Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Clíniques Voluntàries en Odontologia - Dissabtes

Pràctiques Clíniques Voluntàries en Odontologia - Dissabtes
3
10278
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Horari d'atenció

Contactar amb Dr.Basilio per sol.licitar visita : jbasilio@uic.es

Presentació

L'objectiu d'aquesta assignatura és la de proporcionar a l'alumne la possibilitat de desenvolupar més hores de pràctica clínica, que li permeti millorar les seves habilitats tant en el diagnòstic de les diferents patologies orals, estudiades durant el grau, com en l'aplicació dels diferents tractaments .

Requisits previs

Els mateixos que els requerits per realitzar les pràctiques clíniques a la CUO del curs corresponent.

Objectius

Millorar la pràctica clínica dels alumnes en la realització d'una correcta anamnesi i exploració clínica del pacient, així com en la utilització de les diferents exploracions complementàries.

Facilitar a l'alumne la pràctica que li permeti recollir d'una forma ordenada tota la informació en la història clínica, sabent discernir la informació més rellevant de la que no ho és.

Facilitar a l'alumne la pràctica clínica en pacients, especials o no, adults o nens, en els tractaments més habituals de les diferents especialitats, per tal que estigui capacitat per a realitzar una pràctica clínica odontològica integral bàsica.

Preparar l'alumne en el tractament de les urgències odontològiques, així com en la prescripció dels fàrmacs adequats.

Competències

 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 41 - Conèixer les ciències del comportament i la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 49 - Conèixer els procediments encaminats a efectuar el diagnòstic de salut oral en la comunitat i saber interpretar-ne els resultats
 • 53 - Conèixer els preceptes eticodeontològics legislatius i administratius que regulen la professió odontològica i l'aplicació que tenen en la gestió i en la pràctica clínica, així com conèixer l'organització, les competències i les funcions de les corporacions professionals. Emplenar tot tipus de documents i registres medicolegals
 • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 56 - Identificar els signes i les actituds que suggereixin la possible existència de mals tractes
 • 57 - Conèixer els processos generals d'emmalaltir, curar i reparar, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, l'hemorràgia i la coagulació, la cicatrització, els traumatismes i les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics
 • 59 - Conèixer les manifestacions orals de les malalties sistèmiques
 • 60 - Conèixer la farmacologia general i clínica en la pràctica odontològica
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 78 - Dur a terme procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia preprotètica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»
 • 87 - Elaborar les prescripcions dels productes sanitaris a mesura «pròtesis dentals» i «aparells d'ortodòncia i ortopèdia dentofacial»
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 89 - Fer el tractament bucodental del pacient infantil i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats

Resultats d'aprenentatge

 • 1.03 - Diagnosticar, tractar i prevenir les infeccions més comuns en odontologia
 • 2.19 - Reconèixer i saber quan utilitzar el material específic de les diferents especialitats odontològiques, com ara endodòncia, periodòncia, cirurgia, etc.
 • 2.34 - Realitzar les radiografies per al correcte diagnòstic de la càries
 • 2.37 - Pautar tractament preventiu en funció del risc de càries
 • 3.07 - Obtenir i elaborar una història clínica que inclogui tota la informació rellevant
 • 4.028 - Diagnosticar, planificar i realitzar un tractament quirúrgic de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions
 • 4.029 - Dominar les bases de la cirurgia oral bàsica: material i instrumental, esterilitat i prevenció d'infecció, tècniques d'anestèsia locoregional, camp operatori, hemostàsia, cures postoperatòries, farmacoteràpia.
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries

Continguts

75 hores de pràctica clínica sobre pacients, en las instal-lacions de la CUO.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPràctica clínica monitorizada per un professor responsable.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua de la pràctica clínica per part del professorat.

Bibliografia i recursos

Els protocols clínics dels tractaments a realitzar estan penjats a la intranet a l'apartat:

FORUM-CUO-MATERIALS-PROTOCOLS CUO