Universitat Internacional de Catalunya

Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica

Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica
2
10244
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Professor responsable: Prof. J. Mª Serra Renom. jms@csc.uic.es; Prof. J. Mª Serra Mestre

Els Doctors Serra estaran presents i col·laboren en totes les classes.

Altres professors col·laboradors:

Prof. Jose Mª Serra Renom. Hospital Quirón.

Prof. Jose Mª Serra Mestre. Hospital Quirón.

Prof. Joan Fontdevila. Hospital Clínic.

Prof. Jesús Benito. Clínica Tres Torres.

Prof. Ramón Vila Rovira. Centro Médico Teknon.

Prof. Jaume Masia. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Prof. Juan Mª Viñals. Hospital de Bellvitge.

Prof. Carmen Higueras. Hospital Germans Trias i Pujol

Prof. Jose Prat

 

 

Per a qualsevol consulta es prega sol · licitar una entrevista per correu electrònic.

E-mail: jmserra@csc.uic.es

 

Nota important:

Degut a la importància que te la valoració que vosaltres feu del professorat per millorar la qualitat docent,  l’últim dia de classe es obligatori que tots els alumnes hi assisteixen amb el seu PC per fer la valoració del professorat, duració 15’.

Presentació

La Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora es aquella especialitat quirúrgica que s’ocupa de les alteracions de l’embolcall corporal, amb afectació de la forma i de la funció o del concepte individual de la pròpia imatge corporal, a causa d'una alteració manifesta, i té com a objectiu la reparació d'aquestes afectacions amb el restabliment de la forma i de la funció, seguint criteris de proporcionalitat i paràmetres estètics.

Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i mobilització de teixits o plàsties, mitjançant empelts o penjolls i implants de material, així com injeccions de teixits autòlegs com el greix o tractats com les cèl·lules mares o stem cells.Les diferents parts de l'especialitat, són:

 1. Tractament de les cremades i les seves seqüeles.
 2. Tractament de les malformacions congènites de cap i coll, craneo-facials o de qualsevol òrgan que per a la seva reparació requereixi mobilització de l'embolcall corporal. Exemples: malformacions congènites de la mà, dels genitals externs, tòrax, mames, etc.
 3. Tractament dels traumatismes facials ossis i de parts toves i de tots aquells traumatismes de l'embolcall corporal, que necessitin l'aportació cutani amb plàsties, és per això una especialitat multidisciplinària, amb els traumatòlegs, oftalmòlegs, ginecòlegs, cirurgians generals ...
 4. Tractament dels tumors que afecten l'embolcall corporal i que per al seu tractament necessiten tancaments mitjançant plàsties cutànies, miocutáneas o empelts lliures vascularitzats.
 5. Cirurgia reconstructiva de la glàndula mamària: Oncològica, congènita i estètica.
 6. Cirurgia de la mà.
 7. Cirurgia estètica i de  l'envelliment.

És de destacar que en ser l'especialitat que s'ocupa de les afectacions de l'embolcall corporal, és molt àmplia i guarda relació amb moltes altres disciplines. És per això una especialitat de disposició horitzontal i que requereix la participació de cirurgia plàstica en moltes "Unitats Multidisciplinària".

Requisits previs

L'alumne ha de tenir coneixements bàsics de l'estructura i funció del cos humà i haver superat com a mínim l'assignatura de Fisiopatologia Quirúrgica.

Objectius

L'objectiu d'aquesta matèria és comprendre la importància que tenen les alteracions de la imatge corporal per causes congènites o adquirides i la repercussió que aquesta afectació té per al mateix individu. Així mateix, en aquesta reparació s'ha de tenir molt en compte en restablir la forma de l'estructura corporal afecta o lesionada i recuperar la funció de la mateixa, és a dir, s'ha d'aconseguir que es restableixi la funció, i alhora que la seva reparació no danyi , no alteri, la morfologia d'aquella zona o òrgan en concret. Aquest fet és molt important en els accidents traumàtics, tant laborals com per cremades i altres causes així com en la cirurgia oncològica i en la cirurgia estètica.

Competències

 • 01 - Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • 02 - Comprendre la importància d'aquests principis, especialment del secret professional, per al benefici del pacient, de la societat i de la professió.
 • 03 - Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • 04 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a l'autonomia del pacient, i a les seves creences i cultura.
 • 05 - Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, posant un especial interès en l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • 06 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a altres professionals de la salut i adquirir habilitats de treball en equip.
 • 07 - Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, des del punt de vista molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • 08 - Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • 09 - Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • 10 - Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut, saber com determinen la simptomatologia i el desenvolupament natural de les malalties agudes o cròniques en els individus i les poblacions.
 • 11 - Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • 12 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, d'acord amb l'evidència científica disponible.
 • 13 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació que sigui rellevant.
 • 14 - Fer un examen físic i una valoració mental.
 • 15 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • 16 - Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles que exigeixen una atenció immediata.
 • 17 - Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, amb l'aplicació dels principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • 18 - Indicar la terapèutica més adequada (farmacològiques, quirúrgiques, psicològiques i socials o d'altres) que són pertinents en els processos aguts i crònics més predominants, en la rehabilitació així com dels malalts en fase terminal, incloent-hi l'avaluació de la seva eficàcia.
 • 19 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • 20 - Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • 21 - Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt, i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • 22 - Redactar i mantenir històries clíniques i altres registres mèdics que siguin comprensibles per a terceres persones adaptats als protocols i a les necessitats d'informació.
 • 23 - Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • 24 - Establir una bona comunicació interpersonal que doni capacitat de dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • 25 - Reconèixer els factors determinants de la salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i estil de vida, els demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • 26 - Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents, i en el manteniment i promoció de la salut, tant individual com col·lectiva.
 • 27 - Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, i assumpció del lideratge quan convingui, tant en el subministrament de cures de la salut com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • 28 - Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • 31 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • 32 - Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca.
 • 33 - Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a una anàlisi posterior i preservar la confidencialitat de les dades.
 • 34 - Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la investigació.
 • 35 - Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la gestió de les malalties.
 • 36 - Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • 37 - Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • CTI-1 - Saber comunicar de forma efectiva, mitjançant la comunicació oral i escrita en una tercera llengua que permeti treballar en un context internacional.
 • CTP-2 - Desenvolupar la percepció i comprensió de les emocions pròpies i alienes, així com la intel·ligència en l'ajust a les respostes.
 • CTP-3 - Desenvolupar el pensament i raonament crític i autocrític (Autoavaluació).
 • CTS-1 - Conèixer els principis de lideratge i pressa de decisions en situacions ordinàries o en conflictes amb i entre elements de tipus ètic, legal i professional.
 • CTS-3 - Fomentar i garantir el respecte als Drets Humans i als principis d'accessibilitat universal, igualtat, no discriminació i els valors democràtics i de la cultura de la pau.

Resultats d'aprenentatge

· L'alumne ha d'adquirir el coneixement bàsic en què consisteix la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

· Ha de saber valorar una cremada i veure si és tractament mèdic o si requereix tractament quirúrgic. I ha de saber enviar al centre de referència adequat.

· Ha de saber valorar una malformació congènita i saber explicar als pares el perquè d'aquesta malformació, i així mateix saber remetre a l'especialista adequat i poder donar el suport a l'entorn familiar i al propi pacient.

· Ha de saber distingir entre una patologia que requereixi el tractament de cirurgia plàstica i de discernir de l'alteració psicològica deguda a una dismorfofobia. La dismorfofobia la ha de saber diagnosticar i és una malaltia psiquiàtrica, són aquells pacients que estan obsessionats i pateixen una gran ansietat per un trastorn de percepció de la valoració del propi cos que a més és normal. Aquests pacients no han de ser operats, sinó que els ha de tractar el psiquiatre.

· Ha de conèixer que quan hi ha una alteració important de la forma està alterada també la funció. Exemple, un nas amb la punta dirigida cap avall i un dors molt prominent, l'aire fa turbulència en el seu interior ocasionant problemes de sinusitis i de faringitis. Una exagerada blefarochalasia, és a dir, excés de pell en la parpella superior, ocasiona un pes que impedeix l'elevació correcta de la parpella creant una ptosi, que dificulta la visió ...

· Ha de conèixer les dues parts de l'especialitat, la Cirurgia Reparadora que es dedica a les alteracions congènites de cap i coll, llavi leporí, fissura palatina, malformacions craneo-facials, la mà, del cos, lesions traumàtiques, cremades, filtracions oncològiques ... i la Cirurgia Estètica que s'ocupa d'aquelles afectacions morfològiques de l'embolcall corporal que per la seva proporcionalitat, o creixement disarmónic amb excés i redundància de teixits, causen sofriment en tenir una imatge corporal disharmònica i també altera la funció de la zona afecta.

· Ha de saber valorar que la cirurgia reparadora i la cirurgia estètica no poden anar per separat, s'ha d'aconseguir una bona reparació de la funció i una bona reparació de la morfologia de la zona afecta.

Continguts

TEMARI:

Tema 1. Introducció e historia de la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.  Empelts i Penjolls. Plàsties locals i a distància.

Tema 2. Cremades tèrmiques, elèctriques i químiques. Últimes Tècniques en el Tractament de les Cremades. Cultiu de pell. Utilització de substitutius cutanis. Integra ®.

Tema 3. Malformacions congènites craneo-facials. Llavi leporí. Fissura palatina.

Tema 4. Reconstrucció de Cap i Coll amb tècniques Microquirúrgiques. Penjolls de perforants. Trasplantament de cara.

Tema 5. Lipofilling per reconstrucció facial.

Tema 6. Reconstrucció nasal.    

Tema 7. Rinoplàstia: Tècnica Oberta i Tancada.

Tema 8. Cirurgia Estètica del Cuir cabellut.

Tema 9. Oculoplàstica: Ectropi, Entropi, Ptosi.

Tema 10. Blefaroplàstia Estètica.

Tema 11. Rejoveniment Facial: Lifting endoscòpic. Lifting Facial i Cervical. Penjoll de SMAS Invertit. Aplicacions de la toxina botulínica en Cirurgia Plàstica i Estètica.

Tema 12. Liposucció. Lipoescultura. 

Tema 13. Cirurgia Plàstica en l'Obesitat Mòrbida.Abdominoplàstia estètica.

Tema 14. Augment Mamari. Reducció Mamària. Lipofilling en la cirurgia mamaria

 

Tema 15: Tractament Quirúrgic dels Tumors cutanis Facials.

Tema 16: Reconstrucció de Extremitats superior e  inferior. Plàsties locals a distàncies con tècniques microquirúrgiques.

Tema 17: Cirurgia Oncoplàstica en cirurgia mamaria.      

Tema 18:  Últims avenços de Reconstrucció mamaria. Colgajo DIEP, SGAP… Microcirurgia de vasos limfàtics para tractar el limfedema.

Tema 19: Tècniques de medicina estètica per al rejoveniment facial 

 

2 ABP:

-          Cirurgia Reparadora

-          Cirurgia Estètica

PRÀCTIQUES:

Assistència a una cirurgia en directe en el Hospital Quirón de Barcelona. La assistència es obligatòria para poder aprovar l’ assignatura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa Classe Magistral és l'escenari en què un professor transmet el coneixement en una aula a tot el grup d'alumnes. El format, però, permet la introducció d'activitats en grups reduïts dins l'aula i el desplegament d'estratègies que fomenten la participació activa dels estudiants.

El Mètode del Cas consisteix en el procés de solució de casos clínics o propis de la professió. Són activitats grupals que es resolen amb la participació activa del professor després de la deliberació dels estudiants.

L'Aprenentatge Basat en Problemes té similituds amb el mètode del cas però difereix en que es responsabilitza als estudiants de buscar la solució al problema. El professor exerceix de tutor que facilita el procés d'aprenentatge a partir de les seves capacitats metacognitives. També es realitza en grups.

Laboratori de pràctiques. La pràctica consisteix a assistir un matí a la retransmissió de cirurgia en directe del Quiròfan a l'Aula. Aquesta pràctica es realitza a l'Hospital Quirón.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer poder aprovar aquesta assignatura caldrà aprovar l'examen, prova escrita, que es realitzarà en acabar el temari. Aquest examen tindrà la valoració del 70% de la nota final, el 20% serà l'avaluació que es realitzarà amb la participació en els ABP, i el 10% restant amb la participació en la cirurgia en directe amb les preguntes adequades a la cirurgia que es realitzi.

La 2 ª convocatòria d'avaluació consistirà en una prova escrita.

És obligatori l'assistència a totes les classes.

Bibliografia i recursos

· Neligan P.C. Plastic Surgery. Ed. Elsevier. Saunders. New York. 2013 (5 tomos)

· Seckel B.R. Facial Danger Zonez. Quality Medical Publishing. Inc. Sant. Louis 1994.

· Grabb, W., Aston, S., Smith, J. Grabb and Smith’s Plastic Surgery. Lippincott  Williams and Wilkins. Philadelphia.

· Serra-Renom J.M., Vila R. Microcirugía Reparadora. Ed. Salvat.

· Serra- Renom J.M., Vila R. Endoscopia en Cirugía Plástica y Estética. Ed. Masson.