Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Professionals

Pràctiques Professionals
12
10102
4
Segon semestre
PR
Recursos d'investigació i desenvolupament
Pràctiques professionals
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Prèvia cita per correu electrònic a rcavallotti@uic.es

 

Presentació

Les pràctiques constitueixen un element fonamental dels estudis conduents al títol de Grau en Humanitats i estudis culturals, ja que permeten que l’estudiant entri en contacte directe amb la realitat d’un determinat sector, que es vinculi a la posada en marxa o al desenvolupament d’un projecte o bé al treball que es realitza des d’un departament d’una empresa o una institució. Així mateix, les pràctiques faciliten que els alumnes apliquin els coneixements i les habilitats que van adquirint a les assignatures teòriques i, en conseqüència, complementin i enriqueixin la formació integral en gestió cultural.

Requisits previs

Els del Grau

Objectius

 • Conèixer el funcionament d’una entitat o empresa que ofereix serveis associats al grau 
 • Conèixer els processos que intervenen en l’execució i gestió d’un producte o projecte.
 • Reflexionar sobre la experiència laboral.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E09 - Conèixer els límits i les vies de la comunicació intercultural
 • E10 - Capacitat per definir temes de recerca que puguin contribuir al coneixement i debat cultural
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E22 - Coneixement d'instruments de recopilació de dades, com ara catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxius, fonts documentals, referències electròniques, etc. i habilitat per fer-los
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • E31 - Transferència de coneixement i bones pràctiques en altres sectors.
 • E32 - Capacitat per gestionar projectes culturals orientats a la conservació del patrimoni
 • E33 - Capacitat per relacionar conceptes relatius al patrimoni, el territori i la identitat cultural
 • E34 - Capacitat per crear recursos educatius en l'àmbit cultural
 • E35 - Habilitats bàsiques relacionades amb la gestió de recursos econòmics en organitzacions i projectes culturals
 • E36 - Incentivar/generar la dimensió cultural com a recurs en institucions, mercats, indústries, empreses
 • E38 - Coneixement dels problemes de les fonts d'informació en temes internacionals
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
 • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació
 • G06 - Capacitat de treball en equip, habilitats interpersonals i lideratge
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G09 - Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • G10 - Destresa en l'ús de les TIC, organització i gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant és capaç de:


- escriure informes

- experimentar la pràctica professional

- seleccionar i sintetitzar documentació específica

- practicar estratègies de treball en grup

- relacionar conceptes de les diferents matèries treballades de forma transversal

- diagnosticar problemes i resoldre’ls en un context de treball

- gestionar les TIC

- utilitzar recursos econòmics en la simulació de projectes reals

- estableix enfocaments vàlids per sistematitzar dades i / o informació dispersa

- aplica / transfereix conceptes teòrics i / o abstractes de cada subjecte a situacions reals

- utilitza tècniques de protocol en simulació de casos.

Continguts

En tractar-se d’una assignatura de tipus pràctic, no hi ha continguts específics, sinó més aviat és l’aplicació pràctica de tot allò que els alumnes van aprenent al llarg del curs.

 

Dades a tenir en compte: 

La realització de pràctiques es pot dur a terme durant el període lectiu (en horari de matí). En cas de voler fer pràctiques a l'estiu, només es podran realitzar en l'estiu del tercer any. 

 La data límit per lliurar la memòria és l'1 de juliol.

El desenvolupament de les pràctiques comporta vàries fases:

1.- Sessió de tutoria amb la responsable de pràctiques per tal de conèixer el  perfil i les expectatives de l’alumne, així com per a assessorar en la preparació del CV. Aquesta reunió ha de sol·licitar-se a través d'un correu electrònic, almenys tres mesos abans de la data en la qual es desitja fer pràctiques. 

2.- Cerca d’empreses i institucions de pràctiques per part de l'alumne i de la responsable de pràctiques i difusió de les ofertes per part de la responsable de pràctiques. Les pràctiques funcionen segons l'oferta i la demanda, no sempre es poden garantir a la institució o el calendari sol·licitats

3.- Sol·licitud de pràctiques.

4.- Entrevista personal a l’ empresa-institució i selecció de candidat.

5.- Desenvolupament de les pràctiques. Com a norma general, l’estada en pràctiques serà d'un mínim de 250 hores. La empresa o institució assigna a un tutor que supervisa el treball de l’alumne.

6.- Redacció de la memòria per part de l’alumne.

 

Durant tot el curs, la responsable de pràctiques realitzarà tutories de seguiment, així com tutories d’orientació als alumnes que ho sol·licitin.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives

Descripció

Assistència a les pràctiques

Formació portada a terme en institucions i empreses en què l’alumne evidenciarà l’obtenció de coneixements i habilitats adquirits en el mòdul teòric.

 

Metodologia docent

Descripció

Tutories

Reunió personalitzada amb cada alumne per conèixer els seus interessos i evolució de la cerca de pràctiques

Assistència a les pràctiques

Formació portada a terme en institucions i empreses en què l’alumne evidenciarà l’obtenció de coneixements i habilitats adquirits en el mòdul teòric.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques es qualificaran a partir de l’informe del tutor de pràctiques en la institució/empresa (70% de la nota) i de la memòria presentada per l’estudiant (30% de la nota).

Es tindran en compte, d’una banda, la qualitat del treball realitzat i la implicació en el projecte i, de l’altra, la memòria presentada, on han de constar una explicació raonada i una valoració crítica del treball.

Tant la memòria com l'avaluació hauran de ser lliurades màxim 10 dies després de la data de finalització de pràctiques.

Material didàctic