Universitat Internacional de Catalunya

La Llengua Anglesa i les Seves Cultures

La Llengua Anglesa i les Seves Cultures
6
10169
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Dra. Christina Howes

chowes@uic.es

Dimarts i dijous 10.00- 11.00 (cita previa)

 

Presentació

La cultura forma part de la nostra identitat; configura qui som i com percebem, entenem, interpretem, classifiquem i descrivim tot allò que ens envolta. Per tant, des d'aquesta perspectiva és possible afirmar que qualsevol acte comunicatiu pot esdevenir un acte social que s'emmarca dins d'una realitat cultural que en major o menor mesura comparteixen els parlants d'una mateixa llengua.

Així doncs, el pes de la cultura en l'adquisició i l'ensenyament de llengües és especialment rellevant en aquest context on l'enfocament és eminentment comunicatiu. La història és part important de la nostra cultura i subjau a les nostres festivitats, hàbits i costums.

 Aquest curs té com a objectiu introduir als estudiants a la història i cultura del món de parla anglesa (principalment el Regne Unit: història, literatura, música i altres elements culturals clau, i l'aplicació de la història i la cultura a l’aula.

Requisits previs

Altament recomenable haver assolit el nivell B2 del MCERL en les quatre competències bàsiques: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

 

Objectius

Els principals objectius d’aquest curs són: 1) conscienciar l'alumnat sobre la manera que la cultura i la història influeixen profundament en el llenguatge i, per tant, el seu coneixement és vital per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès. 2) millorar el coneixement dels principals moments culturals i històrics del Regne Unit i dels EUA per tal que l'alumnat pugui transferir els coneixements a l'aula de primària.

Competències

 • CEM-06 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults, i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • CEM-20 - Valorar la importància del treball en equip.
 • CEM-44 - Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • CEM-45 - Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • CEM-48 - Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, els alumnes s'hauran enriquit de diversos materials en les àrees de llengua i cultura, creant les seves pròpies opinions sobre temes rellevants per l'assignatura en base a les seves reflexions. També hauran après sobre moments clau de la història i la cultura de les Illes Britàniques i dels EUA, i participat en diversos debats i presentacions que depenen en gran part de les seves habilitats comunicatives en llengua anglesa i de la seva competència com a mestres capaços d'integrar la cultura dins l'aula. 

 

 

Continguts

 

1. Introducció

a. Què és la cultura? Per què és important a l'aula? Discussió sobre metodologies i altres qüestions relacionades amb l’ensenyament de la cultura. Anglès com a idioma internacional / global. El món de parla anglesa.

2. Cultura i història al món de parla anglesa: breu resum de la història, festivals, literatura, música, cinema i art a través de material audiovisual, blogs, llibres,clases magistrals i recerca en grup.

3. Enfocaments a l'ensenyament de la història i la cultura. Implementació pràctica i anàlisi del material disponible.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs es basa en una metodologia mixta en al que es combinen lectures acadèmiques i posterior discussió, activitats formatives de caire acadèmic tant orals com escrites, presentacions i treballs individuals i en grup. Hi haurà també alguns projectes de recerca en grup.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
L'avaluació es basa en:

1. 1 projecte en grup (40%)a escollir entre:

a. Història i cultura del Gran Bretanya

b. Història i cultura dels Estats Units 

2. Presentació oral del projecte (30%)

b. 1 qüestionari

(sobre la història i cultura de la R.U/EEUA):20%

3. Participació en classe: 10%

Es recorda l'alumnat que cal assistir al 80% de les classes com a mínim per ser avaluat mitjançant l'avaluació continuada. Tanmateix, és recomanable treballar durant el curs per tal d'assolir el nivell de domini B2.2 o C1 a partir del MCERL, nivells molt valorats i desitjables per aprovar les assignatures de la menció d´anglès.

Tots els exercicis són OBLIGATORIS. Un NA a un exercici resultarà en un NA com a nota final per
l'assignatura. El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació de No
Avaluable com a nota final del curs.
La nota mínima per aprovar l'assignatura és 5. 

IMPORTANT:
El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final. Serà el
25% de la nota en totes els exercicis,i s'avaluarà talcom s'especifica a continuació: Gramàtica
(morfologiai sintaxi): 30%; Vocabulari (precisió i varietat): 15%; Cohesió (entre frases i paràgrafs): 15%;
Organització (argumentació): 20%; Estil (expressió i registre): 15%; Ortografia: 5%

MOLT IMPORTANT! El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament
un SUSPENS (0) de l'exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la
situació, es suspendrà l'assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text,
sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O
FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA
COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a
identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de
l'originalitat i autenticitat del text propi.

Bibliografia i recursos

Els estudiants rebran articles acadèmics setmanals publicats a Moodle, entre altres documents i materials.

Lectures opcionals:

Llibres:

 • Bigsby, Christopher, (2006).The Cambridge Companion To Modern American Culture (Cambridge Companions To Culture), Cambridge University Press; N.º 1 edición. ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0521601092
 • Christopher, David.P. British Culture: An Introduction. Routledge; N.º 3 edición. ISBN-13 ‏: ‎978-0415810852 
 • Cunliffe, Barry (2004): The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland: From Earliest Times to the Present Day. Penguin Reference Books. Penguin Publishers.
 • Higgins, Smith, (2010). The Cambridge Companion to Modern British Culture (Cambridge Companions to Culture), Cambridge University Press.   ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0521683463

Articles:

•Byram, & Kramsch, C. (2008). Why is it so difficult to teach language as culture? The German Quarterly, 81(1), 20-34. •Canagarajah, S. (2007). Lingua Franca English, multilingual communities, and language acquisition. Modern Language Journal, 91, 923–939. •Fernández, D. (1998). Culture in the classroom. The ACELT Journal, 2(2), 3-9.