Universitat Internacional de Catalunya

L'anglès com a Llengua Vehicular d'Aprenentatge Escolar

L'anglès com a Llengua Vehicular d'Aprenentatge Escolar
6
10116
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Helena Roquet

hroquet@uic.cat

Dimarts 11:00-12:00 (amb cita prèvia)

 

 

Presentació

Els programes d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE) s'han estès per tot Europa amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge de les llengües estrangeres entre els ciutadans europeus. A Catalunya, per exemple, són moltes les escoles que incorporen programes AICLE en els seus plans d'estudis per tal d'oferir als seus alumnes un context òptim per a l'aprenentatge de les llengües.

L’objectiu d’aquest curs és formar a futurs mestres d’AICLE oferint-los una visió de les teories d'adquisició i contextos d'aprenentatge de llengües, una anàlisi de les característiques i objectius dels programes AICLE, així com estratègies docents i d'autoformació per continuar millorant com a mestres d'ensenyament de llengües estrangeres. El curs farà servir enfocaments teòrics i pràctics en l'anàlisi i creació de materials de programes AICLE per tal de proporcionar una formació completa.

Requisits previs

És altament recomanable que els alumnes tinguin un nivell d’anglès B2 (segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües) abans de l’inici del curs.

Objectius

 • Familiaritzar-se amb teories d'adquisició i contextos d'aprenentatge de llengües. 
 • Entendre la varietat de factors que van contribuir a l'emergència del AICLE a Europa.
 • Aprendre els principis bàsics dels programes AICLE i identificar les característiques dels programes AICLE que han tingut èxit a les aules.
 • Familiaritzar-se amb les estratègies docents bàsiques dels programes AICLE i adquirir coneixements i estratègies d'autoformació per continuar millorant com a mestres especialistes en l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.
 • Aprendre a dissenyar materials i activitats per a tasques, projectes i unitats didàctiques d'acord amb els currículums d'Educació Infantil i Educació Primària a Catalunya. 
 • Analitzar, dissenyar i crear eines per avaluar l'èxit de les tasques, projectes o unitats didàctiques dels programes AICLE.

 

Competències

 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1. Posseeix una competència comunicativa (fonètica, fonològica, gramatical i pragmàtica) de la llengua anglesa.  2. Posseeix un domini de la llengua anglesa que li permet donar i rebre classes en aquest idioma.  3. Sap adaptar la seva competència oral i escrita de la llengua anglesa a les necessitats dels seus futurs alumnes.  4. S’ajuda del llenguatge corporal i la dramatització per transmetre amb eficàcia missatges orals en llengua anglesa.  5. Coneix tècniques per fomentar la interacció a l'aula de llengua anglesa per aconseguir una bona col·laboració amb l’alumnat i entre l’alumnat.  6. Coneix les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'ensenyament de llengües primeres i consecutives.  7. Coneix els principals corrents didàctics i les tècniques d'avaluació de l'ensenyament de llengües estrangeres i la seva aplicació a l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells. 8. Dissenya unitats de programació de manera creativa que promouen processos d'ensenyament-aprenentatge que facilitin l'atenció a la diversitat de l'alumnat a l'aula de llengua anglesa.  9. Coneix els recursos metodològics més eficaços en l'ensenyament d'una llengua estrangera.  10. Reflexiona sobre el procés d'aprenentatge escolar i les característiques dels seus alumnes per poder millorar la seva competència com a mestre de llengua estrangera.  11. Coneix els principis bàsics i la complexitat de l'ensenyament de continguts escolars a través de l'anglès.  12. Posseeix recursos per adaptar la llengua anglesa a les necessitats didàctiques d'altres assignatures i els aplica amb orientació a la qualitat.  13. Sap aplicar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.  14. Té habilitats per fomentar la comunicació en anglès, com a llengua vehicular, per aconseguir una bona col·laboració amb diferents professionals i entre diferents professionals de l'entorn escolar.  15. Sap aplicar les referències culturals dels països de parla anglesa a l'ensenyament de la llengua estrangera.  16. Utilitza les diferents manifestacions culturals dels països angloparlants per fomentar el respecte cap a altres cultures.  17. Analitza críticament la seva actuació professional per prendre consciència de la seva influència en els alumnes i així millorar la seva competència com a mestre d'anglès.  18. Valora la relació personal amb cada estudiant i el seu entorn com a factor de qualitat de l'educació.

 

 

 

Continguts

1. Introducció. Fases del desenvolupament en l'adquisició de llengües. 

2. L'aparició d'AICLE a Europa

3. Influències, objectius i característiques dels programes AICLE

4. Programes AICLE efectius

5. L'avaluació a AICLE

6. Disseny, adaptació i execució de materials per a tasques, projectes i unitats didàctiques AICLE

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses teòriques i pràctiques

 • "Flipped classroom" (preparació autònoma a casa abans de la sessió)
 • Resolució de problemes
 • Estudi de casos
 • Aprenentatge per tasques
 • Exposicions orals
 • Treball individual, en parelles i grups
 • Discussions i debats
 • Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Tipus d'activitat

% Nota

Participació a l'aula (assistència, aportacions després de lectures i amb exercicis, grau d'implicació, atenció i seguiment)

25

Presentació de lectures en parelles

10

Elaboració i presentació del póster sobre AICLE (sessió pósters)

30

Elaboració i presentació en grup de la unitat didàctica i implementació de la sessió AICLE

35

 

 

Bibliografia i recursos

Cenoz, J., Genesee, F. and Gorter, D. (2014). Critical Analysis of CLIL: Taking stock and looking forward. Applied Linguistics, 35(5): 243-262

Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D. (2010). CLIL – Content and Language Integrated Learning. United Kingdom: Cambridge University Press [selected chapters, but you may want to read the whole book!]

Dalton-Puffer, C. (2007) Discourse in CLIL Classrooms. (Language Learning and Language Teaching 20). Amsterdam etc.: Benjamins.

Dalton-Puffer, C. and Smit, U. (2013). Content and Language Integrated Learning. A research agenda. Language Teaching, 46, 545-559.

De Graaff, R., Koopman, G., Anikina, Y. and Westhoff , G. (2007). An Observation tool for Effective Pedagogy in Content and Language Integrated Learning (CLIL), International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5): 603-624.

Ellis, R. (2008). Principles of Instructed Second Language Acquisition. System, 33, 209-224.

Escobar Urmeneta, C. (2012). Content-Rich Language Learning in Content-Rich Classrooms, in Serra, N. and McCullough, J. (eds.) APAC Quarterly Magazine, 74.

Eurydice European Unit (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at school in Europe. European Commission. Eurydice, Belgium.

Genesee, F. (1994). Integrating Language and Content: Lessons from Immersion. National Centre for Research on Cultural Diversity and Second Language Learning.

Lyster, R. (2007). Learning and Teaching Languages through content: A counterbalanced approach. Amsterdam: John Benjamins.

Mehisto, P. (2012). Criteria for producing CLIL learning material. Encuentro: Revista de Investigación e Innovación en la clase de idiomas, 21, 15-33.

Muñoz, C. (2007). CLIL: Some thoughts on its psycholinguistics principles,  Revista española de lingüística aplicada, Volumen monográfico 1, 17-26.

Navés, T. (2009). Effective Content and Language Integrated Programmes. In Ruiz de Zarobe, Y. and  Jimenez Catalán, R. (Eds.), Content and Language Integrated Learning Evidence from Research in Europe 22-40. Clevedon: Multilingual Matters.

Pérez-Vidal, C. (2007). The need for focus on form in content and language integrated approaches: an exploratory study. Revista española de lingüística aplicada 1: 39-55

Pérez, Carmen. (2009). The integration of Content and Language in the classroom: A European approach to education (The second time around). In: Dafouz Milne, E.; Guerrini, M. (eds.). CLIL across educational levels: Experiences from Primary, Secondary and Tertiary Contexts 25-40 1 ed. Madrid: Santillana Educación S.L., Richmond Publishing.

Pérez-Vidal, C. (2013). Perspectives and Lessons from the Challenge of CLIL Experiences. In C. Abello-Contesse, P. M. Chandler, M. D. Lopez-Jimenez (Eds.), Bilingual and Multilingual Education in the 21st Century: Building on Experience 59- 82. Clevedon: Multilingual Matters.

Pérez-Vidal, C. & Campanale-Grilloni, N. (2007). Content and language integrated learning (CLIL) from a European perspective. Gràfiques Print.Universitat Pompeu Fabra: Barcelona.

Roquet, H. (2011). A study of the acquisition of English as a foreign language: Integrating content and language in mainstream education in Barcelona. Tesi Doctoral: Universitat Pompeu Fabra

Roquet, H. and Pérez-Vidal, C. (2015). 'Do productive skills improve in content and language integrated learning contexts? The case of writing' Applied Linguistics. DOI: 10.1093/applin/amv050.

Roza, B. (2009) Assessment and benchmarking: a new challenge for Content and Language Integrated Learning. In: Dafouz Milne, E.; Guerrini, M. (eds.). CLIL across educational levels: Experiences from Primary, Secondary and Tertiary Contexts 27-138 Richmond Publishing.

Ruiz de Zarobe, Y (2011). Which language competencies benefit from CLIL? An insigight into applied linguistics research. In  Ruiz de Zarobe, Y., Sierra, J.M., Gallardo del Puerto, F. (Eds.), Content and Foreign Language Integrated Learning: Contributions to Multilingualism in European Contexts 129- 153. Bern: Peter Lang.