un buen plan. La hoja de ruta de toda colección: el plan museológico. Gijón. Ed. Trea. 2010 (Biblioteconomía y administración cultural, 213).

PEÑUELAS, Lluís (ed.). Manual jurídic dels museus: qüestions pràctiques. Barcelona: Diputació de Barcelona; Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, 1998.

RICO, Juan Carlos (coord.). La caja de cristal. Un nuevo modelo de museo. Gijón. Ed. Trea. 2008 (Biblioteconomía y administración cultural, 181).

RICO, Juan Carlos. La difícil supervivencia de los museos. Gijón. Ed. Trea. 2003 (Biblioteconomía y administración cultural, 86).

RICO, Juan Carlos. La exposición comercial. Tiendas y escaparatismo, stands y ferias, grandes almacenes y superficies. Gijón. Ed. Trea. 2005 (Biblioteconomía y administración cultural, 124).

RIVIÈRE, Georges Henri. La museología. Curso de museología. Textos y testimonios. Madrid: Akal, 1993 (1989).

SANTACANA, Joan y SERRAT, Núria, Museografía Didáctica. Barcelona: Ariel, 2005.

VV.AA. Exposiciones temporales. Organización, gestión, coordinación. Madrid: Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, Madrid, 2006.

ZUBIAUR, Javier. Curso de museología. Gijón. Ed. Trea. 2004 (Biblioteconomía y administración cultural, 103).

Material didàctic