Universitat Internacional de Catalunya

Llengua Anglesa i la seva Didàctica I

Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
6
10113
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


janine@uic.es

Amb cita prèvia.

Presentació

Aquesta assignatura proporciona coneixements i capacitats específics per poder iniciar-se en la pràctica com a docent de llengües addicionals (segones, terceres, estrangeres...) en el context local i global. S'enfoquen sobre els processos d'aprenentatge i ensenyament en l'etapa infantil i primària, encara que també es farà referència a d'altres edats per tal que els estudiants adquireixin una perspectiva més aprofundida dels fenòmens tractats. Els continguts i els sistemes d'avaluació de l'assignatura s'articulen a través de la pràctica, l'observació i l'anàlisi guiada del discurs a l'aula i es promou la capacitat d'investigació en l'acció per part dels futurs docents.

Requisits previs

És recomana que els estudiants tinguin un nivell B2 d'anglès (MECRL) abans de començar aquest curs.

Objectius

En acabar aquesta assignatura, els estudiants haurien de poder:

-Trobar, comprendre, explicar i adoptar una postura crítica respecte de les polítiques (per exemple, el currículum, el MECRL) i les aportacions teòriques sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües addicionals;

-Analitzar, desenvolupar i posar en pràctica material d'aula que reflecteixi els enfocaments actuals i les 'bones pràctiques' de l'aula trets del context local i global;

-Observar i analitzar el discurs d'aula per tal d'identificar i explicar fenòmens relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües addicionals, i proposar i participar en actuacions docents de qualitat.

 

Competències

 • CEM-42 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CEM-48 - Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CEM-52 - Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Resultats d'aprenentatge

2. Posee un dominio de la lengua inglesa que le permite dar y recibir clases en este idioma.

5. Conoce técnicas para fomentar la interacción en el aula de lengua inglesa para lograr una buena colaboración con y entre alumnos.

6. Conoce las bases cognitivas, lingüísticas y comunicativas de la enseñanza de lenguas primeras y consecutivas.

7. Conoce las principales corrientes didácticas y las técnicas de evaluación de la enseñanza de lenguas extranjeras y su aplicación al aula de lengua inglesa, en los distintos niveles.

8. Diseña unidades de programación de forma creativa promoviendo procesos de enseñanza y aprendizaje que faciliten la atención a la diversidad del alumnado en el aula de lengua inglesa.

9. Conoce los recursos metodológicos más eficaces en la enseñanza de una lengua extranjera.

10. Reflexiona sobre el proceso de aprendizaje escolar en inglés y las características de sus alumnos para poder mejorar su competencia como maestro de lengua extranjera.

12. Posee recursos para adaptar la lengua inglesa a las necesidades didácticas de otras y los aplica con orientación a la calidad.

13. Sabe aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

14. Tiene habilidades para fomentar la comunicación en inglés, como lengua vehicular, logrando una buena colaboración con y entre distintos profesionales del entorno escolar.

19. Analiza críticamente su actuación profesional para tomar conciencia de su influencia en los alumnos y así mejorar su competencia como maestro de inglés.

20. Valora la relación personal con cada estudiante y su entorno como factor de calidad de la educación.

21. Integra conocimientos e ideas para generar nuevos pensamientos aplicables a situaciones nuevas o imprevistas para favorecer el aprendizaje en inglés.

Continguts

 • Teacher talk: anàlisi del discurs en l'aula d'anglès
 • Tècniques per afavorir la interacció a l'aula d'anglès
 • Bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de llengües primeres i consecutives
 • Anàlisi de les principals corrents didàctiques de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seva aplicació a l'aula de llengua anglesa, en nivells diferents
 • El disseny d'unitats de programació
 • Recursos metodològics

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-42 CEM-48 CEM-52 CET-3 CET-5 CET-7 CG-03 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
mètode expositiu / lliçó magistral
classes pràctiques
classes teòriques
CEM-52 CET-3 CET-5 CET-7 CG-03 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
estudi i treball en grup
CEM-52 CET-3 CET-7 CG-03 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge orientat a projectes
estudi i treball individual / autònom

Bibliografia i recursos

Walsh, S. (2013). Classroom discourse and teacher development. Edinburgh University Press: Edinburgh